OBČNI ZBOR DBUS 2016

Redni letni občni zbor Društva baletnih umetnikov Slovenije

Vljudno vabljeni na redni letni občni zbór DBUS, ki bo v senni sobi SNG Maribor, 25. marca 2016 ob 16.30.


LETNO POROČILO DRUŠTVA BALETNIH UMETNIKOV SLOVENIJE

ZA LETO 2015

Društvo baletnih umetnikov je vpisano v poslovni register dne 25.8.1983, zaporedna št. vpisa 271, matična št. 5248981000, davčna številka 10483551, številka transakcijskega računa pri Novi Ljubljanski banki d.d. SI56 0201 0025 3272 398.

Letno poročilo prikazuje resnični prikaz premoženja in poslovanja društva in vsebuje:

Bilanco stanja in Izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazoma ter poslovno poročilo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu, torej za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2015.

 

POJASNILA K IZKAZOM

Društvo računovodske izkaze in poročila pripravlja na podlagi SRS 33, (po potrebi tudi splošnih SRS).

Društvo vodi poslovne knjige po načelih dvostavnega knjigovodstva na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin.

Društvo opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost.

Društvo je del presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let uporabilo zgolj za doseganje namenov in ciljev društva oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

Društvo ni zavezano k revidiranju računovodskih izkazov.

Pri sestavljanju računovodskih izkazov upošteva društvo sledeče postavke: upoštevanje nastanka poslovnega dogodka, časovno neomejenost trajanja delovanja društva in uporabo resnične in poštene predstavitve. Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov so razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost.

 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje 1.1. do 31.12.2015

Društvo je v letu 2015 realiziralo prihodke v višini 342.481,53 eur, kar je za 29,09% več kot v letu 2014 in odhodke v višini 346.198,63 eur.

Viri prihodkov in odhodkov in poraba sredstev v primerjavi s preteklim leto so razvidni iz priložene tabele:

TABELA: PRIHODKI IN ODHODKI DRUŠTVA ZA LETO 2015        
             
kto   REALIZACIJA   REALIZACIJA   2015/
    1.1.-31.12.2015 % 1.1.-31.12.2014 % 2014
  PRIHODKI :          
76010 Prihodki iz prodaje storitev 48.232,15 14,08 36.392,90 13,72 132,53
76011 Lastni prihodki – članarina 1.929,82 0,56 2.409,72 0,91 80,08
76013 Prihodki MSB – ESS 188.116,49 54,93 111.851,72 42,16 168,18
76014 Dotacija MZK 100.000,00 29,20 100.000,00 37,69 100,00
76014 Donacije iz dohodnin 999,84 0,29 1.031,78 0,39 96,90
76015 Donacije in sponzorstvo drugih pravnih oseb 1.200,00 0,35 5.447,31 2,05 22,03
76015 Donacija Zav.Triglav – projekt Mladi upi 2.000,00 0,58 3.000,00 1,13 66,67
78900 Prihodki od obresti 0,76 0,00 1,77 0,00 42,94
7890 Ostali prihodki 2,47 0,00 5.163,30 1,95 0,05
  SKUPAJ  PRIHODKI 342.481,53 100,00 265.298,50 100,00 129,09
             
  ODHODKI :          
4000 Material za predstave 2.336,24 0,67 828,11 0,32 282,12
4040 Odpis DI     139,00 0,05  
4060 Pisarniški material 1.186,55 0,34 2.172,89 0,83 54,61
41000 Stroški tiska 12.986,47 3,75 6.080,90 2,32 213,56
41001 Stroški storitev pri ustvarjanju 16.330,27 4,72 19.006,94 7,25 85,92
41002 Stroški snemanja ,  videokaset 7.280,80 2,10 6.832,10 2,61 106,57
41000 Stroški prevozov 7.719,71 2,23 4.425,52 1,69 174,44
4110 PTT stroški + telefon + internet 3.995,90 1,15 4.096,88 1,56 97,54
4130 Najemnine 3.972,73 1,15 4.440,36 1,69 89,47
4140 Povračila stroškov zaposlencem – km 2.762,50 0,80 2.856,12 1,09 163,50
41400 Povračila str. članom društva – km 5.645,24 1,63 7.638,66 2,92 48,93
4141 Povračila stroškov zaposlencem – dnevnice 1.993,20 0,58 513,20 0,20 388,39
41410 Povračila str. članom društva – dnevnice 53,46 0,02 384,00 0,15 13,92
4142 Povračila stroškov – ostalo 4.825,11 1,39 847,53 0,32 569,31
4150 Provizija banke 674,65 0,19 577,92 0,22 116,74
4170 Stroški oglaševanja 201,30 0,06 2.111,34 0,81 9,53
4171 Reprezentanca 2.218,48 0,64 2.401,57 0,92 268,37
4180 Stroški storitev fizičnih oseb 36.647,17 10,59 47.599,05 18,17 76,99
4190 Stroški drugih storitev 50.012,93 14,45 29.176,61 11,14 156,93
41901 Zdravniški pregledi zaposlenih 216,72 0,06 1.042,08 0,40 20,80
41902 Šolnina Lan Dan Kerštan 1.095,00 0,32 1.008,00 0,38 108,63
4320 Am OS 1.433,76 0,41 2.803,26 1,07 51,15
4500 Stroški obresti 51,13 0,01      
470 BOD zaposlenih 130.879,38 37,80 87.529,46 33,41 149,53
47300 Letni regres 4.002,06 1,16 2.928,61 1,12 136,65
4730 Prehrana , prevoz 11.581,61 3,35 10.262,32 3,92 112,86
474 Prispevki na BOD 36.096,26 10,43 14.235,37 5,43 253,57
7230 Prevrednotovalni posl. odh.-odpis terjatev     78,69 0,03  
7590 Ostali stroški (parske izravnave,izr.str.)     7,55 0,00  
  SKUPAJ   ODHODKI 346.198,63 100,00 262.024,04 100,00 132,12
  ODHODKI minus PRIHODKI

PRIHODKI  minus  ODHODKI

-3.717,10   3.274,46    

 

Društvo je doseglo 48.232,15 eur prihodkov od pridobitne dejavnosti, odhodki od pridobitne dejavnosti pa so znašali 48.744,77 eur. Razliko odhodkov nad prihodki je društvo krilo iz ostalih sredstev društva, ker so posamezni projekti sestavljeni iz nepridobitne in pridobitne dejavnosti, društvo pa je pri sestavi zaključnega računa upoštevalo sorazmerne stroške. Društvo ni ustvarilo obdavčljivih prihodkov od pridobitne dejavnosti.

 

NOVE KARIERNE PERSPEKTIVE II – MLADI SLOVENSKI BALET

Društvo je bilo na javnem razpisu za izbor operacij »Nove karierne perspektive II« objavljenim v Uradnem listu RS, št. 12/2014, dne 14.2.2014, na podlagi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, izbrano s sklepom Ministrstva za kulturo, št. 5440-20/2014/2, z dne 6.5.2014. Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za kulturo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: 4. Razvojne prioritete: Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti; prednostne usmeritve 4.3: Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti. Naziv operacije »Mladi slovenski balet«. Skupna pogodbena vrednost za operacijo znaša 300.000,00 eur, od tega v posameznih proračunskih letih:

 • Za proračunsko leto 2014: 110.040,33 eur od tega
 • 534,28 eur s PP 140054 Socialna vključenost – 07-13-EU (85%)
 • 506,05 eur s PP 140055 Socialna vključenost – 07-13-slovenska udeležba (15%)
 • Za proračunsko leto 2015: 189.959,673 eur od tega
 • 465,72 eur s PP 140054 Socialna vključenost – 07-13-EU (85%)
 • 493,95 eur s PP 140055 Socialna vključenost – 07-13-slovenska udeležba (15%)

Operacija se izvaja v obdobju od 7.2.2014 do 31.12.2015.

Društvo je vzpostavilo ločeno računovodsko spremljanje izdatkov na posebnih stroškovnih mestih. Poraba sredstev operacije je prikazana v priloženi tabeli:

  PLAN ZA LETO 2015          
  SKUPAJ stroški dnevnice zunanje informiranje posredni
  01.01.-31.12.2015 dela potni stroški storitve in obveščanje stroški
             
PLAN 2015 189.959,67 151.336,80 3.700,00 9.300,00 538,94 25.083,93
             
PRIHODKI : REALIZACIJA ZA LETO 2015          
Prihodki MSB – ESS 188.116,49 146.684,82 2.363,81 18.077,05 558,12 20.432,69
             
ODHODKI : REALIZACIJA ZA LETO 2015          
SKUPAJ   ODHODKI 189.398,95 152.883,08 1.598,20 17.374,16 490,87 17.052,64
             
ODHODKI  minus PRIHODKI -1.282,46 -6.198,26 765,61 702,89 67,25 3.380,05

TABELA: PRIHODKI IN ODHODKI ESS KARIERNE PERSPEKTIVE II – MLADI SLOVENSKI BALET 2015

 

Pridobljena sredstva so porabljena namensko in izključno za izvajanje operacije »Mladi slovenski balet«.

V primerjavi s planom je dovoljeno prelivanje sredstev med posameznimi kategorijami in letoma 2014 in 2015 v višini 20% ali več načrtovanega zneska ob soglasju skrbnika pogodbe.

Sredstva izkazujejo porabo celotnih sredstev prejetih v letu 2015 in prenesenih iz leta 2014.

Društvo je projekt realiziralo 99,99%. Celotno finančno poročilo o izvedbi operacije, ki se je zaključila 31.12.2015 je razvidno iz naslednje tabele:

TABELA: FINANČNO POROČILO O IZVAJANJU CELOTNE OPERACIJE V LETIH 2014 IN 2015

Šifra stroška Vrsta stroška Odobrena načrtovana sredstva Skupaj porabljeno Preostala sredstva
1.1.4               Stroški plač in druga povračila stroškov dela zaposlenih na operaciji 239.616,60 237.079,68 2.536,92
10.1                DDV 1.211,24 0 1.211,24
2.1                 Dnevnice, namestitve in potni stroški 6.200,00 4.863,81 1.336,19
4.1                 Informiranje in obveščanje 808,41 827,59 -19,18
5.6.1               Posredni stroški v pavšalnem znesku 38.163,75 34.420,08 3.743,67
9.5                 Zunanje storitve 14.000,00 22.777,05 -8.777,05
SKUPAJ   300.000,00 299.968,21 31,79

 

Društvo je glede pa povečan obseg dejavnosti, pridobilo tudi povečana sredstva od prodaje storitev, kar predstavlja pridobitno dejavnost društva. Prihodke in odhodke društva po vrstah in v primerjavi s planom prikazuje priložena tabela:

 

TABELA: PRIHODKI IN ODHODKI DRUŠTVA PO VRSTAH STROŠKOV

  REALIZACIJA 2015 % PLAN 2015
PRIHODKI :      
prihodki iz prodaje storitev 48.232,15 14,08 64.400,00
lastni prihodki – članarina 1.929,82 0,56 6.000,00
dotacija MZK 100.000,00 29,20 100.000,00
donacije iz dohodnin 999,84 0,29 1.000,00
donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 1.200,00 0,35 6.000,00
donacija Zav.Triglav 2.000,00 0,58  
prihodki od obresti in ostali prihodki 3,23 0,00  
prihodki MSB – ESS* 188.116,49 54,93 189.959,67
SKUPAJ  PRIHODKI 342.481,53 100,00 367.359,67
       
ODHODKI :      
Splošni stroški delovanja 11.246,56 3,25 11.200,00
Stroški dela skupaj 28.937,13 8,36 34.800,00
Programski stroški 116.464,69 33,64 130.002,63
Str. Inv. vzdrževanja in nakupa opreme 1.433,76 0,41 1.397,37
ESS – Mladi slovenski balet* 188.116,49 54,34 189.959,67
SKUPAJ   ODHODKI 346.198,63 100,00 367.359,67
PRIHODKI  minus  ODHODKI -3.717,10    

*Stroški ESS MSB so prikazani v posebni tabeli

 

Društvo je realiziralo presežek odhodkov nad prihodki v višini 3.717,10 eur in sicer zaradi projektov, ki so se začeli v letu 2015 in se nadaljujejo v letu 2016. Društvo je presežek odhodkov nad prihodki krilo iz presežka prihodkov iz preteklih let. Ostanek sredstev društvenega sklada konec leta 2015 znaša 5.987,05 eur. Društvo je dobilo namenska sredstva – dotacijo za izobraževanje mladega slovenskega baletnega plesalca v tujini v višini 2.000,00 eur. Iz neporabljenega dela te dotacije je ob koncu leta 2015 društvo oblikovalo sklad za izobraževanje v višini 905,00 eur.

 

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015

Sredstva sestavljajo opredmetena osnovna sredstva v neodpisani vrednosti, denarna sredstva na računu, terjatve do kupcev in aktivne časovne razmejitve. Obveznosti do virov sredstev pa kratkoročne obveznosti in društveni sklad. Posamezne postavke so v priloženi tabeli:

TABELA:  SREDSTVA IN OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2015  
     
    EUR
  SREDSTVA 26.089,50
     
A. DOLGOROČNA SREDSTVA           409,35 
  Oprema po nabavni vrednosti 9.058,51
  Popravek vrednosti opreme -8.649,16
II.  Opredmetena osnovna sredstva 409,35
     
B.   KRATKOROČNA SREDSTVA 11.882,57 
V. Denarna sredstva 2.234,30
IV. Kratkoročne terjatve do kupcev v državi 8.090,52
IV. Kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij 1.557,75
     
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 13.797,58 
  Kratkoročno nezaračunani prihodki – plačana sredstav ESS v 1/2016 za leto 2015    13.632,46 
  Kratkoročno nezaračunani prihodki – plačane članarine v 1/2016 za leto 2015 165,12
     
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 26.089,50
     
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  20.102,45 
III. Dobavitelji v državi 13.492,55
III. Prejeti kratkoročni predujmi 70,00
III. Kratkoročne obveznosti za plače in povračila stroškov iz plač 2.931,33
III. Kratkoročne obveznosti do državnih inštitucij 1.340,01
III. Ostale kratkoročne obveznosti 2.268,56
     
A. DRUŠTVENI SKLAD 5.987,05
I. Preneseni dobiček iz prejšnjih let 5.082,05
I. Sklad za izobraževanje 905,00
     

 

Društvo je v letu 2014 oblikovalo sklad za izobraževanje iz sredstev donacij programa Mladi upi v višini 1.992,00 eur, ki ga je v letu 2015 v celoti porabilo za plačilo šolnine Lanu Danu Kerštanju.

 

POSLOVNO POROČILO 2015 – DBUS

Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Društvo baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) je edino društvo s področja profesionalne baletne umetnosti na slovenskem, deluje kot društvo v javnem interesu, ter združuje že preko 300 članov, med katerimi je 30% redno zaposlenih baletnih plesalcev. 

DBUS je bil ustanovljen kmalu po 2. svetovni vojni, tedaj še v okviru tedanje Jugoslavije in je odločujeoče vplivalo na delo in življenje nadaljnjih generacij baletnih umetnikov. Med drugim je utemeljilo in izposlovalo sklep o priznanju benificirane delovne dobe baletnih plesalcev. V kasnejših letih je delovanje društva počasi zamiralo in bolj ali manj vegetiralo, dokler se leta 2000 ni dogodil preobrat in je DBUS ponovno oživljeno pričelo s polnim delovanjem, ki kulminira v sedanjem času, ko je DBUS postalo prepoznavni pravni subjekt naše družbe, enakovreden sogovornik organov vodenja in upravljanja in pomemben promotor baletne umetnosti, še posebaj domače, slovenske.

Operativno vodstvo DBUS predstavlja 9-članski Izvršni odbor, ki ga polovično sestavljajo predstavniki ljubljanske in mariborske regije ter predsednik, ki je zaradi sedeža DBUSa praviloma iz Ljubljane. Trenutno mesto predsednika zaseda baletni umetnik Tomaž Rode, podpredsednik pa je solist baleta SNG Maribor, Matjaž Marin. 

Levji delež delovanja DBUS nosi Izvršni odbor, s tem da je najvišji odbor društva letni Občni zbor članov, ki vsaka štiri leta izvede volitve v vse svoje organe. DBUS ima še Nadzorni odbor, ki vsako leto pregleda finančno poslovanje, Disciplinsko komisijo in Komisijo za nagrade in priznanja.

 

Organi DBUS v letu 2015:

Izvršni odbor DBUS:

 • Tomaž Rode, predsednik
 • Matjaž Marin, podpredsednik
 • Claudia Sovre, tajnica
 • Sonja Kerin Krek, blagajničarka
 • Bojana Hinteregger, članica
 • Mirjana Šrot, članica
 • Urša Vidmar, članica
 • Branka Popovici, članica
 • Vojko Vidmar, član

Nadzorni odbor:

 • Andrew Stevens
 • Olesja Hartmann
 • Jernej Kalan

Disciplinska komisija:

 • Edvard Dežman
 • Toni Cajnko
 • Claudia Sovre

Vodstvo Mladega slovenskega baleta:

 • Tomaž Rode, vodja in umetniški vodja
 • Claudia Sovre, pomočnica vodje

 

Kratek pregled dejavnosti DBUS

Pred več leti je društvo, zavedajoč se neprijaznega položaja baletne umetnosti v našem kulturnem prostoru, pričelo z intenzivnejšim delovanjem, ki ga iz leto v leto širi.

V skrbi za desetletja popolnoma zanemarjeno področje vzgoje mladih koreografskih moči smo pričeli z našimi vsakoletnimi Gala večeri novih baletnih koreografij na slovensko glasbo. Leta 2003 smo tedanje glasilo “Društvene novice” preimenovali v hipno prepoznavno revijo “Balet”, ga do danes oblikovno in vsebinsko močno izboljšali in obogatili, naklado dvignili za 1000%, plasiramo pa ga v vse pore naše družbe.

V skladu s stoletno tradicijo baletne in z njo povezane glasbene ustvarjalnosti na slovenskem smo se intenzivno pričeli povezovati z Društvom slovenskih skladateljev, Glasbeno mladino Slovenije, kulturnimi ustanovami in društvi in posamezniki z baletnega, plesnega, glasbenega in drugih področij, predvsem pa z obema javnima zavodoma, v katerih delujeta slovenska profesionalna baletna ansambla, SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor. Izrednega pomena predstavlja tudi povezovanje s televizijskim medijem, konkretno z Uredništvom za resno glasbo in balet TVS, ki našo dostopnost najširšemu krogu zainteresiranih v Sloveniji in zamejstvu množi v deset-tisoče …

Z našimi tradicionalnimi baletnimi koncerti za odrasle in otroke, ter učnimi urami širom Slovenije oživljamo prakso informiranja in animiranja otrok v njihovem zgodnjem življenjskem obdobju o baletni umetnosti in tako povečujemo možnosti za njihov razvoj v smeri baletnih umetnikov, naših bodočih gledalcev ali samo ljubiteljev …

Vsako leto podeljujemo strokovne nagrade za življenjsko delo ter za posebne dosežke na področju baletne umetnosti, poimenovane po baletni plesalki in pedagoginji Lydiji Wisiakovi, vsako tretje leto pa strokovno nagrado Pie in Pina Mlakarja, za izredne dosežke na področju baletne koreografije. Obe nagradi predstavljata najvišje strokovno priznanje s področja baletne umetnosti pri nas. Predvsem v zadnjih letih je društvo močno razširilo ponudbo svojih programov. S premiero skrajšane verzije priljubljenega celovečernega baleta Navihanka, leta 2010, je društvo pričelo odpirati nove in še bolj zanimive razsežnosti, s katerimi poskuša najmlajšim in vsem, ki so mladi po srcu še bolj približati baletno umetnost ter jo narediti kar se da zanimivo.

Vsakoletno po različnih slovenskih krajih postavimo na ogled več razstav o slovenskem baletu ter osebnostih, ki so pomembno oblikovale razvoj in zgodovino Slovenske baletne umetnosti.

