OBČNI ZBOR DBUS 2010

V soboto, 20. marca 2010 je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v Mariboru izvedlo redni letni Občni zbor.

Po izvolitvi verifikacijske komisije ter delovnega predsedstva so sledila poročila predsednika, tajnice in blagajničerke o delovanju društve v letu 2010. Po diskusiji o poročilih je Občni zbor soglasno sprejel finančno poročilo za leto 2009.

V nadaljevanju je predsednik DBUS predstavil plan delovanja društva za leto 2010 ter podal poročilo o prijavah na razpis Ministrstva za kulturo za sofinanciranje programov za obdobje 2010 – 2013 ter o višini dodeljenih sredstev, ki jih je DBUS prejelo na podlagi razpisa. Z obzirom, da so bila društvu dodeljena tudi finančna sredstva za delovno mesto, na katerem bo do poteka mandata trenutnih organov društva zaposlen predsednik DBUS, je Občni zbor sprejel dopolnilo statuta DBUS, ki predvideva možnost zaposlenih v društvu. 

Sprejeta sta bila tudi dva nova pravilnika za podeljevanje strokovnih nagrad DBUS, in sicer pravilnik o strokovnih nagradah Lydia Wisiakova ter pravilnik o strokovnih nagradah Pia in Pino Mlakar, ob tem pa tudi sklep, da člani DBUS predlagajo v obravnavo Izvršnemu odboru DBUS dodatne predloge dopolnil in pripombe za oba pravilnika.

Pod točko razno je Občni zbor obravnaval način, s katerim bo Društvo baletnih umetnikov Slovenije predlagalo kandidate za nagrade na področju kulture na državni ravni oziroma na ravni posameznih mestnih občin, in sprejel sklep, da na podlagi prispelih predlogov o predlagancih odloča Strokovna komisija za podeljevanje nagrad Lydia Wisiakova.

Podan je bil še predlog in sprejet sklep o razširitvi mandata organov DBUS iz dveh na štiri leta. Mandat organov DBUS, ki bodo na volilno leto izvoljeni na rednem občnem zboru v mesecu marcu, se bo v bodoče pričenjal s 1. januarjem in zaključil z 31. decembrom čez štiri leta. Na ta način bo novoizvoljenemu vodstvu v bodoče omogočeno, da se pripravi na nastop svojega mandata. Tako trenutnim organom DBUS mandat poteče 31. decembra 2013.


 
POROČILO PREDSEDNIKA DBUS ZA OBČNI ZBOR 2010
 
PREGLED OSNOVNIH AKTIVNOSTI DBUS V LETU 2009
Društvo baletnih umetnikov Slovenije je v letu 2009 nadaljevalo tradicijo svojih aktivnosti iz prejšnjih let v programih
–          Učnih ur o baletu
–          Baletnih koncertov
–          Gala baletnih večerov novih koreografij na slovensko glasbo
–          Izdajanje glasila Balet
 
 
Tako smo v letu 2009 izvedli:
 
V sklopu Koncertni cikel za otroke in odrasle od skupno prijavljenih oziroma načrtovanih 12 uprizoritev 19 uprizoritev, kar je 7 uprizoritev več od načrtovanega.
 
To so bili:
 
