RAZPRAVA RAZŠIRJENE SKUPINE ZA PRIPRAVO PRENOVLJENEGA VIŠJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA BALET

5. NOVEMBER  2014


Osnutek programa november 2014

Dnevni red:

  1. Pregled in diskusija o rešitvah v predlogu Splošnega dela višješolskega programa Balet ter usklajenost s poklicnima standardoma in Izhodišči za pripravo višješolskih programov.
  2. Pregled in diskusija o pripravljenih katalogih znanj za posamezne module in predmete.
  3. Razno

Iz razprave,

ugotovitve, sklepi in dogovori:

  1. Predlog programa VŠI Balet je pripravljen na podlagi poklicnih standardov Baletni plesalec/baletna plesalka in Koreograf/koreografinja, skladno z veljavno zakonodajo, z Izhodišči za pripravo višješolskih programov ter veljavno metodologijo.
  2. V programu so ohranjeni moduli pedagoškega izobraževanja s temeljnimi vsebinami predmetov (osnove pedagogike in didaktike, metodika baleta, psihologija osebnosti in učenja). Umeščeni so v obvezni del. Temeljna pedagoško andragoška  znanja  so pomembna za  vse plesalce, saj  pogosto nastopajo v različnih vlogah prenašanja svojega strokovnega znanja  na druge in ne le kot učitelji.  Diplomanti bodo lahko  že pridobljena  pedagoško andragoška znanja in izkušnje v okviru programa uveljavljali v postopku  Priznavanja in potrjevanja formalno in neformalno pridobljenih  znanj ter si tako  le z dopolnilnimi vsebinami hitreje  pridobili formalno Pedagoško andragoško izobrazbo na višješolskem nivoju.
  3. Katalogi znanj za predmete v modulih s področja koreografije  so skladni s poklicnim standardom in pripravljeni po ustrezni metodologiji. Morebitne korekcije, v kolikor bi bili še dani predlogi, se lahko vnesejo z redakcijskimi popravki.
  4. 30 ur je 1 KT študentovega dela. Študentovo delo so kontaktne ure in samostojno delo. Baletnega plesalca ob individualni vadbi (samostojno delo) mora  v večjem delu spremljati in korigirati strokovni delavec.  Zato se med izvajalce pri posameznih modulih (Klasični balet, Plesne tehnike in Koreografija) doda še inštruktor, ki ima enaka znanja kot predavatelj.
  5. Število ur v predmetniku po modulih in predmetih mora biti usklajeno med 1. in 2. letnikom, obseg praktičnega izobraževanja  v vsakem letniku mora obsegati 13 KT, skupaj vsega študentovega dela v dveh letih je  120 KT.  Po natančnem pregledu se opravi morebitna ustrezna korekcija.
  6. Pripravi se čistopis programa in se zaprosi posamezne socialne partnerje za pisno mnenje, ki bo podpora v procesu sprejemanja programa v nadaljnjih postopkih.
  7. Predlog programa VSŠ Balet z vnesenimi zgoraj navedenimi dopolnitvami in korekcijami je pripravljen za sprejem v nadaljnjih postopkih.

 

Sestanek vodila in zapisala: Anica Justinek, prof., Višja svetovalka za področja