Z vse številnejšimi mednarodnimi projekti, med katerimi so že uveljavljeni Mednarodni Gala baletni koncert, ki združi vidne in uveljavljene plesalce iz celega sveta, Gaudeamus gala baletnim večerom, na katerem se predstavijo najvidnejši diplomanti številnih evropskih baletnih šol in akademij, ob tem pa z našimi gostovanji v tujini in z gostovanji pomembnih tujih inštitucij, ki lahko pomembno vplivajo na razvoj baletne umetnosti doma, vse bolj širimo vedenje o slovenski baletni umetnosti tudi izven naših meja.

Sprejemamo tudi izzive projektov, v katerih smo zaželjeni, ki se pojavijo med letom in niso v naših letnih programih.

Aktivni smo v naporih za izboljšanje položaja baletnih umetnikov, ki so zaradi specifike svojega dela včasih neprimerljivi z delavci v drugih poklicih, ki jih oblikovalci zakonov iz administrativnih krogov ne morejo poznati in zato ne razumeti.

Vedno smo na razpolago tudi za informacije, pomoč, nasvete in priporočila našim članom in vsem zainteresiranim.

Leta 2014 je v okviru DBUS pričel delovati Mladi slovenski balet (v nadaljevanju MSB), in sicer kot projekt ESS, Karierne perspektive II. MSB zapsoluje 8 mladih slovenskih baletnih plesalcev, ki zaradi zasedenosti delovnih mest v nacionalnih baletnih ansamblih niso mogli dobiti redne zaposlitve. MSB realizira lastne projekte, on tem pa kontinuirano sodeluje v predstavah enega ali drugega slovenskega baletnega ansambla.

 

VSEBINSKO POROČILO DBUS ZA LETO 2015

Društvo baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS), je v letu 2015 izvajalo:

 1. program v okviru programov DBUS iz naslova JPR-PROG-2014-2017
 2. program v okviru projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet.

Delo Društva baletnih umetnikov Slovenije je iz naslova JPR-PROG-2014-2017 v letu 2015 potekalo skladno s pogodbo in usklajenim programom, kateremu je dodalo še nekaj novih naslovov, za katere se je tekom letom izkazala potreba. Pri čemer smo po številu izvedenih dogodkov presegli zastavljeni načrt dela.

Prav tako je DBUS skladno z načrtom kvantitativno začrtani program realiziralo v primeru projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet.

 

Vsebinsko poročilo DBUS

V letu 2015 smo v DBUS izvajali dogodke v naslednjih programskih sklopih:

 1. Baletna in glasbeno scenska produkcija
 2. Organizacija glasbenih festivalov in koncertnih ciklov
 3. Mednarodno sodelovanje in promocija
 4. Glasbeno založništvo
 5. Naročila novih izvirnih slovenskih glasbenih del in koreografij
 6. Podporni programi

 

NAČRT – REALIZACIJA:

PROJEKTI DBUS 2015 NAČRTOVANO IZVEDENO
GLASBENO-SCENSKA, BALETNA IN FOLKLORNA PRODUKCIJA IN POSTPRODUKCIJA 5 20
14.GALA VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ NA SLOVENSKO GLASBO 0 1
VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ 4 5
SVEČANI BALETNI KONCERT S PODELITVIJO STROKOVNIH NAGRAD LYDIE WISIAKOVE 1 1
CARMEN (balet v koprodukciji z MSB) 0 11
VEČER SLOVENSKE FOLKLORE 0 1
BOŽIČNA PRAVLJICA – HRESTAČ, BALETNI PRINC (balet v koprodukciji z MSB) 0 1
KONCERTNI CIKLI ZA OTROKE IN ODRASLE 13 15
RAZLIČNI BALETNI KONCERTI PO SLOVENIJI 13 14
BALETNI KONCERT V POREČU 0 1
BALETNA TEKMOVANJA 1 1
2. TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR 1 0
MLADI PLESALEC EVROVIZIJE 2015 (v sodelovanju s TV Slovenija) 0 1
MEDNARODNO SODELOVANJE 6 8
GAUDEAMUS GALA BALETNI VEČER 1 1
MEDNARODNI GALA BALETNI VEČER 1 1
GOSTOVANJE DBUS NA MADŽARSKEM V BUDIMPEŠTI 1 2
GOSTOVANJE MADŽARSKE PLESNE AKADEMIJE 2 2
GOSTOVANJE V BEOGRADU 1 0
VEČER DANCS-PIRAN 0 2
REVIJA BALET 2 1
PODPORNI PROGRAMI 1 1
PODELITEV STROKOVNIH NAGRAD LYDIE WISIAKOVE 0 2
MEDNARODNI SEMINAR O BALETNIH TALENTIH 1 1
MEDNARODNI POLETNI BALETNI SEMINAR DANCS-PIRAN 1 1
NAROČILO NOVIH KOREOGRAFIJ 8 15
NOVE KOREOGRAFIJE ZA OTROKE 0 20
RAZSTAVE O BALETU 0 5
SLOVENSKI BALET (DBUS / MSB / SNG MARIBOR / SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA) 0 2
PINO IN PINA MLAKAR 0 2
BALETNI KOSTUMI SLOVENIJE 0 1
DRUGI PROJEKTI DBUS 0 2
TV SNEMANJA 0 1
SKUPAJ PROJEKTOV 63 142

 

REALIZACIJA PO PROJEKTIH

PROJEKTI DBUS 2015        
GLASBENO-SCENSKA, BALETNA IN FOLKLORNA PRODUKCIJA IN POSTPRODUKCIJA        
14.GALA VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ NA SLOVENSKO GLASBO 1 2.2.2015   TV SLOVENIJA
1. Večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo: VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ 2 8.2.2015   AVDITORIJ PORTOROŽ
SVEČANI BALETNI KONCERT S PODELITVIJO STROKOVNIH NAGRAD LYDIE WISIAKOVE 3 22.4.2015   SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA
CARMEN (balet v koprodukciji z MSB) 4 24.6.2015   KONCERTNA IN GLEDALIŠKA DVORANA LENDAVA
CARMEN (balet v koprodukciji z MSB) 5 25.6.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
1. Večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo: VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ 6 28.6.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
1. Večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo: VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ 7 1.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
2. Večer novih koreografij na slovensko glasbo: ANATOMIJA SREČANJA: SYLVIA, CARMEN, MARÍA 8 3.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
VEČER SLOVENSKE FOLKLORE 9 5.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
CARMEN (balet v koprodukciji z MSB) 10 8.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
CARMEN (balet v koprodukciji z MSB) 11 13.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
3. Večer novih koreografij na slovensko glasbo: DUET16 (Rosana Hribar in Gregor Luštek) 12 15.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
CARMEN (balet v koprodukciji z MSB) 13 3.10.2015   LJUBLJANA – ŠPANSKI BORCI
CARMEN (balet v koprodukciji z MSB) 14 4.10.2015   LJUBLJANA – ŠPANSKI BORCI
CARMEN (balet v koprodukciji z MSB) 15 9.10.2015   JESENICE – GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA
CARMEN (balet v koprodukciji z MSB) 16 14.11.2015   LJUBLJANA – ŠENTVID
CARMEN (balet v koprodukciji z MSB) 17 8.12.2015   VELENJE – DOM KULTURE / FESTIVAL VELENJE
CARMEN (balet v koprodukciji z MSB) 18 9.12.2015   LJUBLJANA – ŠENTVID (za šolo)
CARMEN (balet v koprodukciji z MSB) 19 10.12.2015   MURSKA SOBOTA – GLEDALIŠČE PARK
BOŽIČNA PRAVLJICA – HRESTAČ, BALETNI PRINC (balet v koprodukciji z MSB) 20 21.12.2015   KONCERTNA IN GLEDALIŠKA DVORANA LENDAVA
         
KONCERTNI CIKLI ZA OTROKE IN ODRASLE        
KLASIČNE KOREOGRAFIJE – GUSAR 1 2.2.2015   TV SLOVENIJA – TV SNEMANJE
BALET NA OBČINSKI PROSLAVI OBČINE PIRAN OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU 2 8.2.2015   AVDITORIJ PORTOROŽ
9. REVIJA KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV REPUBLIKE SLOVENIJE 3 16.5.2015 15.30 GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
9. REVIJA KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV REPUBLIKE SLOVENIJE 4 16.5.2015 18.00 GLEDALIŠČE TONETA ČUFARJA JESENICE
BALETNI KONCERT – OPERA IN PENINE 5 5.6.2015   Pred SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA
BALETNI KONCERT – OPERA IN PENINE 6 6.6.2015   Pred SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA
BALETNI KONCERT OB DNEVU DRŽAVNOSTI 7 25.6.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
FESTIVAL PLESA PIRAN – 1. DAN 8 26.6.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
FESTIVAL PLESA PIRAN – 2. DAN 9 27.6.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
FESTIVAL PLESA PIRAN – 3. DAN 10 28.6.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
GALA BALETNI KONCERT POD ZVEZDAMI 11 28.6.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
OTVORITEV PFP 12 1.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
ZVEZDE POD ZVEZDAMI 13 14.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
ZAKLJUČEK PFP 14 16.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
BALETNI KONCERT V POREČU – ZA SLOVENSKO-HRVAŠKO DRUŠTVO 15 23.10.2015   POREČ – HRVAŠKA
BALETNA TEKMOVANJA        
MLADI PLESALEC EVROVIZIJE 2015

(v sodelovanju s TV Slovenija)

1 2.2.2015   TV SLOVENIJA – STUDIO 1
MEDNARODNO SODELOVANJE        
GAUDEAMUS GALA BALETNI VEČER 1 27.2.2015   SNG MARIBOR – VELIKA DVORANA
MEDNARODNI GALA BALETNI VEČER ZA DANCCHANCE FUNDACIJO 2 28.2.2015   SNG MARIBOR – VELIKA DVORANA
GOSTOVANJE DBUS NA MADŽARSKEM V BUDIMPEŠTI 3 27.4.2015   HDA BUDIMPEŠTA
GOSTOVANJE DBUS NA MADŽARSKEM V BUDIMPEŠTI 4 28.4.2015   PALACE OF ARTS
GOSTOVANJE MADŽARSKE PLESNE AKADEMIJE V LENDAVI 5 29.5.2015   ZKPD LENDAVA
GOSTOVANJE MADŽARSKE PLESNE AKADEMIJE V PORTOROŽU 6 31.5.2015   AVDITORIJ PORTOROŽ
VEČER DANCS-PIRAN – BALETNI KONCERT NA TARTINIJEVEM TRGU – 1. TEDEN 7 8.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
VEČER DANCS-PIRAN – BALETNI KONCERT NA TARTINIJEVEM TRGU – 2. TEDEN 8 15.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
MEDNARODNI SEMINARJI        
MEDNARODNI SEMINAR – DANCECHANCE FOUNDATION – ODKRIVANJE BALETNIH TALENTOV 1 28.2.2015   SNG MARIBOR – KAZINSKA DVORANA
MEDNARODNI POLETNI BALETNI SEMINAR DANCS-PIRAN 2015 2 3. – 16.8.2015   PIRAN
REVIJA BALET        
REVIJA BALET   Januar    
KOLEDAR SLOVENSKI BALET   Januar    
RAZSTAVE O BALETU        
SLOVENSKI BALET (DBUS / MSB / SNG MARIBOR / SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA) 1 1. – 16.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
PINO IN PINA MLAKAR 2 1. – 16.8.2015   TARTINIJEV TRG PIRAN
BALETNI KOSTUMI SLOVENIJE 3 1. – 16.8.2015   OBČINA PIRAN
SLOVENSKI BALET (DBUS / MSB / SNG MARIBOR / SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA) 4 21. – 31.12.2015   GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA
PINO IN PINA MLAKAR 5 21. – 31.12.2015   GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA
DRUGI PROJEKTI DBUS        
TV SNEMANJE – GAUDEAMUS GALA 2015 1 27.2.2015   SNG MARIBOR – VELIKA DVORANA
TV SNEMANJE – MEDNARODNI GALA 2015 2 28.2.2015   SNG MARIBOR – VELIKA DVORANA

 

 1. GLASBENO SCENSKA BALETNA IN FOLKLORNA PRODUKCIJA IN POSTPRODUKCIJA
 2. SVEČANI BALETNI KONCERT S PODELITVIJO STROKOVNIH NAGRAD LYDIE WISIAKOVE
 1. 4. 2015 – SNG Opera in balet Ljubljana

Svečani baletni koncert v organizaciji DBUS, je od leta 2012 dalje vseslovenski baletni praznik, saj v program sodelujejo vse inštitucije s področja baleta v Sloveniji. Tako so tudi v programu koncerta v letu 2015 sodelovali DBUS, Mladi slovenski balet, baletna ansambla SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor ter Konservatorij za glasbo in balet Maribor in Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana.

Svečani baletni koncert Društva baletnih umetnikov Slovenije je tisti, na katerem se vsako leto podelijo najvišja strokovna priznanja s področja baletne umetnosti v Sloveniji, nagrade, ki nosijo ime po priznani slovenski baletni umetnici Lydiji Wisiakovi. Nagrade so v letu 2015 prejeli:

Magda Vrhovec – nagrada Lydie Wisiakove za življenjsko delo;

Vadim Kurgajev in Sytze Jan Luske – nagrada Lydie Wisiakove za posebne umetniške dosežke, in sicer za povsem različno in domiselno oblikovano vlogo Marceline v baletu Navihanka v produkciji SNG Maribor;

Nina Noč, priznanje za vzoren pričetek baletne kariere in spodbudo za nadaljnjo umetniško pot.

Ker 19. april vsako leto obeležuje Mednarodni dan plesa, smo concert posvetili tudi praznovanju le tega. Mednarodni dan plesa smo obeležili z javnim branjem Mednarodne plesne poslanice ob Mednarodnem dnevu plesa 2015, ki jo je sporočal Portugalski koreograf in plesalec Israel Galván ter Slovensko plesno poslanico, katero je leta 2010 ustanovilo Društvo baletnih umetnikov Slovenije, v letu 2015 pa jo je zaupalo Rosani Hribar in Gregorju Lušteku, nagrajencema Prešernovega sklada 2015.

 

PROGRAM SVEČANEGA BALETNEGA KONCERTA 2015:

 

VALSE FRESCO

Glasba: P. I. Čajkovski

Koreografija: Mihailo Žučić

Mladi slovenski balet 

Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Monika Zorko

 

LEAVE ME

Glasba: G. F. Haendel

Koreografija: Valentina Turcu

DBUS

Evgenija Koškina, Sytze Jan Luske

 

TRNULJČICA – Pas de deux Princese Florine in Plave ptice 

Glasba: P. I. Čajkovski

Koreografija: Irek Mukhamedov po Mariusu Petipaju

Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Nina Noč, Yuki Seki

  

VALČEK IZ BALETA RAYMONDA

Glasba: A. Glazunov

Koreografija: Darja Sebastian

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, 5b razred prof. Darje Sebastian 

Ajda Cimperman, Maja Čargo, Vanja Kalaković, Ela Kovač, Lucija Matijašić, Brina Logonder Pogačnik, Lara Nahtigal, Karolina Pregl, Alja Zaletelj.

 

TRISTAN IN IZOLDA – Pas de deux

Glasba: Sašo Kalan

Koreografija: Ian Datchu

Balet SNG Opera in balet Ljubljana

Tjaša Kmetec, Lukas Zuschlag 

 

CHOPINIANA

Glasba: Frederic Chopin

Koreografija: Glina Čajka po Mariusu Petipaju

Konservatorij za glasbo in balet Maribor, 1. in 2. letnik iz razreda prof. Galine Čajke

Lara Maher, Ema Perić, Eva Poštrak Mlakar 

 

TRIJE GENERALI  

Glasba: P. L. Hertel

Koreografija: Vlasto Dedovič

DBUS

Vadim Kurgajev, Sytze Jan Luske, Mircea Golescu

 

OB SVOJEM ČASU

Glasba: Milko Lazar

Koreografija: Alena Medič, Metka Beguš, Mateja Železnik, Lara Flegar

Mladi slovenski balet

Alena Medič, Metka Beguš, Monika Zorko, Lara Flegar

 

DIANA IN ACTEON – Grand pas de deux

Glasba: Cesare Pugni

Koreografija: Marius Petipa

Balet SNG Maribor

Tetiana Svetlična, Yuya Omaki

 

TANGO

Glasba: Aleksander Ipavec

Koreografija in ples: Rosana Hribar in Gregor Luštek

DBUS

Nagrajenca Prešernovega sklada 2015

 

 

 1. 14. GALA VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ NA SLOVENSKO GLASBO  snemanje večera
 1. februarja 2015, je potekalo v studiu 1 Televizije Slovenija, snemanje 14. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo, ki je bil premierno uprizorjen v letu 2014. Koreografiji, za katere so se na TV Slovenija odločili, da ju posnamejo, sta delo Siniše Bukinca, zmagovalca 1. Slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur, ki je potekalo leta 2014 na Tartinijevem trgu v Piranu.

 

I AM WALKING CLOUDS, WAITING FOR YOU

Glasba: Siniša Bukinac

Koreografija: Siniša Bukinac

Ples: Romana Fičur

 

 1. SEDMA NEVESTA

Glasba: Rezijanska narodna – neznan avtor

Koreografija: Siniša Bukinac

Ples: Romana Fičur, Siniša Bukinac

 

 

 1. VEČERI NOVIH KOREOGRAFIJ NA SLOVENSKO GLASBO

Večeri novih baletnih koreografij, ki smo jih vse do vključno leta 2014 uprizarjali pod naslovom Gala večeri novih baletnih koreografij na slovensko glasbo, predstavljajo svojevrsten problem. Problematika, ki se oklepa Gala večerov novih baletnih koreografij na slovensko glasbo je ta, da so:

 1. sprva sila zanimivi večeri krajših koreografij z leti izgubljali svežino;
 2. večeri, ki naj bi prikazali »nekaj novega in zanimivega« vsa leta vključevali koreografije več ali manj istih ustvarjalcev, ki pa svojega koreografskega jezika niso razvijali v smeri odkrivanja lastnega koreografskega jezika ali pa je bil ta sila boren in nezanimiv;
 3. koreografi, ki so se začeli uveljavljati prav v Gala večerih novih baletnih koreografij na slovensko glasbo, pričeli ustvarjati z inštitucijami kot so SNG Maribor, SNG Opera in balet Ljubljana ali pa so oblikovali lastno skupino s katero so ustvarjali nova lastna dela;
 4. koreografi, ki so sodelovali v zadnjih večerih, koreografije oblikovali v skrajno kratkem času, se jim strokovno niso dovolj posvetili in zato niso dosegali pričakovane kvalitete.

V DBUS smo tako spoznali, da večeri v obliki, kot smo jo predstavljali do leta 2014 nimajo več prihodnosti, prav tako je področje baletne koreografije v Sloveniji deficitarno, čeprav imamo nekaj zvenečih imen, ki so se uveljavili prav s programi v okviru Gala večerov novih baletnih koreografij na slovensko glasbo: Edward Clug (deluje v Sloveniji a je po rodu romun), Valentina Turcu (deluje v Sloveniji a je po rodu romunka), Gaj Žmavc in Valentina Turcu.

Prav tako DBUS kot krovna organizacija s področja slovenske baletne umetnosti ne sme dopustiti izvedbe programov, ki niso na zahtevanem nivoju kvalitete, saj je ravno DBUS tisti, ki strmi k sledenju visoke razine kvalitete, ekvivalentne sledenju razvoja baletne umetnosti v Evropi in svetu.

Z namenom, da bi mlade in tiste, ki si želijo ustvarjanja na področju koreografije spodbudili k profesionalnemu in celovitemu pristopu v procesu nastajanja novega dela, smo leta 2014 uvedli program Slovensko tekmovanje koreografskih miniatur, in sicer z namenom, da med tekmovalci najdemo dovolj kvalitetnih in za občinstvo zanimivih novih koreografij, ki bi potem oblikovale novi Gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo. Odziv za sodelovanje na tekmovanju je bil velik, vendar pa so po mnenju strokovne žirije, ki so jo sestavljali priznani domači in mednarodni strokovnjaki s področja baletne umetnosti, dovoljšnji nivo kvalitete dosegla zgolj dva sodelujoča koreografa. To seveda ni dovolj za oblikovanje programa celovečernega Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo in smo bili, da bi na vsak način sledili zastavljenim načrtom, oblikovali krajši večer. Sledili smo moto »manj je več«. Pomembno je poudariti, da so se koreografskega tekmovanja leta 2014 udeležili pretežno tisti koreografi, ki so se v preteklih letih redno prijavljali za sodelovanje na Gala večerih novih baletnih koreografij na slovensko glasbo. Ker niso dosegli pričakovane kvalitete, je bilo razočaranje nepopisno.