4. GALA BALETNI KONCERTI
in
 15 UČNIH UR O BALETU,
Širili smo tako ponudbo programa kot ponudbo števila sodelujočih plesalcev, pri čemer je bilo kljub skromnim finančnim možnostim osnovno vodilo predvsem omogočanje solističnega nastopanja in odrskega razvoja mladih slovenskih baletnih plesalcev. Z obzirom na trenutno politiko nezaposlovanja mladih slovenskih baletnih plesalcev ter z obzirom, da sposobnim mladim baletnim plesalcem v baletnem ansamblu ni posvečena skrb za njihov pravočasen umetniški razvoj, pri čemer poudarjam, da se dejstvo opira na delovanje ljubljanskega baletnega ansambla, DBUS v tem trenutku prevzema odgovornost za njihov pravočasen razvoj ter jim s tem nudi možnost, da ne stagnirajo.  Poleg mladih slovenskih baletnih plesalcev smo v program vključevali še vidnejše baletne soliste iz SNG Opere in baleta Ljubljana in SNG Maribora, ob njih pa tudi slovenske plesalce, ki delujejo kot svobodni baletni umetniki. Ker je ena od nalog DBUS tudi skrb za prihajajoče generacije, smo v programe redno vključevali tudi dijake Srednje baletne šole KGBL, Ljubljana ter SGBŠ Maribor.  Za vsakega od koncertov smo sestavili poseben program, nekatere točke pa so pomenile rdečo nit v koncertnem ciklu.
–          VALENTINOV BALETNI VEČER – Brdo pri Kranju, 15 plesalcev v 16. točkah
–          GALA BALETNI VEČER POD ZVEZAMI – Piran, 14 plesalcev v 16. točkah
–          BALETNI KONCERT – Novo mesto, 12 plesalcev v 12. točkah
–          BALETNI KONCERT – Žalec, 14 plesalcev v 16. točkah
Nekaj točk v baletnih koncertih smo uprizarjali z živo glasbeno spremljavo, sicer pa v glavnem na posneto glasbo. Profesionalni moderator je zaradi finančne krize sodeloval v enem samem baletnem koncertu, in sicer na Valentinovem baletnem večeru na Brdu pri Kranju. V večini ostalih koncertov je vlogo moderatorja – povezovalca programa z obrazložitvami prevzel predsednik DBUS.
Učne ure smo izvajali po vrtcih, osnovnih šolah, baletno umetnost pa smo približali tudi otrokom s posebnimi potrebami, otrokom na Pediatrični kliniki, pacientom na očesni kliniki, beguncem v Azilnem domu. V učnih urah so sodelovali v glavnem mladi slovenski baletni plesalci, tisti ki nimajo zaposlitve, v program pa smo vključevali tako kot v preteklosti tudi dijake Srednje baletne šole iz Ljubljane. V sklopu učnih ur smo uprizarjali štiri različne programe, in sicer Pogled v baletni svet, Zakaj sploh balet?,  Predstavitev baleta in učenje osnovnih korakov – za najmlajše ter najnovejši program z naslovom Od klasičnega baleta do danes, za katerega sva scenarij konec leta 2009 sestavila skupaj z Aleno Medich, prikazuje pa tako rekoč celoten kronološki pregled razvoja baletne umetnosti in njej sorodnih smeri.
 
 
V sklopu Glasbeno-scenska, folklorna in baletna produkcija in postprodukcija v Sloveniji smo izvedli
4 PROJEKTE IN 6 PREDSTAV OD KATERIH:
1 Gala baletni večer v čast primabalerini Maji Plisecki ob njenem obisku v Sloveniji, ki je bil izveden v Festivalni dvorani na Bledu. Posebej za ta večer je slovenski koreograf Vlasto Dedovič sestavil novo koreografijo na glasbo soproga znane balerine, Rodiona Ščedrina.
 
2. izvedbi 8. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo,
katerega premiera je bila v letu 2008 (Maribor in Piran)
 
 
2. izvedbi 9. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo,
ki je bil premierno uprizorjen 18. oktobra 2009 v CD Ljubljana, za tem pa uprizorjen še v SNG Nova Gorica. Pri sestavi in izvedbi programa v trinajstih točkah je sodelovalo 14 koreografov, 29 plesalcev, en igralec, violinistka ter orkester Vipavskih tamburašev. Da bi bil čim bolj izkoriščen namen tega programa, kar je v prvi vrsti razkrivanje mladih koreografskih talentov, smo dali možnost koreografiranja tudi lanskoletni diplomantki KGBL, Katarini Čegovnik, in sicer na podlagi izvedbe njene prve samostojne koreografije na lanskoletnem tekmovanju mladih slovenskih baletnih plesalcev. 
Ob Mednarodnemu dnevu plesa smo aprila 2009 uprizorili
 
Svečani baletni večer s podelitvijo strokovnih nagrad DBUS.
 
V programu so sodelovali praktično baletni plesalci iz vse Slovenije, obeh javnih zavodov v katerih delujeta osrednja slovenska baletna ansambla, ter iz osrednjih izobraževalnih baletnih ustanov v Mariboru in Ljubljani. Program je bil široko zastavljen, celovečeren in je potekal v dveh delih – prvi je bil posvečen praznovanju mednarodnega dneva plesa, drugi pa podelitvi strokovnih nagrad DBUS. Tako mednarodno kot prvič tudi slovensko poslanico, ki jo je slovenskim plesnim umetnikom sporočil Edward Clug je brala prvakinja ljubljanskega baleta Regina Križaj. Na večeru smo podelili 4 nagrade Lydia Wisiakova, eno za življenjsko delo, ki jo je prejela Maruša Vidmar, tri za posebne dosežke na področju baletne umetnosti, ki so jih prejeli Tjaša Kmetec, Matjaž Marin in Petar Đorčevski ter eno posebno nagrado za delovanje na področju slovenske baletne umetnosti v okvirih DBUS, ki jo je prejela Bojana Hinteregger.
 
