HENRIK NEUBAUER: VIŠJA ŠOLA ZA UČITELJE BALETA

KRATKA ZGODOVINA VIŠJE ŠOLE ZA BALET

Po desetletnem prizadevanju in trmastem vztrajanju smo leta 2007 dosegli, da je bila ustanovljena Višja baletna šola. S tem smo omogočili tudi Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani, da se je preimenovala v Konservatorij za glasbo in balet. Enako nato še šola v Mariboru.
Začelo se je zelo obetavno. Leta 1997 me je sekretar na ministrstvu za šolstvo Boštjan Zgonc prosil, da pripravim osnutek učnega načrta za izobraževanje baletnih pedagogov. To sem tudi naredil, nakar so me leta 1998 povabili na posvet o višjem šolstvu na Bledu, ki ga je vodil dr. Pavel Zgaga, poznejši minister za šolstvo. V okviru Društva baletnih umetnikov Slovenije smo sestavili programsko skupino, v kateri sta bila poleg mene še prof. Matej Selan in prof. Edi Dežman. Naše delo sem večkrat zagovarjal na različnih organih, pristojnih za odločanje na posameznih stopnjah.
Na pobudo Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki sem jo vložil kot tedanji predsednik in ki je dobila podporo Sveta za glasbeno izobraževanje leta 1999, 2000 in 2001, je državni sekretar dr. Stane Pejovnik 21. 9. 2001 z dopisom št. 604-01-134/2001 predlagal Centru republike Slovenije za poklicno izobraževanje (CPI), da se v skladu z zakonom začne postopek za pripravo nomenklature poklicev in izobraževalnega progama za pridobitev višje strokovne izobrazbe za baletnega pedagoga.
Postopek se je res takoj začel in 25. 10. 2001 smo pod vodstvom sodelavke CPI, Bojane Sever, pripravili profil poklica in nomenklaturo, ki sta bila potrjena 10. 1. 2002. Takoj zatem, 14. 2. 2002, smo v programski skupini, zdaj pod vodstvom Anice Justinek, začeli pripravljati program višjega strokovnega izobraževanja, pri katerem smo upoštevali zakonodajo s tega področja, potrebe na trgu dela, in pripravili mednarodne primerjave z državami Evropske unije.
Komisija za izobraževalne programe pri Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje (SSPSI) je 12. 3. 2002 predlagala Strokovnemu svetu, da sprejme osnutek splošnega dela izobraževalnega programa Baletni učitelj kot primerno podlago za pripravo končne verzije splošnega dela izobraževalnega programa katalogov znanj, in hkrati je Strokovni odbor za poklicne standarde 14. 3. 2002 dal pozitivno mnenje k predlogu nomenklature poklica. Oboje je Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje potrdil na svoji seji 15. 3. 2002.
Programska skupina je tako lahko že naslednji teden nadaljevala delo in pregled izobraževalnega programa (splošni in posebni del s prilogo). Na panelni diskusiji, ki je bila v široki sestavi udeležencev z Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Oddelka za pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Srednje glasbene in baletne šole Ljubljane in Maribora, Zavoda republike Slovenije za šolstvo in CPI, je tako 28. 8. 2002 predstavila izobraževalni program Balet (VŠI) za pridobitev naziva učitelj baleta. Program je dobil soglasje udeležencev, nakar ga je Komisija za izobraževalne programe pri SSPSI obravnavala na svoji seji 2. 10. 2002 in predlagala SSPSI-ju v sprejem. Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je ta program v celoti potrdil na seji 4. 10. 2002.
S tem je bilo končano dolgotrajno delo, ki smo ga vestno opravili, zato smo pričakovali, da bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport takoj pristopilo k potrebnim postopkom za izvajanje programa, ki naj bi sprejel prve kandidate jeseni leta 2003. Vendar se je tedanja ministrica dr. Lucija Čok tik pred odhodom z ministrstva izognila podpisu o ustanovitvi, njen naslednik dr. Slavko Gaber pa je zaradi nasprotovanja nekaterih nižjih uradnic na ministrstvu izjemno dolgo okleval. Z veliko pomočjo sekretarja ministrstva Boštjana Zgonca se nam je leta 2006 le posrečilo, da je bil akt o ustanovitvi sprejet in da smo jeseni 2007 lahko vpisali prvo generacijo desetih študentk, najprej kot izredni študij. Devet jih je že uspešno zagovarjalo diplomo in si pridobilo naziv višji učitelj baleta, deseta pa je v zadnji fazi priprav. Kogar bi kakšna od nalog zanimala, jo lahko dobi na vpogled na konservatoriju. Slovesna podelitev diplom je bila 15. januarja 2011, ko sem navzočim skušal opisati vse težave pri nastajanju programa.
Ker je bil vpis predviden za vsako drugo leto, je bil naslednji razpis leta 2009, a zaradi premajhnega zanimanja ni uspel. Pač pa se je leta 2010 spet vpisalo deset študentov (dva sta pozneje odstopila) v tokrat redni študij. Po uspešno zaključenem prvem letniku so zdaj v prvem semestru drugega letnika.

dr. Henrik Neubauer