Ko smo v letu 2015 objavili razpis za tekmovanje na 2. Slovenskem tekmovanju koreografskih miniatur, je prispela zgolj ena sama prijava (najverjetneje ravno zaradi zahtevanih visokih standardov kvalitete na 1. Slovenskem tekmovanju koreografskih miniatur), zato smo menili, da je bolje tekmovanje odpovedati in ga znova poskušati uveljaviti v letu 2016.

Kljub temu pa večer novih koreografijh in nove koreografije na sploh pomenijo pomemben program na poti iskanja novih slovenskih koreografov. Tako smo v letu 2015 oblikovali krajši program novih kratkih koreografij, ki so ga sestavljali koreografi, ki so se v preteklosti že uveljavili in je zanje sodelovanje na večerih v pretekli obliki nezanimivo, ob njih pa piskali dejanske koreografske bisere ter jih vključili v program pod skupnim naslovom: Večer novih baletnih koreografij 2015:

 1. Večer novih baletnih koreografij – koreografskih miniatur:

Uprizorjeno:

Avditorij Portorož, 8.2.2015

Tartinijev trg Piran, 28.6.2015

Tartinijev trg Piran, 1.8.2015

 

Program:

TIHA MOLITEV

koreografija: Tijuana Križman Hudernik

glasba: Anika Horvat

ples: Tijuana Križman Hudernik

 

PAN POURSUIVANT SYRNIX

glasba: Lucijan Marija Škerjanc & Claude Debuss

koreografija: Siniša Bukinac

ples: Romana Fičur & Siniša Bukinac

 

NOCTURNO

koreografija: Siniša Bukinac

glasba: Bojan Glavina

ples: Siniša Bukinac

 

DUET 2

koreografija: Siniša Bukinac

glasba: Rudi Bučar

ples: Romana Fičur & Siniša Bukinac

 

SKIN AND BONES

glasba: David J. Roch

koreografija: Patricija Crnkovič

ples: Patricija Crnkovič

 

 1. Večer novih koreografij na slovensko glasbo:

ANATOMIJA SREČANJA: SYLVIA, CARMEN, MARÍA

3.8.2015 – Tartinijev trg Piran

Koreografija: Ana Pandur

Glasba: Vito Marenče

“Flamenko, ki izhaja iz oblike klasičnega baleta v Španiji (ali bolje Bolero, ki je popolna sinteza klasičnega baleta in flamenka), je tokrat načrtno izmaknjen barviti kričavosti in dopadljivi harmoničnosti, ter se v izvedbi Ane Pandur realizira kot večplastna plesna govorica, v kateri plesalka skozi razsekano dinamiko razgrne pred nami dotični ples fragmentarno, ga upočasnjuje, dozira, izpostavlja gibalne detajle, se prepušča stanjem zamaknjenosti, repetira zanke premikov – skratka: ga idealizira, mehanizira in razdira obenem. S tem ne pokaže le razpona lastne zmogljivosti in osebne bivanjske zvezanosti z njim, pač pa z »dekonstrukcijo« flamenka ter odrsko soodvisnostjo naznani njegove intrigantne in manj tradicionalne sporočilne potenciale.”

Anatomija srečanj v koreografiji in plesu Ane Pandur ter v izvedbi obeh solistov, pevke Vesne Zornik in glasbenika, kitarista Vita Marenčeta, je predstava radosti, bolečine in lepote življenja opevanih v zvokih in v plesu, je predstava življenjske filozofije zaobjete v siju umetniškega jezika in v skladju izvedbe.

Kljub temu, da bi pričakovali, da bo glede na navdih Sylvie Plath predstava izražala držo do življenja kot zakletega suženjstva, kot nečesa, kar boli, povzroča trpljenje in solze, pa osebni izraz ustvarjalcev bolj spominja na življenje kot pustolovščino in v ospredje postavlja veselje ob pogledih, srečanjih, občutjih, kot da govoriš isti jezik, podpori, skratka stvari, zaradi katerih lahko poletiš.”

Anatomija je že v izhodišču dvojna; po eni strani gre za srečanje treh elementov: plesa, petja in glasbe, po drugi pa za umetnike, ki so s svojimi potmi bistveno zaznamovale prostor, v katerem delujejo. Veliko plesalko flamenka Carmen Amayo in ameriško pesnico in pisateljico Sylvio Plath si je plesalka in koreografinja Ana Pandur vzela kot izhodišče predstave; v kateri je med časom, ki je minil, in trenutkom danes postavila – zrcalo. »Zrcalo, v katerem se vidim in ki vidi mene, in s katerim se nikoli ne bi strinjala, da sem to zares jaz. Jaz, ki imam svoje telo, svojo pesem, svoj glas. Jaz, ki nenehno pripovedujem, ki sem zdaj tu – in me hkrati ni, čeprav se zdi, kot da nisem nikamor odšla. Pa sem to res jaz, ali zgolj sreča-nje s teboj? S tvojo pesmijo, tvojim glasom, s tvojim telesom? Gledališče je mesto hrepenenja; biti nekdo drug, si želeti nečesa

drugega, početi nekaj drugačnega; nekaj, kar nisem jaz«.

Pred petdesetimi leti je umrla Sylvia Plath, pred stotimi leti se je rodila Carmen Amaya, medtem ko se zdi, da pesem Maria de la O ni nikamor odšla, temveč je njena otožna melodija več čas tu in odseva v – zrcalu, v katerem se sproti zabrisuje skupaj z gibom plesalke na drugi strani.

Ana Pandur

Diplomantka španščine in filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, je zaključila baletno šolanje na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. Nase je opozorila z oblikovanjem koreografije za 5. Gala večer novih baletnih koreografij na slovenskeo glasbo. Ker jo je sila zanimala sinteza baleta v povezavi s flamenkom, se je odločila posvetiti se preučevanju flamenka, in sicer v okviru študija in tudi kasneje. Med letoma 2002 in 2004 je študirala flamenko ples na akademiji Amor de Dios v Madridu pri mojstrici Merche Esmeraldi in drugih. Po vrnitvi v Slovenijo je ustanovila Plesno kulturno društvo Flamenko, ki je osrednja organizacija za razvoj, promocijo in izobraževanje flamenko pri nas. Kot plesalka, koreografinja in plesna pedagoginja deluje v Sloveniji in tujini ter nadgrajuje področje flamenka z ustvarjanjem celovečernih plesnih predstav. Redno sodeluje tako s tujimi (Jose Torres Vicente, Leonor Lea) kot s slovenskimi glasbeniki (Mia Žnidarič, Vesna Zornik, Matjaž Stošić, Damir Mazrek, Nino Mureškič, Robert Jukič) kot tudi s plesalci in koreografi (Maša Kagao Knez, Rosana Hribar & Gregor Luštek). V zadnjem času redno sodeluje v flamenko zasedbi Vita Marenčeta, s katero v formatu »plesnega koncerta« nastopajo na številnih festivalih doma in v tujini.

Vito Marenče

Virtuozni kitarist in skladatelj, ki velja za enega najboljših slovenskih flamenko kitaristov, se je tej zvrsti v celoti posvetil na študiju na Rotterdamskem konzervatoriju. Diplomiral je pri svetovnem mojstru flamenko kitare Pacu Peñi, obenem pa se je udeleževal delavnic pri mojstrih, kot so: Juan Gómez Chicuelo, Miguel Ángel Cortez, Paco Serrano in drugi. Igral je na številnih mednarodnih festivalih po Evropi (North Sea Jazz, International Classical Festival Den Hag, De Doelen, Paradiso, Malkweg, Classical festival Lucena Córdoba) in sodeloval s številnimi priznanimi umetniki flamenca: Ángel Muñoz, Nuria Manglano-La Granaína, Silvia Cabeza, Miguel Hiroshi García, Udo Demandt, Jose Ligero, Juan Peñas in drugi. V slovenskemNprostoru igra v številnih glasbenih zasedbah in dolgoletno sodeluje z flamenko plesalko Ano Pandur.

Vesna Zornik

Pevka zasedbe Katalena, je bila večkrat označena za eno najbolj markantnih slovenskih pevk. Pred štirimi leti je ustanovila zasedbo TangoApasionada in leta 2010 izdala istoimenski album, ki navdušuje s klasikami argentinskega tanga. Poleg tega je članica zasedbe Sounds of Slovenia, pripovedovalske ekipe Tri Zdrave Marije in en Oče naš, blesti v vlogi Sapramiške v otroški predstavi Sapramiška 2; Sapramišja sreča, medtem ko ima za seboj bogato diskografijo tako v okviru zasedbe Katalena (Noč čarovnic, 2011, Cvik-Cvak, 2008, Kmečka ohcet, 2006, Babje leto, 2004, (Z)godbe, 2002). Z zasedbo Katalena je odigrala več kot petsto koncertov v Sloveniji in tujini. Z Ano Pandur jo veže dolgoletno prijateljstvo, ki sta ga v predstavi Anatomija srečanja: Carmen, Sylvia, Maria nadgradili s plesno-glasbenim sodelovanjem.

 

 1. Večer novih baletnih koreografij:

DUET 16

15.8.2015 – Tartinijev trg Piran

Glasba: Filip Glass, tišina Rosane Hribar in Gregorja Luštka

Koreografija: Rosana Hribar & Gregor Luštek 

Ples: Rosana Hribar & Gregor Luštek 

Nagrajenca Prešernovega sklada 2015.

Člana DBUS Rosana Hribar & Gregor Luštek sta postala prava mojstra koreografske pisave o duetu skupnega življenja. V objemu plesne scene sta že leta 2003 navdušila z liričnim duetom miline in lepote plesnega izraza Ana is the name of Rose. Potem se je pisalo leto 2008, ko sta se odločila, da svoj avtorski roman plesne ekspresije, ljubezenskih in življenjskih skušnjav izpišeta na odru ter poslikata stanja v dveletnih nadaljevanjih. Tako so se vrstili dueti: 10 let, Duet 012, Štirinajst in zadnji v vrsti 16, hkrati pa sta v plodni umetniški nadgradnji ustvarjala številne dogodke in predstave aktualne tematike, medsebojnih odnosov, sodelovala v gledaliških in scenskih projektih, gostovala ter poučevala. V svojem plesnem objemu sta tako vžgala neverjeten ogenj ustvarjalnosti, ki je zajel in spodbudno ogreval naše plesne odre, gledalcem pa prinesel veliko lepega, čutnega, pristnega, novega in samo njunega, predvsem osvežilno izvirnega.

Duet 16 odpira novo poglavje njunega medsebojnega odnosa, iskri nov ustvarjalni potencial in je na novo oblikovan bolj umirjen plesni izziv dveh, ki se soočata s četrtim desetletjem življenja in šestnajstimi leti skupno prehojenih poti, ustvarjalnih in življenjskih. Opazno novo, sprememba nastopi že na samem začetku, ko ona, Rosana, tokrat sama in prva, stopi na oder in se postavi ob slikarskem stojalu s praznim okvirjem, ki ga je možno razumeti kot simbolično metaforo na novo zastavljenega odnosa; ki mu očitno manjka le še vsebina, torej slika. Slikarsko stojalo in na njem prazen okvir se izkažeta kot dobrastruktura dramsko zasnovanega plesnega toka, kjer se zavrti vprašanje, tisto tolikokrat v sijoči papir zapakirano in postavljeno enemu od partnerjev: “Ti je všeč, kaj meniš …?” vse dokler ta ne izreče dokončno: “Ja, je … Pa naj bo …” To je en vidik odnosa, tisti njun in bistven pa vznikne iz koreografije, ki signira ustaljenost dolgoletnih navad in odnosov. K sceni ne sodijo več zasopli vrhunci in ne boleči padci, sicer nesporazumi in napetosti še nastopajo, tudi telesne sprostitve so potrebne, v glavnem pa so silnice že tako utečene, da se neobremenjeno lahko zastavi osvobodilno in ključno vprašanje o sprejemljivem novem okvirju, ko Gregor kar nekako sproti odgovori, da je ta okvir (tudi njemu) o.k.; torej okvir njunega novega razmerja je za oba sprejemljiv. Plesalkina postavitev pred prazen okvir se opredeli tudi kot trenutek njenega intimnega soočanja s samo seboj, to so njeni razmisleki s cigareto v ustih, s katero tudi začne svoj solistični izliv, ko zapleše porajajoče se miselne vijuge v njej značilni dinamiki in liriki zanosa, ko se gibi fluidno prelivajo in vznemirjajo. S cigareto v ustih plesalka tudi zaključi njun duet 16, takrat ko je bilo že vse izrečeno, ko on zapušča prizorišče in ko si ona še enkrat zaželi še eno prižgati ter biti sama v tem istem prostoru, in ji on pritrdi: “Pol pa ga prižgi.”  

Je to slovo, je nov začetek ali še neodločen izid? V taki negotovi atmosferi se zaključi njuna nova genialna koreografska izpoved 16, s katero sta zarisala zrel in premišljen plesni slog gibalnega oživljanja ter sprožanja novih linijskih tokov. Začrtane prostorske oblike, tako na dnuodra kot v višajih prostora, se vrtijo kot dobro strukturirane vizije, medtem ko se telesi kar sami prijetno umeščata v objemu dotikov, ko pogledi niso več vznemirljivi, ko so postali predvsem nevidni, in ko koreografija po celi ploskvi odra veje dinamično plesno dramo in repetira gibalno ustaljenost.  Več kot očitno je, da njuna ustvarjalna moč presega trenutne čustvene in miselne omejitve, in se zdi kot neusahljiv vir spodbudnega koreografskega potenciala. Koreografa in izvajalca Rosana Hribar & Gregor Luštek sta svojo novo predstavo 16 snovala na glasbo Philipa Glassa, ob osvetlitvi LCLights in v kostumih Katarine Škaper; produkcija Plesni teater Ljubljana, koprodukcija Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo/AGRFT.

Predstava 16 je hkrati tudi javna produkcijska predstavitev magistrskega dela na AGRFT: Umetnost giba – Rosane Hribar. Ko sem vprašala Rosanino mentorico, plesalko, koreografinjo in redno profesorico za področje plesne ter gibalne izraznosti na AGRFT Tanjo Zgonc, kakšna bo njena ocena tega magistrskega dela, je odgovorila, da bo dala napotek, da se ga mora čim večkrat ponavljati. Premiera je stekla na odru PTL ob koncu leta 2014 (27. decembra) in bila ponovno na sporedu 5. in 6. januarja. Napoveduje se tudi Maratonski duet v koprodukciji s Cankarjevim domom Ljubljana, in sicer 6. junija, ko se bodo v enem zamahu enega večera na odru zavrteli njuni dueti: 10 let, Duet 012, Štirinajst in 16. To je predstava, ki se je dobesedno ne sme zamuditi, in je velik dogodek naše sodobne plesne umetnosti. In kot je zapisano v gledališkem listu, kar je velik in pogumen Galileo Galilei (1564-1642) izrekel usodnega 8. januarja: “Eppure si muove!” (in vendar se vrti; op. p.), se vrtijo ciklusi tako našega planeta kot življenja in koreografskega opusa plesnega ter življenjskega para Rosane Hribar in Gregorja Luštka; ki znova, in upam, da čim prej, zavejeta lahko že nov vznemirljiv krog novega koreografskega vzgona.

 

 

 1. CARMEN, balet s flamenkom v dveh dejanjih

Koprodukcija DBUS in Mladi slovenski balet

Glasba: Georges Bizet

Koreografija: Tomaž Rode,

Asistentka koreografa: Claudia Sovre

Scena in kostumi: Claudia Sovre, Tomaž Rode

 

Splošna zasedba:

Carmen       Barbara Potokar (DBUS), Mateja Železnik (MSB), Alena Medič (MSB)

Michaela     Lara Flegar (MSB), Alena Medič (MSB), Anamarija Radanović (MSB)

Don Jose      Kenta Jamamoto (DBUS), Uroš Škaper (MSB), Tomaž Golub (MSB)

Escamilio    Kenta Yamamoto (DBUS), Yuki Seki (DBUS), Jujin Muraishi (DBUS),

                        Tomaž Golub (MSB), , Uroš Škaper  (MSB)

Mercedes    Sabina Pajmon (DBUS), Alena Medič (MSB), Monika Zorko (MSB)

Frasquita    Sabina Pajmon (DBUS), Metka Beguš (MSB), Mateja Żeleznik (MSB)

Manuela      Sabina Pajmon (DBUS), Monika Zorko (MSB), Alena Medič (MSB), Petra

                        Pibernik (MSB)

Krčmarica   Sabina Pajmon (DBUS), Monika Zorko (MSB), Alena Medič (MSB),

Zuniga           Ivan Greguš (DBUS), Tomaž Golub (MSB), Uroš Škaper (MSB)

Ciganke, Toreadorji, Oficirji, Ljudstvo: Sabina Pajmon (DBUS), Pia Lana Vilar (DBUS), Petra Pibernik (MSB), Anamarija Radanovič (MSB), Flamenko plesna skupina CoraViento ali PDF Flamenko.  

 

Carmen sodi med najbolj poznane in priljubljene španske zgodbe. Balet v koreografiji Tomaža Rodeta se za osnovo oprijema vsebine znane opere. Je klasično baletna inačica s številnimi atraktivnimi dueti, variacijami, pantomimami ter vložki pravega španskega Flamenca na znamenito glasbo Georgesa Bizeta, ki je leta 1875 napisal opero po noveli Prosperja Merimeeja. Uspeh opere je bil na njeni premieri velik, vendar pa so občinstvo kmalu za tem vznemirile nove slogovne prvine v delu in kritiki so opero raztrgali. Meriméjevi zgodbi so očitali, da je prostaška, glasbo pa so ožigosali, češ da je »Wagnerjanska« in »disonantna«. Tri mesece kasneje je Bizet umrl v veri, da je Carmen neuspešno delo. Kmalu pa so opero začeli hvaliti vsi, med drugim tudi znameniti komponisti kot Čajkovski, Brahms in Wagner.

Bizetova mojstrovina je z enkratno skladnostjo oživila literarno predlogo in lik usodne ženske povzdignila v mit. Glasbena platforma in človeška zgodba, ki se v operi, ki je še danes izjemno priljubljena, medsebojno prepletata oziroma dopolnjujeta, sta tako sugestivni, da so jo neštetokrat prirejali, ekranizirali, filmali in uprizarjali. Bizet, ki je bil eden najspretnejših mojstrov orkestracije svojega časa, je najbolj učinkovite trenutke opere priredil za simfonični orkester v dveh suitah, ki danes v največ primerih služita kot glasbena podlaga številnim baletnim in plesnim različicam. A to še zdaleč ni edina priredba. Slovita viloinista Pablo de Sarasate in Franz Waxman sta njene melodije predelala v virtuozni suiti za violino in orkester, med najbolj znane predelave pa sodi tudi baletna suita Carmen Rodiona Ščedrina, ki jo je posvetil svoji ženi, nedavno preminuli slavni balerini Maji Pliseckaji.Bizetova glasba je je tako spodbudila številne obdelave predvsem zato, ker je Bizet ustvaril vrsto izjemno prepoznavnih pa vendar nikakor ne trivialnih melodij, v katerih čutimo nepomirljiva nasprotja: boj za prevlado med moškim in neodvisno, neukrotljivo žensko naravo, nasprotje med civilizacijo in divjim svetom Ciganov in tihotapcev, ki mu pripada Carmen, notranji boj Don Joséja, nasprotje med vodenim, kolektivnim svetom tobačne tovarne in svobodnim življenjem junakinje, nasprotje med hladnim celinskim svetom, ki mu pripadamo in utripajočim Mediteranom, ki poje v Bizetovi glasbi.