 
 
Zaradi vladajoče finančne krize, pa tudi širokega spektra programa, delno pa tudi zaradi mojega uvajanja v delo, smo bili primorani društveno
glasilo BALET
izdati v enem izvodu, ki je vključeval 6 številk. Na ta način smo znižali stroške tiska, oblikovanja in poštnega pošiljanja.
 
 
Od tiskovin smo v letu 2009 izdali:
 
–          tri plakate, in sicer za Svečani baletni koncert s podelitvijo strokovnih nagrad DBUS, dvojezični plakat za uprizoritev 8. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo v Tartinijevem gledališču Piran ter plakat za 9. Gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo. S slednjim smo prvič pristopili k javnemu plakatiranju, ob tem pa so gala večer promovirali tudi na Radiu Center, ki je bil generalni medijski sponzor večera. Oboje je pripomoglo k številnemu obisku ;
–          tri programske liste, in sicer za Svečani baletni koncert s podelitvijo strokovnih nagrad DBUS, za Baletni večer pod zvezdami ter za uprizoritev 8. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo v Tartinijevem gledališču Piran;
–          eno gledališko knjižico za izvedbo 9. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo;
–          5 vabil, in sicer za Svečani baletni koncert s podelitvijo strokovnih nagrad DBUS,  ter vabilo in tri mutacije za izvedbe 9. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo;
–          Ob tem pa še eno Božično-novoletno čestitko.
 
Ob vrsti drugih aktivnosti, ki spremljajo vsakodnevno delovanje Društva baletnih umetnikov Slovenije, smo tako v celoti izvedli in za 7 uprizoritev presegli programski načrt za leto 2009.
 
 
DRUGE AKTIVNOSTI DBUS V LETU 2009
 
–          Največ truda smo vložili v aktivno delovanje in sodelovanje z MK pri urejanju statusa baletnih plesalcev v RS v bodoče. Tako smo na MK organizirali okroglo mizo z naslovom »Po kateri poti naj zapleše«, ki je jasno prikazala mnenja večine, najverjetneje pa se lahko, vsaj upam, zahvalimo prav poteku te mize, da se bo morda kljub velikim poskusom posameznikov, da se v celoti ukinejo tako benificirana delovna doba kot zaposlovanje baletnih plesalcev za nedoločen čas,  statusna politika baletnih plesalcev na koncu le uredila v prid baletni umetnosti. 
Prav s tem namenom smo na pobudo DBUS in v sodelovanju z MK izvedli tudi Anketo o statusih, ki so jo izpolnjevali aktivni baletni plesalci obeh naših baletnih ansamblov. V nadaljevanju je sledilo zbiranje mnenj in predlogov, pred kratkim pa je DBUS ustanovilo še skupino za poenotenje stališč glede statusa baletnih plesalcev v RS v bodoče, ki se je sestala dvakrat in bo v kratkem na MK posredovala naš predlog ureditve problema.
 
–          V dogovoru z MK smo se dogovorili za pričetek postopka Nacionalne zaščite koreografske zapuščine Pie in Pina Mlakarja, namen tega pa je predvsem ta, da država od nosilcev pravic (njune družine) poskuša odkupiti vse pravice, ki tako preidejo v nacionalno last.
 
–          Potekalo so tudi priprave in dogovarjanja za izvedbe programov DBUS v letu 2010, in sicer z gledališči in kulturnimi domovi ali kulturnimi organizacijami z različnih koncev Slovenije.
 
–          V drugi polovici leta 2009 smo pristopili k iskanju sponzorjev, vendar pa je verjetno predvsem zaradi trenutne finančne krize in recesije malo kdo pripravljen priskočiti na pomoč. Dejstvo je, da gre za dolgoročni načrt povezovanja z eventualnimi sponzorskimi kandidati, k čemer pa smo oktobra 2009 tudi že pristopili. Tako upam, da se bodo dolgoročno gledano rezultati v danem trenutku začeli kazati. 
 
 
 
OPRAVLJENE NALOGE, KI JIH JE NALOŽIL LANSKOLETNI OBČNI ZBOR
 
–          Razgovor z šefoma obeh baletnih ansamblov glede uprizarjanja slovenskih koreografskih del in zaposlovanja slovenskih baletnih plesalcev: odgovor ljubljanskega vodje baleta, Jaša Otrina je bil negativen, vodje mariborskega baleta, Edwarda Cluga pa pozitiven. V ta namen so že potekali pogovori na MK, da bi oba baletna ansambla vsako leto na oder postavila dodatno produkcijo, ki bo izključno slovensko koreografsko delo, bodisi novo ali že obstoječe.
 
