VLADA SPREJELA SKLEP O SPREMEMBI USTANOVNEGA AKTA ZAVODA SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA

DBUS je prejel dopis vlade RS, v katerem je zapisano, da je Vlada RS na svoji seji 29. aprila 2010 spremenila sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana. S spremembo sklepa dobi strokovni svet javnega zavoda še dodatnega člana, ki ga imenuje Društvo baletnih umetnikov Slovenije.
S tem je uresničena določba zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, da predstavniki zaposlenih predstavljajo eno tretjino članov strokovnega sveta. Z dvema predstavnikoma iz vsake zvrsti je tudi uravnotežena zastopanost plesne in glasbene umetnosti.
V sklepu je določen tudi postopek izvolitve novih predstavnikov delavcev v strokovnem svetu ter imenovanje šestega člana strokovnega sveta za čas do izteka mandata strokovnega sveta zavoda in prenehanje mandata sedanjima predstavnikoma delavcev v strokovnem svetu.