Carmen se v baletni inačici že leta poslužuje veliko število baletnih in plesnih koreografov, saj glasba odpira brezmejne možnosti za plesno inspiracijo. Zgodba o Carmen s svojo dramsko zasnovo plesalcem nudi velik izziv v oblikovanju interpretacij posameznih vlog.

 

Carmen Tomaža Rodeta, ki jo je kreiral za DBUS v koprodukciji z Mladim slovenskim baletom in v sodelovanju z  Flamenko plesno skupino CoraViento ter kasneje PDF Flamenko, nosi namen, da mladim plesalcem nudi ne le upodabljanje znane zgodbe na znano glasbo, temveč predvsem individualne možnosti posamičnih interpretacij zahtevnih vlog. Po njegovih besedah so plesalci v letu delovanja pod skrbnimi očesi priznanih baletnih mojstrov in koreografov, med njimi Maruše Vidmar, Arianne Lafita Gonzalves, Vittoria Gallora in drugih umetniško dozoreli, tehnično pa nadgradili svoje baletno znanje do mere, ki jim omogoča upodabljanje zgodbo, ki sicer predstavlja svojevrsten, za umetnika ne lahek izziv. Rode se je odločil za klasično baletno postavitev. Da bi predstavo zaznamoval španski temperament, v njej sodelujejo izvrstni plesalci španskega Flamenca.

 

Prva slika

Don José joče nad truplom umirajoče Carmen. V mislih se mu odvija razplet zgodbe, ki je pripeljal do tragičnega konca. 

V odmoru delavke na trgu pred tovarno cigaret v Sevilli plešejo Flamenko. Pride Carmen, ki vidi vojaka, ki straži na trgu. To je Don José. Carmen in Manuela že leta tekmujeta, kateri od njiju bo uspelo osvojiti srce marsikaterega moškega. Don Joséja obišče njegova zaročenka, priljubna Michaela, ki mu prinese materino pismo. Še preden ga Don José uspe prebrati, se med Carmen in Manuelo nenadoma, čeprav sprva le v igri za Joséja, razvije spopad, v katerem Carmen hudo rani Manuelo. Oficir Zuniga ukaže Joséju, naj Carmen aretira in pospremi v zapor, vendar ta s svojo segidiljo kaj hitro zapelje Joséja in ga napelje na to, da jo izpusti. Zuniga Joséja poniža, saj je Carmen omogočil, da je ušla.

 

Druga slika

Večer v krčmi Lillas Pastia.

Carmen, njeni prijateljici Frasquita in Mercedes ter drugi gosti plešejo. Carmen čaka Joséja, ki ji je ogrel srce kot še noben moški do sedaj. Ta naposled prispe. V gostilno stopi sloviti bikoborec Escamillo. Družba ga glasno pozdravi. Escamillo čare preizkuša na poželjivi Carmen, ki ji dvorjenje godi.  Ko Escamillo odite Don Joséja zajame val ljubosumja, a tega ne pokaže. Ko s Carmen ostaneta sama, ga ta zapelje v ljubezenskem duetu, ki ga prekinejo trobente, ki kličejo vojake v vojašnico. José bi moral oditi, a je Carmen razjarjena, ker jo hoče pustiti samo in ubogati vojaški ukaz. José ji zagotavlja, da ji je resnično vdan. Preseneti ju Zuniga, ki je prišel dvoriti Carmen. Med Joséjem in Zunigo se vname spor in José ubije Zunigo. Zdaj nima več izbire, zdaj mora zbežati s Carmen.

 

Tretja slika

Soteska v planinah.

Tihotapci sedijo ob ognju. Med njimi je tudi José, za katerega je Carmen dojela, da ji ni kos. Da bi se rešila ljubezni do njega želi zdaj osvojiti srce Escamilla. Carmen prerokujejo usodo iz kart, ki ji napovejo smrt. Tihotapci medtem načrtujejo nove podvige. V bližini se je znašla Micaëla, ki išče Joséja. K tihotapski družbi pride tudi Escamillo. Med njim in Josejem se razvname spopad, ki ga Carmen prekrine in od Don Joseja zahteva, da takoj odide. Escamillo povabi Carmen in vse ostale na bikoborbo.

 

Četrta slika

Trg pred areno v Sevilli.

Množica prihaja na bikoborbo in pozdravlja Escamilla in Carmen, ki v duetu poveličujeta slavo in ljubezen. Frasquita in Mercedes opozorita Carmen, da je v množici skrit besni José. Ves obupan, jo José ustavi, preden vstopi v areno, in še zadnjič, skoraj blazen od ljubosumja, terja od nje ljubezeb in zvestobo. Carmen želi v areno k Ecsamillu, zato ji José zarine nož v srce. Carmen izdihne v naročju Josejevem, ki ga je ves čas ljubila, ko iz arene zadoni hrušč ob Escamillovi zmagi.

 

Zasedbe DBUS po posameznih predstavah:

 1. 24. junij 2015 – CARMEN (koprodukcija DBUS, MSB in v sodelovanju z Flamenco driuštvo Core viento) – Lendava, letno prizorišče

Zasedba DBUS: Kenta Yamamoto – Escamillo; Ivan Greguš – Zuniga; Sabina Pajmon – Ciganka.

 

 1. 25. junij 2015 – CARMEN (koprodukcija DBUS, MSB in v sodelovanju z Flamenco driuštvo Core viento) – Tartinijev trg Piran

Zasedba DBUS: Kenta Yamamoto – Escamillo; Ivan Greguš – Zuniga; Sabina Pajmon – Ciganka.

 

 1. 8. avgust 2015 – CARMEN (koprodukcija DBUS, MSB in v sodelovanju z Flamenco driuštvo Core viento) – Tartinijev trg Piran

Zasedba DBUS: Ivan Greguš – Zuniga; Sabina Pajmon – Ciganka.

 

 1. 13. avgust 2015 – CARMEN (koprodukcija DBUS, MSB in v sodelovanju z Flamenco driuštvo Core viento) – Tartinijev trg Piran

Zasedba DBUS: Prisca Zeisel – Carmen; Ivan Greguš – Zuniga; Sabina Pajmon – Ciganka.

 

 1. 3.oktober 2015CARMEN (koprodukcija DBUS, MSB in v sodelovanju z Flamenco driuštvo Core viento) – Kulturni dom Španski borci, Ljubljana

Zasedba DBUS: Kenta Yamamoto – Escamillo; Ivan Greguš – Zuniga; Sabina Pajmon – Ciganka.

 

 1. 4.oktober 2015CARMEN (koprodukcija DBUS, MSB in v sodelovanju z Flamenco driuštvo Core viento) – Kulturni dom Španski borci, Ljubljana

Zasedba DBUS: Barbara Potokar – Carmen; Kenta Yamamoto – Don Jose; Yuki Seki – Escamillo; Ivan Greguš – Zuniga; Sabina Pajmon – Ciganka.

 

 1. 9.oktober 2015CARMEN (koprodukcija DBUS, MSB in v sodelovanju z Flamenco driuštvo Core viento) – Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Zasedba DBUS: Ivan Greguš – Zuniga; Sabina Pajmon – Ciganka.

 

 1. 14.november 2015CARMEN (koprodukcija DBUS, MSB in v sodelovanju z Flamenco driuštvo Core viento) – Kulturni dom Šentvid, Ljubljana

Zasedba DBUS: Jujin Muraishi – Escamillo; Ivan Greguš – Zuniga; Pia Lana Vilar – Vojak, Ciganka.

 

 1. 8.december 2015CARMEN (koprodukcija DBUS, MSB in v sodelovanju z PDF Flamenko) – Kulturni dom Velenje

Zasedba DBUS: Barbara Potokar – Carmen; Kenta Yamamoto – Don Jose; Yuki Seki – Escamillo; Pia Lana Vilar – Vojak; Sabina Pajmon – Ciganka.

 

 1. 9.december 2015CARMEN (koprodukcija DBUS, MSB in v sodelovanju z PDF Flamenko) – Kulturni dom Šentvid, Ljubljana – zaključena za šolo

Zasedba DBUS: Jujin Muraishi – Escamillo; Ivan Greguš – Zuniga; Pia Lana Vilar, Sabina Pajmon – Ciganka.

 

 1. 10.december 2015 – CARMEN (koprodukcija DBUS, MSB in v sodelovanju z PDF Flamenko) – Gledališče Park Murska Sobota

Zasedba DBUS: Barbara Potokar – Carmen, Kenta Yamamoto – Don Jose; Yuki Seki – Escamillo; Pia Lana Vilar – Vojak; Sabina Pajmon – Ciganka.

 

 

 

 1. VEČER SLOVENSKE FOLKLORE

5.8.2015 – Tartinijev trg Piran

Ples kot pojem je sila širok. V tej širini se baletni plesalci večkrat spopademo z izivom poznavanja etničnih plesov ali folklore, saj na njenih temeljih sloni kar nekaj baletnih stvaritev (npr. Balet Vrag na vasi Pie in Pina Mlakarja; baletni vložki v operah Ero z onega sveta. Žal se širokemu spektru plesnih zvrsti, ki bi jih baletni plesalci morali znati, v današn, Gorenjski slavček itd.), jim v slovenskem baletno izobraževalnem sistemu danes ne posvečamo nikaršne skrbi. Zato smo se v DBUS odločili, da ponudbi različnih plesnih zvrsti razširimo tudi s folkloro in na ta način poskušamo baletnim plesalkam in plesalcem, ki so se udeležili Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs v Piranu, približamo tudi poznavanje folklornih plesov. Zanje je bil namreč ogled večera obvezen, hkrati pa so bili pred njegovim ogledom deležni natančne strokovne predstavitve z naslovom Balet in folklora. V celovečerni predstavitvi bogatega slovenskega ljudskega izročila je več kot 60 plesalk in plesalcev folklorne skupine Tine Rožanc ob živi spremljavi izvedlo plese in narodne običaje iz večine slovenskih pokrajin – iz Prekmurja, z Goriškega, Gorenjske, s Koroške in Štajerske. Večer je bil izveden v sodelovanju z glasbeno skupino Vruja.

Program:

 1. SREČA(NJE)

Splet prekmurskih plesov

FS Tine Rožanc – mladi

 1. PO ŽEGNU

Splet gorenjskih plesov

FS Tine Rožanc – veterani

 1. MLATENJE PRAZNE SLAME

Splet koroških plesov

FS Tine Rožanc – mladi

 1. GLASBENA TOČKA

Vruja

 1. JURIJ PO PATOCI TULI

Splet primorskih plesov

FS Tine Rožanc – mladi

 1. GLASBENA TOČKA

Vruja

 1. PRAZNIKI POMLADI

Splet belokranjskih plesov

FS Tine Rožanc – mladi in veteran

 

 

 1. BOŽIČNA PRAVLJICA, balet v dveh dejanjih                                                  Koprodukcija DBUS in Mladi slovenski balet

21.12.2015 . Gledališka in koncertna dvorana Lendava.

Glasba: Peter Ilič Čajkovski

Koreografija: Tomaž Rode, Claudia Sovre, Ana Trojnar, Marius Petipa

Scena in kostumi: Claudia Sovre, Tomaž Rode

Zasedba vlog:

KLARA : Alena Medič (MSB)

FRIC : Pia Lana Vilar (DBUS)

DROSSELMAYER – BALETNI UČITELJ / BALETNI PRINC: Yujin Muraishi (DBUS)

MATI: Mateja Železnik (MSB)

OČE: Ivan Greguš (DBUS)

BABICA: Lara Flegar (MSB)

DEDEK: Tomaž Čibej (DBUS)

STARŠI: Monika Zorko (MSB), Petra Pibernik (MSB), Patricija Crnkovič (DBUS), Neža 

                 Rus (DBUS)

SLUŽABNICA: Eliana Donada (DBUS)

OTROCI/ PRIKAZNI: Baletni oddelek Glasbene šole Kamnik

FRIC, VODJA PRIKAZNI: Pia Lana Vilar (DBUS)

BALETNE LUTKE: Monika Zorko (MSB), Petra Pibernik (MSB), Mateja Železnik (MSB),

                                    Elliana Donada (DBUS), Neža Rus (DBUS), Patricija Crnkovič  

                                    (DBUS)

PAS DE DEUX: Alena Medič (MSB), Yujin Muraishi (DBUS)

SNEŽINKE: Solo: Lara Flegar (MSB), Monika Zorko (MSB)

                      Pia Lana Vilar (DBUS), Elliana Donada (DBUS), Neža Rus (DBUS), 

                      Patricija Crnkovič (DBUS), Mateja Železnik (MSB), Petra Pibernik (MSB)

PAS DE DEUX BELI LABOD : Lara Flegar (MSB), Anton Bogov (DBUS)

PASTORALE: Monika Zorko (MSB), Pia Lana Vilar (DBUS), Patricija Crnkovič (DBUS) 

PAS DE DEUX ČRNI LABOD: Mateja Železnik (MSB), Yujin Muraishi (DBUS)

KITAJSKI PLES: Pia Lana Vilar (DBUS), Petra Pibernik (MSB)

PLES OTROK: Baletni oddelek Glasbene šole Kamnik

RUSKI PLES: Petra Pibernik (MSB), Pia Lana Vilar (DBUS), Monika Zorko (MSB)

VALČEK: Solo: Lara Flegar (MSB), Mateja Železnik (MSB)

                  Monika Zorko (MSB), Petra Pibernik (MSB), Pia Lana Vilar (DBUS), Elliana   

                  Donada (DBUS), Neža Rus (DBUS), Patricija Crnkovič (DBUS)

VELIKI PAS DE DEUX: Alena Medič (MSB), Yujin Muraishi (DBUS)

 

Sinteza sodelovanja mladih, še neizkušenih baletnih plesalk in plesalcem z izkušenimi baletnimi umetniki je sila pomembna za pridobivanje izkušenj.

Božični večer in popotovanje po čarobni deželi baleta je klasično baletna predstava v dveh dejanjih in je prirejena zgodba znanega Hrestača, v kateri le ta ne tre orehov ampak se iz lutke baletnega plesalca spremeni v pravega baletnega princa.

 

Vsebina:

Družina praznuje predbožični večer. Deklica Klara obiskuje baletno šolo in s svojo predstavo, ki jo je družini pripravila ob praznovanju predbožičnega večera, za balet navdušuje ostale otroke. Vsi so navdušeni, razen njenega brata Frica, ki ji ukrade in skrije njene baletne copatke. Klaro potolaži stric Droselmayer, tako da ji podari lutko Božičnega princa, s katerim lahko pleše v paru. Praznovanje večera se zaključi in vsi gredo na spanje. Klara sanja kako se baletne plesalke in plesalci borijo z mišmi, ki želijo preprečiti uprizoritev baletne predstave. Ko poglavar miši, ki je sam Fric baletno predstavo že skoraj onemogoči, se pojavi stric Droselmayer, ki Klari podari zlate baletne copate, s katerimi onemogoči mišjega poglavarja. Lutka Božičnega princa se v zahvalo spremeni v baletnega princa, ki Klaro in ostale otroke popelje v čarobno deželo baleta, kjer si otroci lahko ogledajo Belega in Črnega laboda, Kitajske in Ruske plesalke ter učence baletne šole. Na koncu Princ Klaro povabi, da za plesalke z njim zapleše veliki Pas de deux.                                                                                         

Bliža se jutro in Klarinih sanj je konec. Prebudi se v zasneženo božično jutro. Pod vtisom svojih sanj za vselej obljubi baletu zvestobo.

 

 

 

KONCERTNI BALETNI CIKEL ZA OTROKE IN ODRASLE IN ORGANIZACIJA GLASBENIH FESTIVALOV

 

 1. BALETNE KOREOGRAFIJE NA TV SLOVENIJA
 1. 2. 2015, TV Slovenija, studio 1

Tekmovanje za nacionalni izbor slovesnkega predstavnika Mladi plesalec evrovizije, je DBUS izkoristilo še za predstavitev svojih članov in televizijsko snemanje klasičnih in sodobnih baletnih koreografij. Tako smo za TV Slovenija 2. februarja 2015 v studiu 1 TV Slovenija posneli odlomke iz baleta Gusar, ob tem pa še sodobne plesne koreografije Sedma nevesta, Hodim po oblakih in čakam nate ter Tja kamor te vodi srce.

 

 

 1. DBUS NA PROSLAVI OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
 1. 2. 2015, Avditorij Portorož

Tudi v letu 2015 je bil DBUS povabljen k sodelovanju na prireditvi ob Slovenskem kulturnem prazniku. Bogat program so popestrili Tijuana Križman Hudernik, članica DBUS in solistka baleta SNG Maribor (Tiha pesem), Jujin Muraishi, član DBUS in član baleta SNG Opera in balet Ljubljana (pas de deux iz baleta Gusar – v paru z Aleno Medič – MSB), Staša Tušar, članica DBUS (Gardensfound) ter Romana Fičur in Siniša Bukinac (Sedma nevesta).

 

 

 1. 9. REVIJA KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV RS
 1. 5. 2015, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 15.30

 

 

 1. 9. REVIJA KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV RS
 1. 5. 2015, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, ob 18.00

 

16.maja 2015 je bila Jesenicah že 9. revija klasično baletnih šol in društev Republike Slovenije.

Razmišljanja pobudnice Revij klasično baletnh šol in društev RS ter predsednice organizacijskega odbora, Anea Vovk Pezdir:

S prvo revijo, ki je bila v Celju leta 2006, smo organizatorji želeli na odru povezati in gledalcem predstaviti bogastvo poučevanja baleta po Sloveniji. Skromni, a pogumni začetki so prerasli v pomemben vsakoletni  dogodek.

Po prvi reviji se je spremenilo marsikaj. Revija je opustila bienalno obliko in prešla na vsakoletna srečanja; z ustanovitvijo višje baletne šole smo dobili vrsto mladih učiteljev baleta, ki so začeli poučevati balet v glasbenih šolah. Balet, ki pri nas (žal?) nikoli ni bil statusni simbol, je postal dostopen širšemu krogu otrok in mladine. To je zagotovo napredek, ki pa nosi tudi kal nedorečenosti – pouk baleta, ki poteka dvakrat tedensko, je seveda neprimerljiv s poukom, ki poteka vsak dan, kar pa v učnih načrtih ni dovolj opredeljeno.

A naj se vrnem k reviji, čeprav so stvari tesno povezane s področji šolstva in kulture v Republiki Sloveniji. Spremembe, ki jih prinaša razvoj stroke, pričajo, da je revija živ organizem. Revija pomeni srečevanje plešočih otrok in mladine ter njihovih učiteljev. Da pa bila revija res revija in ne le srečanje, bi morala zadostiti še enemu pogoju: revijo bi si morali ogledati strokovni spremljevalci in podati svoj feed back. To pa je že občutljiva točka. Lahko bi slišali očitke: »Sami smo plačali pot, kotizacijo, delamo v težkih in neprimerljivih pogojih, delamo iz ljubezni do baleta in smo podcenjeno plačani, zdaj bomo pa deležni še kritike …« To je vse res, toda: ali nam odsotnost feed backa koristi? Ali bi kakšna kritiško negativna ocena zamajala naš položaj v plesni sredini? Ali nas je strah slišati kritiko, ko pa se vendarle razdajamo pri poučevanju baleta? Ali se res mora zgoditi konflikt, če mislimo drugače kot potencialni strokovni spremljevalec? Ali smo zreli za dialog s kritiškim očesom, če je to spoštljivo do našega dela? Čeprav je naš cilj skupen – širiti baletno kulturo z vsem, kar to pomeni – pa so poti lahko različne, in vendar so dejstva, ki lahko neko pot označijo za boljšo od druge.

Upamo, da bo DBUS, ki je pod svojo streho sprejel revijo od vsega začetka, zmogel razvijati revijo med možnostmi, željami in potrebami učiteljev. Kot je dejala pobudnica revij Ana Vovk Pezdir: »Zato pa moramo biti aktivni. Nič se ne »zgodi«, »storiti« moramo kaj.«

Na 9. Reviji klasično-baletnih šol in društev RS je sodelovalo 17 šol ali društev, in sicer:

GŠ Jesenice, Baletna sekcija športno društvo Moj klub, GŠ Kamnik, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Zavod baletna šola Stevens – Naklo, Zavod baletna šola Stevens – Medvode, GŠ Škofja Loka, Baletni oddelek plesne šole Ples plus, GŠ Litija Šmartno, GŠ Hrastnik, GŠ Zagorje, GŠ Radlje ob Dravi, GŠ Koper, GŠ Vinka Vodopivca Ajdovščina, GŠ Nova Gorica in GŠ Slavka Osterca Ljutomer.