–          Organizacija ogleda baletnih predstav doma in v tujini:v obliki organiziranega ogleda za člane DBUS smo se z Ljubljanskim Cankarjevim domu uspeli dogovoriti za cenejše cene vstopnic za baletne predstave Cullberg baleta, Narodnega baleta iz Montreala, baleta iz Linza, ki je gostoval s predstavo Lorenzaccio ter nazadnje za predstavo Shen Wei Dance Arts.
V tujini smo v obliki organiziranega obiska za člane DBUS predvideli oglede predstav v Dunajski državni operi, Munchenski operi, v Milanski Scali in v Stuttgartu. Na nekatere smo odšli, na druge ne, odvisno če je bilo zanimanje. Tako smo od prejšnjega občnega zbora pa do danes obiskali tri baletne predstave v Dunajski državni operi – Romea in Julijo (J. Cranko), Mayerling (K. McMillan) ter Ano Karenino (B. Eiffman).            
 
–          Aktivnejše obveščanje članov DBUS o aktivnostih društva smo poskušali razširiti potem tiskovin po pošti, s čimer pa še zdaleč nisem zadovoljen, je pa res, da je glede na vse aktivnosti DBUS časa za to dejansko primanjkovalo. Smo pa dejansko ažurni na internetni strani društva, kjer lahko sproti spremljate vsa dogajanja, preberete razne zapisnike s sestankov, pa ogledate fotogalerijo s predstav DBUS in nekaj video clipov. Vsekakor na internetni strani najdete tudi vse aktualne novice in vabila. Naj poudarim, da se zavedam, da je precejšnjemu delu članstva DBUS računalniška tehnika tuja, a si v zadnjem času belim glavo s tem, kako bi jo približali čim večim članom DBUS.  
 
–          Druženje članov DBUS na skupnem pikniku smo sicer načrtovali, vendar pa sta imela oba baletna ansambla tako ob koncu lanskoletne sezone kot v začetku letošnje precej dela in tako termina nismo mogli uskladiti. Upam, da nam bo to uspelo letos pozno pomladi ali pa vsaj ob koncu poletja. Smo pa v času od prejšnjega občnega zbora organizirali srečanja upokojenih članov DBUS v Ljubljani in v Mariboru.
 
Ob koncu poročila za leto 2009 bi posebej rad poudaril, da znotraj DBUS deluje izvrstna ekipa, ki pripravlja prizorišča za izvedbe projektov DBUS.  To so Vojko Vidmar, Sašo Bekafigo – lučni mojster iz SNG Maribor in Igor Mede, inšpicient iz SNG Opera in balet Ljubljana. Iskrena zahvala gre Maruši Vidmar, ki dejansko vse svoje znanje in svoj prosti čas prispeva za delo z mladimi, talentiranimi baletnimi plesalci. Brez njene pomoči se verjetno danes vsaj v Ljubljani ne bi mogli ozirati po mladem, upam prihajajočem kadru nove generacije slovenskih baletnih plesalcev!
 
 
PLAN ZA LETO 2010
 
V letu 2010 načrtujemo z nadaljevanjem vseh obstoječih aktivnosti DBUS v smislu baletnih predstav, promocije baletne umetnosti in seznanjanja z njo, z izdajanjem glasila Balet ter z uvedbo nekaterih novih programov, predvsem v večji skrbi za mladi kader baletnih plesalcev in koreografov.
 V zadnji tretjini leta 2009 smo se prijavili na razpis za štiriletno sofinanciranje programov s strani MK, kjer smo bili izbrani, po točkovanju pa smo kotirali zelo visoko, dobili smo namreč 96 točk. MK je ocenilo kvaliteto načrtovanega programa in nam za leto 2010 dodelilo 124.250 EUR, kar je trikratna vsota sofinanciranja v predhodnem obdobju. Ker je vrednost celotnega prijavljenega programa precej višja, nam vsega verjetno ne bo uspelo izvesti, z MK pa sem se dogovoril, da bomo rebalans prijavljenega programa skladno z proračunom delali sproti v letu 2010.
 