 

 

 1. BALETNI KONCERT »OPERA IN PENINE«

Pred glavnim vhodom – SNG Opera in balet Ljubljana, 5. 6. 2015

 

 1. BALETNI KONCERT »OPERA IN PENINE«

Pred glavnim vhodom – SNG Opera in balet Ljubljana, 6. 6. 2015

 1. in 6. Junija 2015 je Društvo baletnih umetnikov Slovenije, na povabilo SNG Opera in balet Ljubljana, pred centralnim vhodom v SNG Opera in balet Ljubljana v okviru prireditve Opera in penine izvedlo dva baletna nastopa, na katerem so del programa uprizorili DBUS in del MSB. V okviru programa DBUS sta zaplesala Nina Noč in Filippo Jorio, in sicer veliki pas de deux Princese Florine in Plave ptice iz baleta Tnuljčica.

 

 

 1. BALETNI KONCERT OB DNEVU DRŽAVNOSTI
 1. 6. 2015, Tartinijev trg Piran

DBUS že nekaj let zapored obeležuje Dan državnosti z baletnim koncertom na Tartinijevem trgu, ki ga kot praznično darilo podari slovenskemu občinstvu. Koncert v letu 2015 je bil sicer nekoliko krajši od prejšnjeletnih koncertov in je bil izveden kot koncert v enem dejanju, saj se je DBUS v koprodukciji z MSB po koncertu predstavil še z baletom Carmen. Na letošnjem koncertu ob Dnevu državnosti so občinstvu pretežno zaplesali slovenski baletni plesalci, ki bodisi prihajajo, živijo ali delujejo v Pirani ali njegovi okolici. Tako smo lahko v uvodnem delu videli Baletno skupino Metulj, nato pa Tijuano Križman Hudernik z Lahko noč Piran, Siniša Bukinca in Romano Fičur z Sedmo nevesto, pa Romano Fičur z Hodim po oblakih in čakam nate, nato zopet Siniša Bukinca v Oljki ter z Dano Petretič v Ne pozabi me. 

 

 

 1. – 10. FESTIVAL PLESA PIRAN 2015 4. dnevni festivalski cikel
 2. – 28. junij 2015, Tartinijev trg Piran

Festival plesa Piran je občinstvu postregel s tremi baletnimi in plesnimi predstavami:

 1. Baletna in plesna predstava dne 26. 6. 2015 – najmlajši
 2. Baletna in plesna predstava dne 27. 6. 2015 – srednje starosti
 3. Baletna in plesna predstava dne 28. 6. 2015 – najstarejši

Festival plesa Piran je edini slovenski plesni festival, ki že več let ponuja možnost javne predstavitve vsem baletnim in plesnim šolam, društvom ter skupinam, ne glede na to ali delujejo profesionalno ali amatersko in ne glede na zvrst plesa. Festival je potekal v trajanju 4 dni in v soorganizaciji DBUS z ZKD Karol Pahor Piran, JSKD OI Piran, Avditorijem Portorož in Občino Piran.

Festival je odprla baletna skupina Metulj, večer pa je nadaljevalo Društvo baletnih umetnikov Slovenije z uprizoritvijo baleta Carmen.

Vsakoletni tradicionalni festival plesa, ki se v organizaciji Društva baletnih umetnikov Slovenije, Zveze kulturnih društev Karol Pahor Piran in Javnega sklada za kulturne dejavnosti – območne izpostave Piran v sodelovanju z Avditorijem Portorož in ob podpori Ministrstva za kulturo ter Občine Piran odvija na Tartinijevem trgu v Piranu, je potekal od 24. do vključno 28. junija 2015. Kot vsakič do sedaj je tudi tokrat postregel z bogatim in raznovrstnim plesnim programom, ki ga je sooblikovalo osemintrideset baletnih in plesnih skupin in klubov iz Slovenije in zamejskih skupin iz sosednje Italije skupaj z več kot petsto nastopajočimi plesalci v starosti od šest do petdeset let.

 

 

 1.   GALA BALETNI VEČER POD ZVEZDAMI
 1. 6. 2015, Tartinijev trg Piran

Tradicionalni Gala baletni večer pod zvezdami, ki ga Društvo baletnih umetnikov Slovenije vsako leto podari mestu Piran, kor edinemu slovenskemu mestu, ki enkrat leto zdrži plesalke in plesalce iz vseh koncev Slovenije, ne glede na njihov status ali zvrst plesa. Koncert je v letu 2015 občinstvu, ki je do zadnjega kotička zapolnilo Tartinijev trg, postregel z bogatim in raznolikim programom, ki so ga poleg članov DBUS izvajali še plesalke in plesalci Mladega slovenskega baleta.

V programu so se člani DBUS predstavili z naslednjim programom: Barbara Potokar in Kenta Yamamoto, oba sicer člana baleta SNG Opera in balet Ljubljana, sta zaplesala kar dva dueta iz baleta Carmen, in sicer Habanero ter Cvetlični pas de deux. Nina Noč s partnerjem Filippom Jorijem, oba prav tako člana baleta SNG Opera in balet Ljubljana, sta upodobila pas de deux Princese Florine in Plave ptice iz baleta Trnuljčica. Nina Noč je nato navdušila še z Paquito. V drugem delu večera so bile na sporedu sodobne koreografije pod naslovom Večer novih baletnih koreografij, ki so jih predstavili Roberta Fičur, Siniša Bukinac ter Patricija Crnkovič. 

 

 

 1. – 14. DRUGI POLETNI FESTIVAL PIRAN – 14.dnevni festivalski cikel
 2. – 16. 8. 2015, Tartinijev trg Piran

Društvo baletnih umetnikov Slovenije je od 1. do 16.avgusta 2015 v Piranu že drugo leto zapored izpeljalo Poletni festival, ki je leta 2014 nastal na pobudo DBUS, in v sklopu katerega se je odvijal tudi 2.mednarodni baletni seminar Danc’s Piran.

Na pobudo Tomaža Rodeta, predsednika DBUS in ob sodelovanju Elizabete Fičur iz ZKD Piran, JSKD OI Piran, Avditorija Portorož ter pod pokroviteljstvom piranskega župana Petra Bossmana, je Piran zaživel kot središče baletne umetnosti.

V dveh vročih avgustovskih tednih so se izmenjavali in dopolnjevali baletno – plesni in glasbeni dogodki.

Že 1.avgusta je na Tartinijevem trgu navdušil svečani otvoritveni večer, kjer so v zanimivem programu nastopili Tijuana Križman Hudernik, Prisca Zeisel, Urška Gutnik, Mladi slovenski balet, Romana Fičur, Siniša Bukinac, Lili Žigo, Roberto Buljevič, Mario Bruno Petvar in drugi.

V naslednjih večerih so se v glasbenem delu festivala, ki je bil organiziran s strani ZKD Karol Pahor Piran ter JSKD OI Piran, zvrstili  Katarina mala &band, Piero Pocceco band, Primorski fantje, Pihalna godba iz Avstrije, Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, solistka: Nika Toškan – violina, Big band Hrošči, Kvartet 7 plus, izpeljali pa so tudi glasbeno gledališki projekt Steps – Wigi projekt in prireditev Miss turizma Slovenije za Miss turizma sveta.

Plesno – baletni del piranskega festivala, ki ga je organiziralo Društvo baletnih umetnikov Slovenije, so zapolnili plesalci Mladega slovenskega baleta s predstavami Carmen, Ratatouille, Štiri zadnje pesmi, zaneseni plesalci folklorne skupine Tine Rožanc, pa baletna in flamenko plesalka Ana Pandur z vokalistko Vesno Zadnik ter prejemnika nagrade Prešernovega sklada 2015, Rosana Hribar in Gregor Luštek s svojimi Dueti. V dveh sobotnih  večerih pa je bilo na odru Tartinijevega trga skoraj premalo prostora za vse nastopajoče mlade plesalce, ki so se urili na mednarodnem baletnem seminarju.

V sklopu teh dogodkov se je z bogatim programom predstavil tudi Mladi slovenski balet (MSB). Kar dvakrat s Carmen v koreografiji Tomaža Rodeta v koprodukciji z DBUS in ob sodelovanju flamenko plesne skupine Cora viento, nato z novo koreografijo Tijuane Križman Hudernik baleta za otroke Ratatouille, ponovil še Štiri zadnje pesmi R. Straussa, v koreografiji Gaja Žmavca, za nameček pa je prof.Evelyn Téri prav zanje sestavila svojo koreografijo Let’s have a joke! na Haydnovo glasbo. Poslastica pa sta bili Lutki, ki sta ju madžarska profesorja pripravila za zaključek festivala s plesalcema MSB Aleno Medič in Tomažem Golubom. Bila sta res imenitna.

Posebna gostja piranskih dni je bila solistka baleta Dunajske državne opere Prisca Zeisel, ki je zablestela kot Carmen z MSBjem, na zaključnem večeru pa s partnerjem Tomažem Rodetom odplesala pas de deux Odette in princa iz Labodjega jezera in Adagietto, znano koreografijo R.Zanelle. Posebno presenečenje pa je bila nagrada Karla Musila, ki nosi ime žal pokojnega dunajskega danseur noble. Mladi balerini jo je izročila skrbnica nagrade mladim talentiranim plesalcem in njegova  življenjska sopotnica prof.Evelyn Téri.

Zaključni večer festivala je dež pregnal v Tartinijevo gledališče, a so plesalci in pevci s programom gledalcem pričarali prav čarobno vzdušje. Znova je zaplesal Mladi slovenski balet, kot solista Alena Medič in Tomaž Golub v Lutkah,  pa člani DBUS Prisca Zeisel in Tomaž Rode, Siniša Bukinac in Romana Fičur, z glasbo pa so večer popestrili Denis Beganovič-Kiki, Lili Žigo ter Manca in Benjamin Izmajlov.

Prepoznavnost DBUS v evropskem prostoru in povezovanje z v svetu cenjenimi in uveljavljenimi institucijami kot je Madžarska plesna akademija Budimpešta, Baletna akademija dunajske državne opere itd. le potrjujejo, da je odprtost in visoka strokovnost to, čemur zaupajo baletni pedagogi in umetniki širom naokoli. Nekateri udeleženci so po lanskoletnih izkušnjah prišli znova in pripeljali še prijatelje. Odzivi so bili pozitivni, pohvale deževale z vseh strani.  Za slovenski prostor je ta prepoznavnost enkratna in pridobljene izkušnje mladih plesalcev neprecenljive za njihovo nadaljnjo umetniško pot.

Četudi v času počitnic delovna zagnanost ni pojenjala. Seveda pa organizacija takih dogodkov zahteva ogromno usklajenosti različnih profilov ljudi in DBUSov team je skoraj sanjski, deluje kot dobro namazan stroj.

Balet je ples na konicah prstov, piranski dogodki pa sežejo na konico slovenskega ozemlja in dokazujejo, da ne le v večjih mestih, pač pa tudi turistične destinacije znajo in zmorejo ceniti umetnost, še posebej baletno.

DBUS je v program Poletnega festivala Piran prispeval tri baletne koncerte, in sicer:

 1. SVEČANI OTVORITVENI KONCERT POLETNEGA FESTIVALA PIRAN 2016
 2. 8. 2015, Tartinijev trg Piran

Poletni festival Piran je postregel s tremi dogodki DBUS in petimi dogodki Mladega slovenskega baleta.

DBUS je h programu prispeval:

1.avgusta je na Tartinijevem trgu navdušil svečani otvoritveni večer, kjer so v zanimivem mešanem programu pretežni del le tega izvedli člani DBUS. Nastopili so Tijuana Križman Hudernik s koreografijama Lahko noč Piran in Tiha pesem, Prisca Zeisel s koreografijo znanega koreografa Renata Zanelle Alles waltzer, Romana Fičur in Siniša Bukinac s točkama Duet in Sedma nevesta ter Barbara Potokar in Kenta Yamamoto s pas de deuxi.

 

 1. Baletni koncert ZVEZDE POD ZVEZDAMI
 2. 8. 2015 – Tartinijev trg Piran

V programu koncerta Zvezde pod zvezdami so nastopili Nina Noč z variacijami iz baleta Paquita, Prisca Zeisel in Tomaž Rode z duetom Adagietto in pas de deuxom iz Labodjega jezera, Romana Fičur in Siniša Bukinac z duetom Io che non vivo senza te, ter mlada člana DBUS, sicer študenta Madžarske plesne akademije Gerda Guti in Bálazs Lőcsei z Valček Moszkovskega.

 

 1. SVEČANI ZAKLJUČNI KONCERT
 2. 8. 2015, Tartinijevo gledališče Piran

Zaključni večer festivala je dež pregnal v Tartinijevo gledališče, a so plesalci s programom gledalcem pričarali prav čarobno vzdušje. Znova je zaplesal Mladi slovenski balet, od članov DBUS  pa še enkrat Prisca Zeisel in Tomaž Rode, Siniša Bukinac in Romana Fičur ter solistka mariborskega baleta Tijuana Križman Hudernik in solistka ljubljanskega baleta Nina Noč.

 

 

 1. BALETNI KONCERT V POREČU
 2. 10. 2015 – Poreč, Hrvaška

 

Na povabilo Slovenskega kulturnega društva Oljka je DBUS z člani DBUS in Mladim slovenskim baletom popestril svečane večere, ki jih je dotlej obeleževalo zborovsko petje. V oktobrskih dneh je šest slovenskih kulturnih društev iz Istre povezalo Umag, Poreč, Buzet in Pulo v kulturno transverzalo.

Od članov DBUS so pred polno dvorano gledališča v Poreču zaplesali Anamaria Radanovič, ki je kasneje postala članica MSB, z odlomki iz baletov Don Kihot in Paquita, Pia Lina Viler s točko Zlomljena, Ingrid Tušar s točko Solo v koreografiji Tanje Pavlič,  Staša Tušar s točko Gardenfound, prav tako v koreografiji Tanje Pavlič in Patricija Crnkovič s točko v lastni koreografiji z naslovom Telo in kosti, ki sodi v okvir novih koreografskih miniatur v letu 2015, v katerega sodita tudi koreografiji Pan poursuivant syrnix in Nocturno v izvedbi Romane Fičur in Siniše Bukinca. Koncert je bil sila uspešen in v DBUS se že dogovarjamo za nove koncerte tudi v drugih istrskih mestih.

 

 

MEDNARODNA SODELOVANJA

 

 1. GAUDEAMUS GALA BALETNI VEČER
 2. 2. 2015 – SNG Maribor, Velika dvorana

Zapis v knjižici ob Gaudeamus gala baletnem koncertu 2015 je predstavljal zgodovino dogajanja, v živo pa smo spet videli res imenitne mlade baletne umetnike. Baletni jezik ne pozna meja in tokrat smo segli v geografskem prostoru precej širše kot prejšnja leta.

Zvesti gostji od nastanka večerov sta dunajska in budimpeštanska baletna akademija, ki vsako leto pripeljeta svoje najboljše študente. Dunaj je na koncert v letu 2015 poslal šest fantov zadnjega letnika s sodobnejšo koreografijo in že sam pogled na te izjemne plesalce je razburkal občinstvo. Odlikujejo jih energija, zanosnost, izraznost in čvrsta tehnika.

Za protiutež je Budimpešta pripeljala dekleta zadnjega letnika, ki so predstavila delček diplomskega nastopa. Trinajst povsem različnih deklet je usklajeno, dodelano in prepričljivo odplesalo meditacijo na glasbo J.Masseneta in Umirajočega laboda. V posameznih točkah smo videli še valček Moszkovskega in lutki, ki sta ju zaplesala mlajša učenca.

Šole, ki so se pridružile tokrat so prišle iz Bratislave – Konservatorij za balet Eva Jaczova s kitajskim plesom in variacijo iz Paquite, pa romunska Visoka šola za koreografijo Floria Capsali s koreografijo Edwarda Cluga Tango in variacijo Esmeralde, iz moskovske baletne šole Gzhel je priplesala mlada balerina z zahtevno zgodovinsko prepoznano koreografijo Ane Pavlove.

Gostje iz obeh slovenskih konservatorijev so pokazali svoje dijake, nagrajene na različnih tekmovanjih.

Nizozemska baletna akademija iz Amsterdama je pripeljala pas de deux iz baleta Napoli, ki sta ga suvereno odplesala še učenca nižje baletne šole.

Mali zvezdi večera  sta bila komaj enajst oz.dvanajstletna učenca iz Nacionalne šole za plesne talente Veracrusano Meksiko. Otroka, siroti, sta v plesu našla smisel življenja, v plesu živita.

Precejšen del večera je odplesalo osem plesalcev Mladega slovenskega baleta, ki ima že kar obsežen repertoar, tokrat se je predstavil v koreografiji Gaja Žmavca in na glasbo R.Straussa Štiri zadnje pesmi.

Odvrteli smo pirouettes, chaînés, piqués, odskakali changements, assemblés, grand jetés in veselimo se  naslednjega druženja z mladimi plesalci.

 

 

 1. DOBRODELNI MEDNARODNI GALA BALETNI VEČER ZA

     DANCECHANCE MEDNARODNO FUNDACIJO

 1. 2. 2015 – SNG Maribor, Velika dvorana

Dan po Gaudeamus gala je DBUS na Velikem odru SNG Maribor gostil še pomembne umetnike iz mnogih svetovnih odrov na Dobrodelnem mednarodnem gala baletnem večeru za DanceChance fundacijo. DanceChance mednarodna fundacija za pomoč mladim telentiranim baletnim plesalcem je bila ustanovljena na pobudo predsednika DBUS, Tomaža Rodeta. Fundacija ima sedež na Nizozemskem, upravni odbor pa sestavljajo baletni umetniki iz Slovenije, Nizozemske, Španije in Nemčije.

Raznolikost koreografij je gledalce ponovno navdušila. Slovenci, Srba, Avstrijca, Nizozemca, Islandka, Belgijka, Portugalca, Španki, Slovaka, Japonka, Kubanca, Italijan, Kanadčan, Rusinja, pisana druščina plesalcev, ki dokazuje, da plesa ne omejujejo ne meje ne jeziki ne države, pač pa povezujejo ter združujejo v življenju in umetnosti.

Slovenski balet je tudi tokrat  predstavljal mariborski balet z izjemnima Catarino Meneses in Antonom Bogovim v Pas de deux-ju iz baleta Carmen v koreografiji Valentine Turcu ter Tetiano Svetlično in Yuyom Omakijem v pas  de deux-ju Diane in Actéona. V koreografiji Gaja Žmavca  Touch sta zaplesala avtor in Asami Nakashima. Ansambel baleta SNG Maribor pa je predstavil še del koreografije Stabat mater Edwarda Cluga, simbolno sceno ženskega in moškega odseva življenja.

Zaradi predstav v matični hiši, smo žal tudi tokrat pogrešali plesalce SNG Opera in Balet Ljubljana.

Nekateri mednarodno uveljavljeni umetniki so že stari znanci, med njimi  izjemen kubansko-italijanski par Arianne Lafita Gonzalvez in Vittorio Galloro, ki sta otvorila večer s koreografijo Romanca Johna Bliekendaala, večer pa zaokrožila še z ognjevitim pas de deux-jem Esmeralda. 

UBUS je v koreografijah Staše Zurovca tokrat sodeloval s srbskima prvakoma Dalijo Imanić Savić in Milanom Rusom.

Odile in princa iz Labodjega jezera sta zaplesala prvaka iz Bratislave Sara Michelle Morawsky in Michal Krčmar.

Španki Sara Jiménez in Carmen Munŏz sta ekspresivno oblikovali izvirno špansko sliko Tápate nina, predanost ženske in njene usode.

Nizozemska  prvaka Igone de Jonghe in Marijin Rademaker sta zablestela v zahtevni koreografiji Johna Neumeierja Dama s kamelijami.

Že za življenja nesmrtna Yelena Pankova nas je znova opomnila na zgodovinsko vrednost koreografij iz preteklosti; tokrat sta s partnerjem Ernestom Boadom zaplesala La rose malade Rolanda Petita. Stilna vrednost njenih izvedb je poezija brez besed.

Bryndis Ragna Brynjolfsdottir in Alexandre Joliceur iz Scapino baleta  sta v koreografiji Biser skozi svečani baročni gib prikazala blišč in razkroj življenja in napuha.

Belgijka Nina Tonoli in Portugalec Leonardo Basilio sta z Grand pas classique priplesala z Dunaja.

Nedvomno pa sta bila zvezdi večera mlada, skoraj še najstnika, a že vodilna plesalca s solo vlogami, prava Dunajčana, Natascha Mair in Jakob Feyferlik.  Jakob je v prejšnjih letih plesal na Gaudeamusu in je prvi, ki smo ga letos gostili kot baletno zvezdo v večeru baletnih zvezd.  Francoska koreografija Manuela Legrisa, dunajska šola in izjemna baletna talenta, ki jima baletne muze obetajo veličastni karieri. Tehnično tako rekoč brezhibna, virtuozna, usklajena sta na mariborski oder prinesla svežino in mladostno razposajenost.

Vsekakor spet svečan večer, poklon plesu, baletu, plesalcem in baletnim umetnikom, večer za nove baletne skomine ob letu osorej.

 

 1. GOSTOVANJE DBUS V BUDIMPEŠTI
 2. 4. 2015 – Budimpešta, Gledališče HDA
 3. 4. 2015 – Budimpešta, Palača umetnosti

V mesecu aprilu 2015  je Društvo baletnih umetnikov Slovenije sodelovalo na dveh mednarodnih baletnih koncertih v Budimpešti, ki ju je organizirala Madžarska plesna akademija. DBUS, v okviru katerega je na gostovanju sodeloval tudi Mladi slovenski balet, je zaradi bolezni v ansamblu MSB k sodelovanju povabilo še člane DBUS ter tako madžarskemu občinstvu predstavilo večplastno slovensko baletno umetnost. Dva večera zapored, prvega v Gledališču HDA in drugega v znameniti Palači umetnosti, so člani DBUS pred polno dvorano v sodelovanju z MSB zaplesali Largo, slovenskega koreografa Vlasta Dedoviča. Gostovanje je tako postavilo še en mejnik v sodelovanju Društva baletnih umetnikov Slovenije z Madžarsko plesno akademijo.

 

 

 1. GOSTOVANJE MADŽARSKE PLESNE AKADEMIJE V SLOVENIJI
 2. 5. 2015 – Gledališka in koncertna dvorana Lendava

Lendava, gledališka in koncertna dvorana: 28. maj 2014 ob 18.00

Po izjemnem uspehu na gostovanju v preteklih letih, je Društvo baletnih umetnikov Slovenije 29. maja 2015 v Gledališki in koncertni dvorani v Lendavi ponovno gostilo laureate zadnjega letnika baletnega oddelka Madžarske baletne akademije iz Budimpešte. Tokratni program so sestavljale klasične baletne koreografije in sodobno baletno delo Bolero v koreografiji Noemi Kucsler.

Program:

Tchaikovsky – Petipa: Trnuljčica – Rose Adagio        

Rohonczi Viktória, Dzsupin Ádám, Téglás Bánk, Medvecz Marcell, Kovács Kristóf

Tchaikovsky – Petipa: Trnuljčica – Rdeča kapica in volk      

Palkovics Tíria – Saáry Zoltán

Tchaikovsky – Petipa: Trnuljčica – Duet mačk

Kurcsis Lili – Giacomo Quatraccioni 

Tchaikovsky – Petipa: Trnuljčica – pas de deux Princese Florine in Plave ptice 

Elli Purkunen – Takashima Kentaro 

Pugni – Vaganova: Diana in Acteon – Grand pas de deux   

Polgári Natália – Dzsupin Ádám

Moszkowsky – Vainonen: Valse

Petrőcz Cintia – Téglás Bánk                                                              

Ravel – Kulcsár Noémi: Bolero

 

 

 1. GOSTOVANJE MADŽARSKE PLESNE AKADEMIJE V SLOVENIJI
 2. 5. 2015 – Avditorij Portorož

V posameznih segmentih različen program kot 29. maja 2015 v Lendavi, je Madžarska plesna akademija iz Budimpešte izvedla še 31. maja 2015 pred polno dvorano Avditorija Portorož.

Tchaikovsky – Petipa: Trnuljčica – Rose Adagio        

Rohonczi Viktória, Dzsupin Ádám, Téglás Bánk, Medvecz Marcell, Kovács Kristóf

Tchaikovsky – Petipa: Trnuljčica – Pas de deux Princese Florine in Plave ptice 

Elli Purkunen – Takashima Kentaro 

Tchaikovsky – Petipa: Sleeping Beauty – Rdeča kapica in volk

Palkovics Tíria – Saáry Zoltán 

Tchaikovsky – Ivanov: Labodje jezero – Pas de deux iz II. dejanja  

Hoffmann Virág – Kovács Kristóf 

Beethoven – Marilena Fontoura: Alice v čudežni deželi – odlomki iz baleta

Elli Purkunen

Egües – Mendez: Munecos (Lutki)

Vitárius Orsolya – Giacomo Quatraccioni 

Ravel – Kulcsár Noémi: Bolero

 

 

 1. PRVI VEČER DANCS-PIRAN, v okviru Poletnega glasbenega in baletnega festivala

      Piran  – 8. 8. 2015 – Piran, Tartinijev trg

Izjemen ambient odprtega prostora je udeležence Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran popeljal v nove okoliščine. Biti ob odru na tleh kot v izložbi in zavezovati baletne copate je za te baletne »vajenčke« prav hecen občutek. V skupini osnovnega programa so se znašla dekleta in trije fantje z zelo različnim znanjem, a vsi so se res potrudili in koreografije naučene v le teh nekaj dneh, odplesali prav profesionalno. Tijuana Križman Hudernik jih je vodila skozi oblike in preproste korake na konicah prstov v ljubkih koreografijah, kjer so lahko začutili skladnost gibov, četudi s soplesalci, s katerimi so se komaj spoznali. Prof.Evelyn Téri jih je postavila v zahtevno prepletanje v zgodovinsko zahtevni koreografiji Ocean in biseri A.Vaganove, kjer se je izpostavila  sposobnost razumevanja in usklajenost stila. Zadnja dva dneva je vaje in priprave na zaključni nastop te koreografije prevzela  Darja Sebastian, dolgoletna baletna pedagoginja, saj je prof.Evelyn Téri odpotovala na Japonsko, kjer je predsedovala žiriji na baletnem tekmovanju.

Zaplesati na odru skupaj s profesionalnimi plesalci je izkušnja, ki ponese in ti mladi plesalci so vsrkavali skoke, vrtenja, arabesques in virtuozne obrate v pas de deuxjih starejših kolegov iz nadaljevalnega programa, ki so se predstavili v odlomkih iz klasičnih baletov.

 

Program:

Osnovni tečaj

Profesorica: Evelyn Téri

OCEAN IN BISERI

Glasba: Cesare Pugni

Koreografija: Evelyn Teri

Plesali so:

Maja Čargo, Ajda Cimperman, Mia Dorman, Elena Gaber, Vanja Kalakovič, Nike Klun, Ela Kovač, Tezej Križanič Žorž, Leto Križanič Žorž, Brina Logonder Pogačnik, Lucija Matijašič, Julija Motaln, Maja Mušič, Lara Nahtigal, Frančeska Pivko, Tajra Šučur, Ula Tomažin, Katarina Tričković, Pina Unk, Nika Vončina, Alja Zaletelj, Sara Žervanov, Nuška Gujt

 

Nadaljevalni tečaj

Profesorja: Mónika Barna & György Szakály

BAJADERA / LA BAYADERE / BAYADERE

Valček iz 1. dejanja

Glasba: Ludwig Minkus

Koreografija: Mónika Barna & György Szakály po Mariusu Petipaju

Plesali so:

Nina Bačani, Johanna Bogner, Patricija Crnkovič, Victoria Doritou, Leticia Dvoršak, Lara Ekar Grlj, Sánta Eszter, Guti Gerda, Lina Hojda, Eszter Horányi, Neja Hrastar, Ayaka Iwasaki, Neja Jeršin, Írisz Laza, Dina Levin, Sabina Pojmon, Liza Podjavoršek, Tinkara Primec, Neža Rus, Nina Slabe, Adrienn Tiszai, Antoneta Turk, Ingrid Tušar, Staša Tušar, Nina Veech, Žana Vidmar, Constanze Weidlinger, Lőcsei Bálazs, Gijs Pieter Hanegraaf, Márton János, Lan Dan Kerštanj, Varga Máte, Kristóf Telenkó, Somai Valér

 

Osnovni tečaj

Profesorica: Tijuana Križman Hudernik

PLESNA HARMONIJA

Glasba: The piano guys

Koreografija: Tijuana Križman Hudernik

Plesali so:

Maja Čargo, Ajda Cimperman, Mia Dorman, Elena Gaber, Vanja Kalakovič, Nike Klun, Ela Kovač, Tezej Križanič Žorž, Leto Križanič Žorž, Brina Logonder Pogačnik, Lucija Matijašič, Julija Motaln, Maja Mušič, Lara Nahtigal, Frančeska Pivko, Tajra Šučur, Ula Tomažin, Katarina Tričković, Pina Unk, Nika Vončina, Alja Zaletelj, Sara Žervanov, Nuška Gujt

 

Nadaljevalni tečaj

Profesorja: Mónika Barna & György Szakály

VALČEK MOSKOWSKEGA

Glasba: Moritz Moszkowsky

Koreografija: Mónika Barna & György Szakály po Vasilyu Vainonenu

Plesala sta:

Sánta Eszter, Márton János

 

Nadaljevalni tečaj

SKIN AND BONES

Glasba: David J. Roch

Koreografija udeleženke: Patricija Crnkovič

Plesala je: Patricija Crnkovič

 

Osnovni tečaj

Profesorica: Rosana Hribar

KOREOGRAFSKA DELAVNICA

Glasba / Musica / Music: AVTORSKA SLOVENSKA

Koreografija: Rosana Hribar

Plesali so:

Maja Čargo, Ajda Cimperman, Mia Dorman, Elena Gaber, Vanja Kalakovič, Nike Klun, Ela Kovač, Tezej Križanič Žorž, Leto Križanič Žorž, Brina Logonder Pogačnik, Lucija Matijašič, Julija Motaln, Maja Mušič, Lara Nahtigal, Frančeska Pivko, Tajra Šučur, Ula Tomažin, Katarina Tričković, Pina Unk, Nika Vončina, Alja Zaletelj, Sara Žervanov, Nuška Gujt

 

Nadaljevalni tečaj

Profesor: Gaj Žmavc

KOREOGRAFSKA DELAVNICA EDWARDA CLUGA

RADIO & JULIET

Glasba: Radiohead

Koreografija: Edward Clug

Plesali so:

Nina Bačani, Johanna Bogner, Patricija Crnkovič, Victoria Doritou, Leticia Dvoršak, Lara Ekar Grlj, Sánta Eszter, Guti Gerda, Lina Hojda, Eszter Horányi, Neja Hrastar, Ayaka Iwasaki, Neja Jeršin, Írisz Laza, Dina Levin, Sabina Pojmon, Liza Podjavoršek, Tinkara Primec, Neža Rus, Nina Slabe, Adrienn Tiszai, Antoneta Turk, Ingrid Tušar, Staša Tušar, Nina Veech, Žana Vidmar, Constanze Weidlinger, Lőcsei Bálazs, Gijs Pieter Hanegraaf, Márton János, Lan Dan Kerštanj, Varga Máte, Kristóf Telenkó, Somai Valér.

 

 

 1. DRUGI VEČER DANCS-PIRAN, v okviru Poletnega glasbenega in baletnega

                  festivala Piran  – 15. 8. 2015 – Piran, Tartinijev trg

Izjemen ambient odprtega prostora je udeležence Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran še drugič v obdobju 14 dni popeljal v nove okoliščine. Biti ob odru na tleh kot v izložbi in zavezovati baletne copate je za te baletne »vajenčke« prav hecen občutek. Program ob koncu seminarja je bil mnogo daljši in bolj raznolik od tiste prve predstavitve, saj so udeleženci prikazali 14 dnevno delo. V skupini osnovnega programa so se znašla dekleta in trije fantje z zelo različnim znanjem, a vsi so se res potrudili in koreografije naučene v le teh nekaj dneh, odplesali prav profesionalno. Tijuana Križman Hudernik jih je vodila skozi oblike in preproste korake na konicah prstov v ljubkih koreografijah, kjer so lahko začutili skladnost gibov, četudi s soplesalci, s katerimi so se komaj spoznali. Prof.Evelyn Téri jih je postavila v zahtevno prepletanje v zgodovinsko zahtevni koreografiji Ocean in biseri A.Vaganove, kjer se je izpostavila  sposobnost razumevanja in usklajenost stila. Zadnja dva dneva je vaje in priprave na zaključni nastop te koreografije prevzela  Darja Sebastian, dolgoletna baletna pedagoginja, saj je prof.Evelyn Téri odpotovala na Japonsko, kjer je predsedovala žiriji na baletnem tekmovanju.

Zaplesati na odru skupaj s profesionalnimi plesalci je izkušnja, ki ponese in ti mladi plesalci so vsrkavali skoke, vrtenja, arabesques in virtuozne obrate v pas de deuxjih starejših kolegov iz nadaljevalnega programa, ki so se predstavili v odlomkih iz klasičnih baletov. Zaplesali so valček iz Raymonde, pa fantje svoje tours en l’air v Lavrenciji, Rusinja in Madžarka variaciji iz Gusarja in Bajadere, madžarska para pas de deux-ja Moszkowskega in Spring water, pa dekleta Chicago, Patricija Crnkovič je predstavila celo svojo lastno koreografijo, za zaključek so svoje znanje pokazali še v sodobnih koreografijah.

 

Program:

Nadaljevalni tečaj

Profesorja: Mónika Barna & György Szakály

BAJADERA– Valček iz 3. dejanja

Glasba: Ludwig Minkus

Koreografija: Mónika Barna & György Szakály po Mariusu Petipaju

Plesali so: Nina Bačani, Leticia Dvoršak, Lara Ekar Grlj, Sánta Eszter, Lina Hojda, Eszter Horányi, Maša Pušnik, Ayaka Iwasaki, Dina Levin, Sabina Pajmon, Liza Podjavoršek, Tinkara Primec, Neža Rus, Nina Slabe, Adrienn Tiszai, Antoneta Turk, Ingrid Tušar, Staša Tušar, Nina Veech, Žana Vidmar, Constanze Weidlinger, Gijs Pieter Hanegraaf, Márton János, Lan Dan Kerštanj, Varga Máte, Kristóf Telenkó, Somai Valér

 

Osnovni tečaj

Profesorica: Evelyn Téri

OCEAN IN BISERI

Glasba: Cesare Pugni

Koreografija: Evelyn Teri

Plesali so: Maja Čargo, Ajda Cimperman, Laura Ana Oman, Elena Gaber, Lea Hostnik, Nuša Krajnčan, Ela Kovač, Eva Ogrinc, Julija Motaln, Lara Nahtigal, Jerca Uranič, Ula Tomažin, Nika Vončina, Nina Naprudnik, Lana Voljč, Sara Žervanov, Živa Šubelj, Vanja Kalakovič, Leto Križanič Žorž, , Tamara Brkič, Alja Zaletelj, Brina Logonder Pogačnik, Lucija Matijašič, Jan Trninič, Jan T. Chapo

Variacije: Ela Kovač, Elena Gaber, Sara Žervanov, Jan Trninič

 

Nadaljevalni tečaj

Profesor: Mónika Barna

NA VALOVIH DONAVE

Glasba: Ion Ivanovici 

Koreografija: Mónika Barna 

Plesali so: Sánta Eszter, Constanze Weidlinger, Tinkara Primec, Maša Pušnik, Ayaka Iwasaki, Antoneta Turk, Sabina Pajmon, Liza Podjavoršek, Žana Vidmar

 

Nadaljevalni tečaj

Profesor: György Szakály

RAYMONDA 4 FANTJE

Glasba: Aleksander Glazunov 

Koreografija: György Szakály po Mariusu Petipaju

Plesali so:

Gijs Pieter Hanegraaf, Lan Dan Kerštanj, Kristóf Telenkó, Somai Valér

 

TRNULJČICA

variacija

Glasba:  Peter Ilich Tchaikovsky

Koreografija: Marius Petipa

Pripravila Mónika Barna & György Szakály

Plesala je: Eszter Horányi

 

VALČEK MOSKOWSKEGA

Glasba:  Moritz Moszkowsky 

Koreografija: Vasily Vainonen

Pripravila: Mónika Barna & György Szakály

Plesala sta: Gerda Guti in Bálazs Lőcsei

 

FOUNDING MYSELF

Glasba: Nick Murray & Jeremiah Pena

Koreografija: Victoria Doritou

Plesala je: Victoria Doritou

 

Osnovni tečaj

Profesorica: Tijuana Križman Hudernik

 

 

INSPIRACIJA

Glasba: Avici

Koreografija: Tijuana Križman Hudernik

Plesali so: Maja Čargo, Ajda Cimperman, Laura Ana Oman, Elena Gaber, Lea Hostnik, Nuša Krajnčan, Ela Kovač, Eva Ogrinc, Julija Motaln, Lara Nahtigal, Jerca Uranič, Ula Tomažin, Nika Vončina, Nina Naprudnik, Lana Voljč, Sara Žervanov, Živa Šubelj, Vanja Kalakovič, Leto Križanič Žorž, , Tamara Brkič, Alja Zaletelj, Brina Logonder Pogačnik, Lucija Matijašič, Jan Trninič, Jan T. Chapo

 

Nadaljevalni tečaj

BAYADERA, variacija Gamzati

Glasba: Ludwig Minkus

Koreografija: Marius Petipa

Plesala je: Dina Levin

 

LAURENZIA

Glasba: Alexander Crain

Koreografija: Vakhtang Chabukiani

Pripravil: György Szakály

Plesala sta: Varga Máte, Somai Valér

 

PAQUITA, variacija

Glasba: Ludwig Minkus

Koreografija: Marius Petipa

Plesala je: Adrienn Tiszai

 

SPRING WATER

Glasba: Sergej Rachmaninoff

Koreografija: Asaf Messerer

Pripravila: Mónika Barna & György Szakály

Plesala sta: Sánta Eszter, Márton János

 

GARDENFOUND

Glasba: “The Garden” by Einstürzende Neubauten

Koreografija: Tanja Pavlič

Plesala je: Staša Tušar, 2. mesto na mednarodnem tekmovanju MLADI EVROVIZIJSKI PLESALEC

 

Osnovni tečaj

Profesorica: Tijuana Križman Hudernik

PLESNA HARMONIJA

Glasba:  The piano guys

Koreografija: Tijuana Križman Hudernik

Plesali so: Maja Čargo, Ajda Cimperman, Laura Ana Oman, Elena Gaber, Lea Hostnik, Nuša Krajnčan, Ela Kovač, Eva Ogrinc, Julija Motaln, Lara Nahtigal, Jerca Uranič, Ula Tomažin, Nika Vončina, Nina Naprudnik, Lana Voljč, Sara Žervanov, Živa Šubelj, Vanja Kalakovič, Leto Križanič Žorž, , Tamara Brkič, Alja Zaletelj, Brina Logonder Pogačnik, Lucija Matijašič, Jan Trninič, Jan T. Chapo, Tezej Križanič Žorž

 

Nadaljevalni tečaj

Profesorica: Rosana Hribar

Koreografska delavnica

BETTANGO EN VIVO – ŠT. / NO. / NR. 14

Glasba: Bettango el vivo

Koreografija: Rosana Hribar & Gregor Luštek

Plesali so: Lara Ekar Grlj, Nina Slabe, Neža Rus, Neja Hrastar, Ayaka 

Iwasaki, Sabina Pajmon, Staša Tušar, Ingrid Tušar, Lan Dan Kerštanj, Gijs Pieter Hanegraaf

 

Osnovni tečaj

Profesorica: Rosana Hribar

Koreografska delavnica

ALLES NEU

Glasba: Peter Fox

Koreografija: Rosana Hribar 

Plesali so: Maja Čargo, Ajda Cimperman, Laura Ana Oman, Elena Gaber, Lea Hostnik, Nuša Krajnčan, Ela Kovač, Eva Ogrinc, Julija Motaln, Lara Nahtigal, Jerca Uranič, Ula Tomažin, Nika Vončina, Nina Naprudnik, Lana Voljč, Sara Žervanov, Živa Šubelj, Vanja Kalakovič, Leto Križanič Žorž, , Tamara Brkič, Alja Zaletelj, Brina Logonder Pogačnik, Lucija Matijašič, Jan Trninič, Jan T. Chapo

 

Nadaljevalni tečaj 

Profesor: Gaj Žmavc

KOREOGRAFSKA DELAVNICA GAJA ŽMAVCA

Glasba: Autumn (Gaj Žmavc)

Koreografija: Gaj Žmavc

Plesali so: Nina Bačani, Leticia Dvoršak, Lara Ekar Grlj, Lina Hojda, Maša Pušnik, Neja Hrastar, Ayaka Iwasaki, Sabina Pojmon, Liza Podjavoršek, Tinkara Primec, Neža Rus, Nina Slabe, Adrienn Tiszai, Antoneta Turk, Ingrid Tušar, Staša Tušar, Nina Veech, Žana Vidmar, Constanze Weidlinger, Victoria Doritou,  Gijs Pieter Hanegraaf, Lan Dan Kerštanj

 

Nadaljevalni tečaj

Profesor: Mónika Barna

CHICAGO

Glasba: John Kander

Koreografija: Mónika Barna 

Plesali so: Victoria Doritou, Dina Levin, Nina Veech, Gerda Guti, Lara Ekar Grlj, Nina Slabe, Leticia Dvoršak, Nina Bačani, Neža Rus, Lina Hojda, Eszter Horányi, Neja Hrastar, Ingrid Tušar, Staša Tušar, Sánta Eszter, Adrienn Tiszai

 

 

PODPORNI PROGRAMI:

 1. TEKMOVANJE
 2. NACIONALNI IZBOR ZA EVROVIZIJSKI MLADI PLESALEC
 3. 2. 2015 – TV Slovenija, studio 1
 4. februarja 2015 je v Studiu 1 Televizije Slovenija, potekal izbor Evrovizijski mladi plesalci. Strokovna žirija je izmed prijavljenih v predizboru izbrala 3 koreografije, izmed katerih pa je izbrala predstavnika, ki zastopal Slovenijo na tekmovanju EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI 2015, ki je potekalo 13. do 20.junija 2015 v Plznu na Češkem.