Sicer pa je bil DBUS od začetka koledarskega leta 2010 pa do danes sila aktiven. Izvedli smo že 7 baletnih koncertov, in sicer:
 
–          23.1.2010: Dobrodelni gala baletni večer za pomoč najbolj prizadetim delavcem Pomurja, ki so v letu 2009 izgubili zaposlitev – v Murski Soboti. Večer je posnela TV
Slovenija, na sporedu pa bo 10.4.2010 ob 20.00 na TV Slovenija 2;
 
–          30.1.2010:  4. revijo baletnih šol in društev RS – v Rogaški Slatini. Revija je potekala v naši soorganizaciji z Alenko Tomc in pod pokroviteljstvom DBUS;
 
–          5.2.2010: 9. Gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo v okviru osrednje občinske proslave Mestne občine Piran ob slovenskem kulturnem prazniku – v Avditoriju Portorož;
 
–          Istega dne smo sodelovali tudi na osrednji občinski proslavi Mestne občine Murska Sobota ob Slovenskem kulturnem prazniku – v Grajski dvorani v Murski Soboti;
 
–          10.2.2010 smo na Velikem odru SNG Maribor izvedli Svečani baletni koncert s podelitvijo letošnjih strokovnih nagrad DBUS. Strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar za življenjsko delo je prejel Vlasto Dedovič, nagrade Lydia Wisiakova za umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v letu 2010 so prejele Galina Čajka, Katarina de Meneses in Evgenija Koškina, podeljeno pa je bilo še priznanje, in sicer Viktorju Isaičevu za delo z ljubljanskim baletnim ansamblom; 
 
–          13.2.2010 smo v Kulturnem centru v Rogaški Slatini izvedli Valentinov baletni večer;
 
–          6.3.2010 v Prevaljah Gala baletni koncert posvečen Milku Šparembleku, ki se je v Prevaljah rodil.
 
V nadaljevanju leta tako tudi naprej planiramo z izvajanjem čim več baletnih koncertov po Sloveniji, osrednji datumi, ki stojijo pa so:
 
–           29. aprila 2010 – 9. Gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo v SNG Maribor;
 
–          20. maja 2010 bomo sodelovali na Kulturnem bazarju 2010, ki ga v CD Ljubljana organizira Glasbena mladina Slovenije, predstavili pa bomo naše letošnje programe učnih ur o baletu za vrtce, osnovne in srednje šole;
 
–          23. maja 2010 bomo nastopili v Linhartovi dvorani – CD Ljubljana;
 
–          29. maja 2010 bomo v Zagorju izvedli baletni koncert ob umetniškem jubileju naše članice Vojke Kokošinek;
 
–          6. junija 2010 na Velikem odru SNG Maribor – program bo znan naknadno;
 
–          Od 2. do 28. avgusta 2010 bomo v Wolfseggu postavili razstavo o Slovenskem baletu v novem tisočletju, dogovarjamo se pa tudi za izvedbo baletnega koncerta slovenskih baletnih plesalcev na dan otvoritve;
 
–          Premiera jubilejnega 10. gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo pa bo 10.10.2010 v Linhartovi dvorani – CD Ljubljana.
 
Poleg že potrjenih datumov smo dogovorjeni ali pa se dogovarjamo tako za izvedbe baletnih koncertov kot učnih ur o baletu na širšem slovenskem teritoriju.
 
Nekaj najpomembnejših aktivnosti, ki jih načrtujemo pa so:
–          Reševanje problematike statusa baletnih plesalcev v RS;
–          Začetek reševanja problematike baletnega šolstva v Sloveniji;
–          Zalaganje za številnejše izvajanje del slovenske koreografske zapuščine in novih slovenskih koreografskih del;
–           Pričetek aktivnosti z organizacijo 1. mednarodnega tekmovanja baletnih plesalcev in koreografov, ki se predvideva za leto 2013;
–          Pričetek z akcijo zbiranje videoposnetkov baletnih umetnikov v privatni lasti, predvsem videoposnetkov slovenskih koreografov in izdelava baletnega arhiva, ki bo bodisi last DBUS ali pa bo predan Slovenskemu gledališkemu muzeju v trajno varstvo  
itd.
 
Dejstvo je, da smo v DBUS primorani iskati proste termine plesalcev, ki so zaposleni v javnih zavodih, kar pa dolgoročno ni mogoče. Zato se za datume naših dejavnosti v slovenskem kulturnem krogu dogovarjamo šele tedaj, ko smo seznanjeni z aktivnostmi obeh osrednjih javnih zavodov, v katerih so zaposleni plesalci. Poudarjam pa, da z vodstvom SNG Maribor sodelujemo izvrstno, tudi vnaprejšnja dogovarjanja niso problematična. Pri dogovarjanju z ljubljanskim vodjem baleta smo se srečevali s številnimi problemi, je pa res, da se s prihodom novega ravnatelja situacija drastično umirja, pa tudi sodelovanje postaja vse boljše.
 
Tomaž Rode, predsednik DBUS