Žirijo v letu 2015 so sestavljali člani DBUS, in sicer: Magdalena Vrhovec, Tomaž Rode, Maruša Vidmar in Rosana Hribar, priključila pa se jim je še Mojca Uršič s Slovenske plesne zveze.

Žirija je med sodelujočimi za slovenskega predstavnika izbrala Stašo Tušar, ki je na mednarodnem tekmovanju v Plznu zasedla odlično drugo mesto.

Evrovizijsko tekmovanje mladih plesalcev velja za eno najpomembnejših mednarodnih plesnih tekmovanj. Poteka vsaki dve leti, posvečeno pa je najboljšim mladim plesalcem, starim od 16 do 21 let. Tekmovanje prenašajo številne televizijske hiše, spremljajo pa milijoni gledalcev po celotni Evropi. Tekmovanje prireja Evropska radiodifuzna zveza EBU, katere članica je tudi RTV Slovenija, ki svoje nacionalno tekmovanje vsakič izvede v sodelovanju z DBUS. Vsaka od članic zveze EBU pošlje na tekmovanje svojega najboljšega predstavnika, na tekmovanje pa se lahko prijavijo plesalci vseh plesnih zvrsti.

V preteklosti so Slovenijo na tekmovanju Evrovizijski mladi plesalci zastopali: Urša Vidmar (1993), Damjan Mohorko (1995), Ana Klašnja (1997,1999), Eva Gašparič (2001), Anže Škrube (2003), Alena Medič (2005) in Petra Zupančič (2011), ki je zasedla odlično drugo mesto.

EBU je tekmovanje osnovala pred 29 imi leti kot partnerja Evrovizijskemu tekmovanju mladih glasbenikov. To tekmovanje je pomemben dogodek tako za mlade plesalce kot za promocijo plesne umetnosti preko javnih medijev, ki skrbijo za pomembnost kulturnih dogodkov. Mlade evropske plesalce spodbuja, da dokažejo svoj potencial pred žirijo in milijoni televizijskih gledalcev.

 

 

 1. MEDNARODNI SEMINARJI
 1. 28. februar 2015 – MEDNARODNI SIMPOZIJ O ODKRIVANJU BALETNIH TALENTOV – Mednarodni dogodek, SNG Maribor, Kazinska dvorana

28.februarja 2015, dan po Gaudeamus gala baletnem večeru in na dan Dobrodelnega mednarodnega Gala baletnega koncerta za DanceChance fundacijo, je v Kazinski dvorani SNG Maribor dopoldne potekal Mednarodni simpozij o odkrivanju baletnih talentov. Simpozij je vodil mednarodno priznani profesor iz Nizozemske, John Bliekendaal, ki je svoje celo življenje posvetil odkrivanju in tretiranju mladih baletnih talentov. Štiriurnega seminarja so se udeležili profesorji iz različnih evropskih baletno izobraževalnih inštitucij: Slovenije (KGBL, KGBM, baletnih oddelkov Glasbenih šol, privatnih baletnih šol), Avstrije (Baletna akademija Dunajske državne opere), Madžarske (HDA), Slovaške, Rusije, Srbije, Nizozemske in drugih.

 

 1. 3. – 15. avgust 2015 – DANCS – MEDNARODNI POLETNI BALETNI SEMINAR – Piran

Sedemdeset udeležencev starih od devet do dvajset let je pod budnimi pogledi povabljenih mednarodno uveljavljenih profesorjev dva tedna pililo svoje baletno znanje, delilo izkušnje in mladostno razposajenost. Mladi plesalci so kljub vztrajnemu delu skozi šolsko leto željni poletnih druženj z vrstniki, saj so po evropskih šolah zahteve neizprosne. Konkurenca je huda,  biti dobro pripravljen za šolsko leto, pomeni trdo delo tudi v času počitnic. Prav tega so bili deležni plesalci iz Madžarske, Nizozemske, Japonske, Avstrije, Srbije in vseh koncev Slovenije.

Mlajše je v osnovnem programu seminarja skozi čeri vsakodnevnih vaj vodila solistka mariborskega baleta Tijuana Križman Hudernik, z repertoarjem pa jih je začarala prof.Evelyn Téri, baletna profesorica in koreografinja svetovnega slovesa z Dunaja. S prvimi vstopi v sodobni gib jih je navdušila Rosana Hribar, vodilna slovenska plesalka na tem področju.

DBUS se že dlje časa povezuje z Madžarsko plesno akademijo iz Budimpešte in starejše udeležence sta v nadaljevalnem programu seminarja prevzela madžarska profesorja rektor akademije György Szakály in Monika Barna. Pri vsakodnevnih vajah sta se izmenjavala, prof. Gyorgy Szakály je motril fante, za repertoar deklet je poskrbela prof. Monika Osvorne Barna.

Koreografsko delavnico Edwarda Cluga in svojih del  je prevzel Gaj Žmavc, vsestranski plesalec iz Maribora, v drugem tednu sta se pridružila še Rosana Hribar in Gregor Luštek.

Delovno vnemo sta na vseh vajah s profesionalnim igranjem in prijaznostjo dopolnjevala profesorja korepetitorja Marjan Peternel iz ljubljanskega in Gorazd Dvanajščak iz mariborskega konservatorija.

Že od ranega jutra se je razlegala dobra volja po vsej šoli, mešanje slovenščine, angleščine, madžarščine, nemščine, srbščine je balet umestila v mednarodno razumljiv jezik. Jutranje vaje klasičnega baleta in repertoarja so stopnjevale zavzetost in resnobnost, popoldne so se nadaljevale v preizkušnjah sodobnega giba. Čas za skok v morje in ohladitev po napornem delu v neznosno visokih temperaturah sta navihano vzdušje le dopolnjevala.

Ob večerih so udeležence razveseljevali plesno – glasbeni dogodki na Tartinijevem trgu.

Vsakodnevne vaje v piranski osnovni šoli Cirila Kosmača so udeleženci nadgradili na  dveh sobotnih nastopih na odru Tartinijevega trga, prvem 8.8. in drugem 15.8.

 

 1. TELEVIZIJSKA SNEMANJA
 1. 27. februar 2015 – GAUDEAMUS GALA BALETNI VEČER – Mednarodni dogodek, Televizijsko snemanje dogodka v SNG Maribor (posnetek je odkupila TV Slovenija)

V lastni produkciji smo v letu 2015 posneli za televizijo Gaudeamus gala baletni večler, tako da smo najeli televizijsko podjetje DVB. Večer je režiral režiser Vojko Vidmar, posnetek pa je odkupila in v letu 2015 trikrat predvajala Televizija Slovenija.

 

 1. 28. februar 2015 – MEDNARODNI GALA BALETNI VEČER – Mednarodni dogodek, Televizijsko snemanje dogodka v SNG Maribor v realizaciji DBUS (posnetek je odkupila TV Slovenija)

V lastni produkciji smo v letu 2015 posneli za televizijo Mednarodni gala baletni večler, tako da smo najeli televizijsko podjetje DVB. Večer je režiral režiser Vojko Vidmar, posnetek pa je odkupila in v letu 2015 trikrat predvajala Televizija Slovenija.

 

IZDAJA STROKOVNEGA GRADIVA

  1. REVIJA BALET, strokovna revija s področja baletne umetnosti
  2. KOLEDAR – SLOVENSKI BALET V SLIKI V LETU 2014

V letu 2015 smo uspeli izdati eno revijo Balet, ki predstavlja edino strokovno gradivo s področja profesionalne baletne umetnosti v Sloveniji. Revija Balet poroča o slovenskih baletnih umetnikih in v Sloveniji delujočih tujih baletnih umetnikih, o njihovih dosežkih doma in v tujini ter tako kakovostno predstavi novo nastale in izvirne dosežke s področja baletne koreografije ter izvirne interpretacije aktualnih slovenskih baletnih ustvarjalcev, izkazuje skrb za predstavitev in uveljavljanje posebej nadarjenih mladih slovenskih ustvarjalcev in izvajalcev, tako v okviru njihovega delovanja v programih DBUS, v obeh javnih zavodov s področja baletne umetnosti v tujini, v osrednjih baletno izobraževalnih zavodov in na tekmovanjih, kontinuirano predstavlja celovit vpogled v baletno dogajanje v Sloveniji tako v slovenskem in mednarodnem kulturnem prostoru, poseben poudarek pa namenjamo teritorialni razpršenosti po Sloveniji, vsebinsko nastaja na podlagi delovanja DBUS, slovenskih javnih zavodov s področja baletne umetnosti v Sloveniji, baletno izobraževalnih zavodov itd., zato gre, predvsem zaradi dejstva, da tekste o delovanju spišejo zavodi, šole in druge organizacije večinoma same, tako rekoč za obliko koprodukcijskega sodelovanja z javnimi zavodi in druimi strokovnimi organizacijami. Revija Balet z bogatim vsebinskim pregledom pomeni doprinos k zagotavljanju ustrezne raznovrstnosti v slovenski baletni umetnosti.

Poleg revije Balet smo v DBUS v letu 2015 izdali tudi stenski koledar, ki predstavlja dosežke slovenskega baleta v letu 2014. Po štirje meseci so dani vsaki od profesionalnih organizacij s področja baletne umetnosti v Sloveniji: Baletu SNG Maribor, baletu SNG Opera in balet Ljubljana ter Društvu baletnih umetnikov Slovenije.

 

RAZSTAVE O BALETU

Razstave o baletu v letu 2015 niso bile sofinancirane s strani Ministrstva za kulturo, vendar pa jim lahko priznavamo veliko pomembnost pri širjenju informiranosti o zgodovini in aktualnem stanju v Slovenski baletni umetnosti!

 

 1. 1. – 16. avgust 2015 – Tartinijev trg Piran; 21. – 31. december 2015 – Gledališka in koncertna dvorana Lendava: SLOVENSKI BALET V LETU 2013 – 2015 – obstoječim razstavam fotografij s predstav DBUS, Baleta SNG Maribor in Baleta SNG Opera in balet Ljubljana smo dodali še šest panokev B1 formata s fotografijami Mladega slovenskega baleta. Tudi sicer je bilo vsaki organizaciji namenjenih 6 panojev velikosti B1.

 

 1. 1. – 16. avgust 2015 – Občina Piran: BALETNI KOSTUMI SLOVENIJE

 

 1. 1. – 16. avgust 2015 – Tartinijev trg Piran; 21. – 31. december 2015 – Gledališka in koncertna dvorana Lendava: PIA IN PINO MLAKAR, starosti slovenskega baleta

 

Razstave, ki se vsebinsko dotikajo baletne umetnosti, so pomemben dejavnik pri širjenju poznavanja preteklosti in sedanjosti baleta, še posebej med tisto množico ljudi, ki dogajanja v svetu baleta ne spremlja redno ali ga sploh ne pozna. Tako lahko z razstavami v baletna gledališča pritegnemo nove radovedneže, med katerimi lahko zraste tudi kakšen nov ljubitelj baleta. Še posebej pomembno je, da poskušamo vzbuditi zanimanje zanj med najmlajšo generacijo in tako zagotovimo polne dvorane v prihodnosti. Zato je sila pomembno, da so razstave oblikovane tako, da vzbudijo zanimanje, po možnosti zanimanje čim širšega kroga ljudi.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije je v poletnih mesecih v letu 2015 postavilo na ogled tri različne razstave, s katerimi je sledilo opisanim namenom. V okviru Poletnega festivala Piran in Mednarodnega poletnega baletnega in plesnega seminarja Danc’s Piran, ki sta se odvijala med 3. in 16. avgustom 2015, se je dotaknilo različnih tem, s katerimi je poskušalo zadovoljiti potrebe najmlajših in tistih, ki jim baletna umetnost ni tujka.

Najmlajši so tako najraje občudovali baletne kostume iz baletnih predstav SNG Opera in balet Ljubljana, postavljene na ogled v stavbi piranske občine. Razstava je bila odlično obiskana.

Na Tartinijevem trgu je bila vsak dan med 19. in 23.30 uro na ogled razstava Fotografije slovenskega baleta iz baletnih predstav in dogodkov obeh nacionalnih baletnih ansamblov, Baleta SNG Opera in balet Ljubljana in Baleta SNG Maribor, ter Društva baletnih umetnikov Slovenije. Vsaki ustanovi je pripadalo po šest panojev velikosti 100 x 70 cm, na vsakem panoju pa sta bili dve fotografiji. Prispevali so jih fotografi Tiberiu Marta, Ernő Sebastian, Robert Balen in Darja Štravs.

Poznavalci slovenske baletne umetnosti in tisti, ki so se z njo želeli seznaniti, so si lahko ogledali tudi razstavo o starostah slovenskega baleta z naslovom Pia in Pino Mlakar. Osem panojev je bogatilo Tartinijev trg v Piranu od 1. do 16. avgusta 2015 ter stene Gledališke in koncertne dvorane Lendava od 21. – 31.decembra 2015.

 

 

 

ZAKLJUČNO POROČILO – ESS – MLADI SLOVENSKI BALET

ZAKLJUČNO POROČILO O IZVEDBI OPERACIJE

 

 

OPERACIJA

 

Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 KARIERNE PERSPEKTIVE II – “Mladi slovenski balet”

 

 

SPLOŠNO

 

Operacija Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 KARIERNE PERSPEKTIVE II – “Mladi slovenski balet”, ki ga delno sofinancirata Evropska unija v sklopu ESS in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije se je izvajala v obdonju od 1.6.2014 do 31.12.2015.

 

 

OBDOBJE UPRAVIČENOSTI STROŠKOV

 

Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje upravičenosti izdatkov: 1.6.2014 – 31.12.2015

 

Vir financiranja 2014 2015
Načrt Realizacija Načrt Realizacija
Delež EU  93.534,28 95.073,96  161.465,72 159.899,02 
Nacionalni delež  16.506,05 16.777,76   28.493,95 28.217,47 
Skupaj  110.040,33  111.851,72  189.959,67  188.116,49

 

 

 

PREDMET OPERACIJE PO JAVNEM RAZPISU

 

Predmet operacije po javnem razpisu je bilo sofinanciranje projektov »Nove karierne perspektive II«, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in samozaposlenih mladih kot specifične družbene skupine, ki so jih izvajali upravičenci, ki delujejo na področju kulture.

 

 

NAMEN OPERACIJE

 

Namen operacije je bil spodbujanje zaposlovanja mladih na področju umetnosti, in sicer v primeru projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet ustvarjalcev na področju baleta. Namen operacije je bil ustanovitev ansambla mladih baletnih plesalcev.

 

CILJNA SKUPINA IN CILJNI UPRAVIČENEC

 

Ciljna skupina operacije so bili talentirani mladi slovenski baletni plesalci, ki po zaključenem strokovnem baletnem šolanju zaradi popolnjenosti slovenskih baletnih ansamblov niso dobili zaposlitve, čeprav so po standardih strokovne kvalitete izpolnjevali enakovredno mero tehnične in umetniške kvalitete, kakršna se zahteva za sprejem v enega od slovenskih baletnih ansamblov, ki delujejo v okviru SNG Opera in balet Ljubljana ali SNG Maribor. Baletne plesalke in plesalci, označeni kot ciljna skupina, na dan zaposlitve niso imeli druge zaposlitve in niso presegali 35 let starosti.

 

Upravičenci operacije po razpisu so bile nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javni skladi oziroma javne agencije, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, ter delujejo na področju razpisa in izpolnjujejo splošne in posebne pogoje za sodelovanje na razpisu.

Ciljni upravičenec operacije je bilo v primeru projekta Karierne perspective II – Mladi slovenski balet Društvo baletnih umetnikov Slovenije, ki je za časa trajanja operacije zaposlovalo in usposabljalo do osem oseb iz prej navedene ciljne skupine.

 

 

 

PROJEKT KARIERNE PERSPEKTIVE II – MLADI SLOVENSKI BALET

 

Celostno zasnovan projekt Mladi slovenski balet je predstavljal delovanje mladih baletnih plesalcev iz ciljne skupine na povsem ekvivalenten način načinu dela profesionalnih baletnih ansamblov. Namenjen je bil mladim slovenskim baletnim plesalkam in baletnim plesalcem neposredno s stališča ciljev razpisa zagotoviti:

 • večjo zaposlenost in zaposljivost na področju kulture, skladno s cilji Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017,
 • socialno vključenosti in spodbujanje enakih možnosti nezaposlenih in samozaposlenih mladih ustvarjalcev do 35 let na področju umetnosti,
 • spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti in višanja kompetenc,
 • povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe,
 • usposabljanje s prenosom znanj na mlade ter izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja brezposelnih in samozaposlenih mladih v kulturi.

 

Posredno je projekt usposabljal tudi tiste, ki so se programu pridružili kot gledalci ali uporabniki javnih izvedb oziroma kulturnih dobrin Mladega slovenskega baleta.

 

 

Projekt je zaposlene usposabljal na naslednjih strokovnih vsebinah:

 • način dela in delovanja profesionalnih baletnih plesalcev, ki se razlikuje od dela baletnih plesalk in plesalcev za čas izobraževanja,
 • celovit vpogled v baletno in plesno umetnost na sploh,
 • seznanitev z različnimi šolami klasičnega baleta,
 • kontinuirano vzdrževanje in rast tehničnega znanja iz področij baletne umetnosti,
 • kontinuirano razvijanje odrskih osebnosti,
 • dvigu tehnične usposobljenosti pri izvedbah del klasičnega baleta, neoklasičnega baleta, sodobnega baleta in sodobnega plesa,
 • različne tehnične, umetniške in stilne interpretacije del iz klasično baletnega repertoarja, neoklasičnega baletnega repertoarja in repertoarja sodobnih baletnih in plesnih del,
 • postopno izobraževanje in uvajanje v tehnično in umetniško ter stilsko zahtevnejše zborovske in solistične vloge in kontinuirano delovanje na tem področju,
 • postopno prehajanje iz krajših del k daljšim – krepitev odrske in izvedbene koncentracije,
 • različni pristopi k delu z ozirom na koreografe, pedagoge in baletne mojstre,
 • sistematična priprava in seznanitev z dodeljenimi vlogami in vsebinami celotnih del kot proces dela pred dejanskim pričetkom nastajanja projekta,
 • vključevanje v sinhronizirano delo v baletnem zboru,
 • gradacija razvoja posameznih solističnih vlog,
 • spodbujanje samoiniciativnosti pri delu,
 • aktivno vključevanje v proces nastajanja novih del – aktivno sodelovanje s koreografi, pedagogi in baletnimi mojstri,
 • iskanje talentiranosti na koreografskem področju,
 • priprave na javne izvedbe,
 • krepitev in pridobivanje odrskih izkušenj,
 • priprave na opravljanje avdicij za pridobitev rednih zaposlitev.

 

 

Ciljno občinstvo javnih dogodkov v izvedbi zaposlenih na projektu:

 • občinstvo, ki redno obiskuje baletne predstave in predstave drugih plesnih zvrsti,
 • občinstvo, ki ne obiskuje redno baletnih predstav in predstav drugih plesnih zvrsti (različni kraji po Sloveniji),
 • otroci osnovnih šol vseh triad z ogledom letom primernih vsebin,
 • dijaki srednjih šol z ogledom letom primernih vsebin,
 • občinstvo vseh starosti z ozirom na raznolikost projektov (projekti resnih vsebin, projekti za otroke, projekti različnih plesnih stilov, delavnice o baletni umetnosti).

 

 

Pri izvajanju operacije smo sledili ciljem iz razpisa in odobrene prijave na poziv:

 • V skladu s prvim ciljem operacije smo ustvarili nove zaposlitvene možnosti za mlade iz ranljive družbene skupine (mladi baletni plesalci brez zaposlitve do 35 leta starosti).
 • V skladu z drugim ciljem operacije so bili mladi iz te skupine vključeni v redni delovni proces, skladen z vsesplošno veljavnimi standardi baletne umetnosti ter hkrati v dodatne aktivnosti različnih strokovnih izobraževanj, in sicer na podlagi pogodb o zaposlitvi. Delovni proces je potekal na način nudenja enakih možnosti vsem zaposlenih na projektu ter enakih možnosti kot jih imajo ostali ustvarjalci na področju baletne umetnosti, in sicer v mednarodnih razsežnostih,
 • V skladu s tretjim ciljem operacije (spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti ) so bili mladi iz ciljne skupine sistematično pripravljeni in usposobljeni za iskanje novih zaposlitvenih možnosti (avdicije), in sicer preko projektov, ki so jim omogočali pridobitev znanj in tovrstno usposobljenost.
 • V skladu s tretjim ciljem operacije (spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti ) so zaposleni na projektu sodelovali v predstavah profesionalnih slovenskih baletnih ansamblov z namenom višanja možnosti pridobitve stalnih zaposlitev.
 • V skladu s tretjim ciljem operacije (spodbujanje ustvarjanja novih zaposlitvenih možnosti ) so bili zaposleni na projektu stimulirani za iskanje novih zaposlitev.
 • V skladu s tretjim ciljem operacije (višanje kompetenc) so zaposleni na projektu s sistematičnim zaporedjem tehnične in umetniške zahtevnosti projektov ter preko strokovnih usposabljanj in javnih izvedb znatno povišali svoje strokovne kompetence.
 • V skladu s tretjim ciljem operacije (višanje kompetenc) so zaposleni na projektu z vključenostjo v predstave slovenskih nacionalnih baletnih ansamblov znatno povišali znanje in pridobili celovite izkušnje za takojšnjo vključitev v ansamble ter s tem povečali strokovne kompetence iz znanja delovanja v profesionalnem baletnem ansamblu.
 • V skladu s četrtim ciljem operacije (povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe) so zaposleni izvedli 19 projektov, ki so jih uprizarjali po različnih slovenskih krajih ter s tem večali dostopnost kakovostnih kulturnih vsebin, dvigovali zavest o pomenu kulture in višali nivo poznavanja baletne in plesne umetnosti med prebivalstvom doma in v tujini.
 • V skladu s četrtim ciljem operacije (usposabljanje s prenosom znanj na mlade ter izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja brezposelnih in samozaposlenih mladih v kulturi) je bil program zasnovan tako, da je vsebinsko povezoval vsebine baletne vzgoje za najmlajše in mlade, baletne vsebine za nepoznavalce baletne umetnosti ter vsebine za zahtevno baletno publiko.
 • V skladu s četrtim ciljem operacije (usposabljanje s prenosom znanj na mlade) je bil projekt zasnovan tako, da so zaposleni ves čas trajanja projekta pridobivali znanje in izkušnje iz naslova dela profesionalnega baletnega ansambla ter prejemali znanje in napotke od drugih profesionalnih – doma in v tujini uveljavljenih ustvarjalcev s področja baletne umetnosti.
 • Skladno s četrtim ciljem operacije izboljšanje dostopnosti do kulturnih dobrin in storitev preko sodelovanja brezposelnih in samozaposlenih mladih v kulturi) je projekt v 19 različnih projektih združeval vzgajanje novega občinstva za številne baletno-plesne izrazne možnosti baletne in plesne umetnosti in vzpostavljanje novih programov za zaposlovanje mladih brezposelnih umetnikov ter samozaposlenih v kulturi.
 • V skladu s prvim, drugim in tretjim ciljem operacije je projekt uspodobil tiste mlade iz ciljne skupine, ki so bili na projektu zaposleni in do zaključka projekta še niso dobili stalne zaposlitve v profesionalnem baletnem ansamblu za upravičeno pridobitev statusa samozaposlenega v kulturi, kjer bodo lahko z znanjem, ki so ga pridobili na projektu ter z ustvarjenimi kompetencami, skladnimi z visokimi vsesplošno veljavnimi standardi baletne umetnosti, korektno, profesionalno in strokovno opravlajl poklic baletnega plesalca kot samozaposleni v kulturi ter dobivali možnosti za delovanje.

 

 

 

Na podlagi navedenih ciljev smo omogočili oziroma povečali možnosti zaposlitve ali samozaposlitve mladih v deficitarnem poklicu na področju baletne umetnosti.

Učinki so tako:

 1. kratkotrajni:
 • z ustvarjanjem novih delovnih mest,
 • usposabljanjem,
 • prenosom znanja,
 • pridobitvijo izkušenj;
 1. b) dolgoročni:
 • z dvigom trajnejših zaposlitvenih in samozaposlitvenih možnosti zaradi pridobljenih izkušen, znanjaj, kompetenc in referenc, tako za redno zaposlene kot tudi za pogodbeno angažirane,
 • večja dostopnost kulturnih dobrin,
 • razvoj občinstev in s tem večje zanimanje za baletno in plesno umetnost v širšem geografskem področju.

 

 

S projektom smo zastavili in realizirali naslednje cilje:

 

PLAN REALIZACIJA
Zaposlitev osmih mladih baletnih plesalk ali baletnih plesalcev na projektu. Tekom trajanja projekta smo istočasno zaposlovali do osem, vseh skupaj pa 12 baletnih plesalk in plesalcev (8 ženskih in 4 moške), kar je 4 več od načrtovanega.
Prenos znanj na osem mladih baletnih plesalk ali plesalcev iz ciljne in s tem znatno dvigniti njihov nivo tehnične in umetniške usposobljenosti. Tekom trajanja projekta smo preko domačih in mednarodno priznanih baletnih strokovnjakov prenašali znanje na 12 baletnih plesalk in plesalcev, s čemer se je znatno dvignil nivo njihove tehnične in umetniške usposobljenosti.
Usposobiti osem mladih baletnih plesalk ali plesalcev iz ciljne skupine za pridobivanje novih zaposlitvenih možnosti. Tekom trajanja projekta smo usposobili 11 mladih za pridobivanje novih zaposlitvenih možnosti, pri enem pa nam ni uspelo vzpostaviti profesionalnega odnosa do dela, zato menimo, da ni usposobljen za pridobivanje novih zaposlitvenih možnosti.
Povečati socialno vključenost osmih mladih baletnih plesalk in plesalcev iz ciljne skupine ter hkrati ranljive skupine, z neposrednim stikom s profesionalnimi ustvarjalci v umetniški produkciji ter razvijanje in utrjevanje komunikacijskih in socialnih veščin. Povečali smo socialno vključenost 12 mladih baletnih plesalk in plesalcev iz ciljne skupine z neposrednim stikom s 13 profesionalnimi ustvarjalci: baletnimi pedagogi in koreografi v okviru lastnih projektov in z več profesionalnimi ustvarjalci: baletnimi pedagogi in koreografi v okviru projekta Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla. V vseh primerih je šlo za razvijanje in utrjevanje komunikacijskih in socialnih veščin, ki so jih zaposleni razvijali in uvajali tudi v medsebojnem delovnem odnosu.
Realizirati najmanj 12 projektov, skozi katere se bodo vključeni iz ranljive oziroma ciljne skupine postopno in kontinuirano izobraževali ter spoznali vse oblike, ki jih morajo baletne plesalke in plesalci znati izvajati. Realizirali smo 19 projektov, skozi katere so se vključeni iz ranljive oziroma ciljne skupine izobraževali postopno in kontinuirano ter spoznali vse oblike, ki jih morajo baletne plesalke in plesalci znati izvajati.
Aktivno usmerjati in spodbujati pri iskanju novih zaposlitev osmih baletnih plesalk in plesalcev v profesionalnih baletnih ansamblih doma in v tujini. Aktivno smo usmerjali spodbujali 10 mladih baletnih plesalk in plesalcev pri iskanju novih zaposlitev v profesionalnih baletnih ansamblih doma in v tujini in dosegli naslednje rezultate: 4 baletni plesalci so našli redno zaposlitev, 5 baletnih plesalk je pridobilo status samozaposlenega v kulturi.

 

 

 

 

ANALIZA DOSEŽKOV NA RAVNI FIZIČNIH CILJEV

 

Društvo baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) je s projektom Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet (v nadaljevanju MSB) pričelo 1. junija 2014.

 

 

AVDICIJE

 

V času trajanja projekta so bile realizirane tri avdicije za sprejem baletnih plesalk in plesalcev v Mladi slovenski balet, in sicer:

Avdicija 1:

 1. maja 2014 v SNG Maribor in 31. maja 2014 v SNG Opera in balet Ljubljana

Avdicijska komisija: Tomaž Rode – vodja projekta, Sanja Nešković Peršin – umetniška voditeljica baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Edward Clug – direktor Baleta SNG Maribor, Alenka Ribič – priznana slovenska baletna prvakinja, Maruša Vidmar – priznana slovenska balerina.

Na avdicijo se je prijavilo 14 baletnih plesalk in plesalcev, od katerih je bilo v projekt sprejetih pet baletnih plesalk in trije baletni plesalci.

 

Avdicija 2:

27.junija 2015 v SNG Opera in balet Ljubljana

Avdicijska komisija: Tomaž Rode – vodja projekta, Maruša Vidmar – priznana slovenska balerina in Claudia Sovre – tajnica DBUS in pomočnica vodje projekta.

Na avdicijo sta se za dve prosti mesti prijavila dva baletna plesalca, ki sta bila sprejeta v delovno razmerje za določen čas.

 

Avdicija 3:

 1. oktober 2015 v SNG Opera in balet Ljubljana

Avdicijska komisija: Tomaž Rode – vodja projekta in Claudia Sovre – tajnica DBUS in pomočnica vodje projekta (tretja članica avdicijske komisije, Sanja Nešković Peršin – umetniška voditeljica baleta SNG Opera in balet Ljubljana je v zadnjem trenutku zaradi obveznosti opravičila svoj izostanek).

Na avdicijo se je za eno prosto delovno mesto prijavila ena baletna plesalka in bila sprejeta v delovno razmerje.

 

 

ZAPOSLITVE

 

DBUS je v prijavah na razpis Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet prijavilo zaposlitev osmih baletnih plesalk in plesalcev na posameznem projektu.

 

Pri zapsolovanju baletnih plesalk in plesalcev je sledilo naslednjim pogojem in kriterijem:

 • kvalitetni tehnični usposobljenosti baletnih plesalk in plesalcev;
 • predispozicijam za umetniški in osebnostni razvoj baletnih plesalk in plesalcev;
 • sposobnost za poudabljanje različnih plesnih zvrsti: klasičnega baleta, neoklasičnega baleta, sodobnega baleta in sodobnega plesa;
 • z ozirom na predispozicije in tehnično usposobljenost pričakovano možnost opravljanja avdicij za pridobitev stalnih zaposlitev v baletnih ansamblih doma in v tujini;
 • možnostim zaposlovanja baletnih plesalk in plesalcev z vseh koncev Slovenije (teritorialna razpršenost);
 • zaključeno baletno šolanje po kriterijih slovenkega baletno izobraževalnega sistema;
 • zadovoljevanje standardov usposobljenosti za sodelovanje v baletnih predstavah baletnih ansamblov obeh slovenskih nacionalnih operno baletnih gledališč, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana.

 

Za prve zaposlitve na projektu je razpisalo avdicijo, ki je potekala 29. maja 2014 v SNG Maribor in 31. maja 2014 v SNG Opera in balet Ljubljana. Avdicijsko komisijo je sestavljalo 5 članov, in sicer Tomaž Rode (predsednik DBUS in vodja projekta Mladi slovenski balet), Sanja Nešković Peršin (Umetniška voditeljica baleta SNG Opera in balet Ljubljana), Edward Clug (Umetniški direktor Baleta SNG Maribor), Alenka Ribič (prvakinja Baleta SNG Maribor) in Maruša Vidmar (priznana slovenska baletna umetnica v pokoju). Na avdicijo za zaposlitev osmih baletnih plesalcev v MSB se je prijavilo 14 plesalk in plesalcev:

 1. Metka Beguš
 2. Lara Flegar
 3. Filip Jurič
 4. Izabela Katarina Kravanja
 5. Nika Lipolt
 6. Alena Medič
 7. Gabriela Mede
 8. Ajda Šegula
 9. Aleks Theo Šišernik
 10. Uroš Škaper
 11. Katarina Škrjanc
 12. Monika Zorko
 13. Mateja Železnik
 14. Nina Žnidaršič

 

Avdicijska komisija je plesalke in plesalce, ki so opravljali avdicijo razvrstila z ozirom na tehniško kvaliteto, umetniško kvaliteto, strokovne dispozicije ter predvideno perspektivo v prihodnosti. S sklepom je izbrala 8 baletnih plesalcev, od teh šest baletnih plesalk in dva baletna plesalca, s katerimi je vodja projekta, Tomaž Rode, opravil predhodni razgovor:

 1. Metka Beguš
 2. Lara Flegar
 3. Nika Lipolt
 4. Gabriela Mede
 5. Alena Medič
 6. Mateja Železnik
 7. Filip Jurič
 8. Aleks Theo Šišernik

 

Po času, ki je bil na avdiciji izbranim baletnim plesalkam in plesalcem dan na voljo za razmislek in potrditev sodelovanja na projektu, je sodelovanje sprejelo sedem baletnih plesalk in plesalcev, izmed katerih sta Lara Flegar in Filip Jurič zaprosila za enomesečno preložitev začetka zaposlitve, zaradi dokončanja šolanja ter opravljanja mature v mesecu juniju 2014. Ena plesalka, Nika Lipolt pa je v tem času dobila možnost dodatnega izobraževanja v tujini in se je zato sodelovanju v MSB odpovedala. V posvetu z avdicijsko komisijo je DBUS h sodelovanju na mesto Nike Lipolt povabilo baletnega plesalca Uroša Škaperja, ki je sodelovanje sprejel.

 

DBUS je tako na projektu Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet s 1.6.2014 za določen čas do 31.12.2015 zaposlilo 6 baletnih plesalcev (4 ženske baletne plesalke in 2 moška baletna plesalca):

 1. Metka Beguš
 2. Gabriela Mede
 3. Alena Medič
 4. Uroš Škaper
 5. Aleks Theo Šišernik
 6. Mateja Železnik,

 

od 1.7.2014 pa še oba baletna plesalca:

 1. Lara Flegar
 2. Filipa Juriča,

ki sta po opravljeni avdiciji zaprosila za preložitev zaposlitve za mesec dni z razlogom dokončanja šolanja.

 

Oktobra 2014 je zaposleni baletni plesalec Filip Jurič zaprosil za prekinitev delovnega razmerja z razlogom, da je spoznal potrebo po nujnem dodatnem baletnem izobraževanju.

Delovno razmerje s Filipom Juričem je po zakonitem odpovednem roku prenehalo 6.11.2014.

Na njegovo mesto je s 7.11.2014 DBUS na projektu Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet za določen čas do 30.6.2015 zaposlilo baletno plesalko Moniko Zorko, ki je po ocenah avdicijske komisije dosegla najboljše rezultate izmed tistih, ki so opravljali avdicijo za sprejem v MSB, a v delovno razmerje s 1.6.2014 zaradi omejenega števila delovnih mest niso bili sprejeti. Pogodba o zaposlitvi za določen čas ji ni bila dodeljena za čas do konca trajanja projekta z razlogom, da bo v mesecu juniju 2015 šolanje zaključila nova generacija slovenskih baletnih plesalk in plesalcev, med katerimi bi lahko zasledili izredno nadarjene, kvalitetne in perspektivne mlade slovenske baletne plesalke in plesalce.

 

Tako je DBUS od 7.11.2014 dalje na projektu zaposloval naslednje baletne plesalke in plesalce:

 1. Metka Beguš
 2. Lara Flegar
 3. Gabriela Mede
 4. Alena Medič
 5. Uroš Škaper
 6. Aleks Theo Šišernik
 7. Monika Zorko
 8. Mateja Železnik.

 

V mesecu maju 2015 je baletna plesalka Gabriela Mede zaprosila za sporazumno prekinitev delovnega razmerja, in sicer zaradi uspešno opravljene avdicije in možnosti pridobitve stalne zaposlitve pri drugem delodajalcu, in sicer v baletnem ansamblu HNK Split. Njeni prošnji smo ugodili, saj je bilo ravno pridobivanje možnosti za stalne zaposlitve na projektu zaposlenih plesalcev primarna  naloga DBUS. Njeno delovno razmerje za določen čas na projektu Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, se je s sporazumno prekinitvijo zaključilo 15. junija 2015.

Baletni plesalec Aleks Theo Šišernik je v mesecu juniju 2015 pet dni zaporedoma neupravičeno, in brez da bi o odsotnosti ter vzroku odsotnosti obvestil delodajalca manjkal z dela, zato mu je bila po zakonitem postopku, ki ga je vodila odvetnica, gospa Katarina Rajgelj, z 18.6.2015 vročena izredna odpoved delovnega razmerja.

 

Zaradi predčasnega sporazumnega prenehanja delovnega razmerja za določen čas do 31.12.2015 z delavko Gabrielo Mede in zaradi predčasne izredne odpovedi delovnega razmerja za določen čas z delavcem Aleksom Theom Šišernikom, je DBUS 10.junija 2015 razpisalo novo avdicijo za sprejem dveh novih baletnih plesalcev v Mladi slovenski balet. Avdicija je potekala v soboto, 27.junija 2015 v SNG Opera in balet Ljubljana, v avdicijski komisiji pa so bili Tomaž Rode, vodja MSB, Clavdia Sovre in Maruša Vidmar. Vodja baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, Sanja Nešković Peršin in direktor Baleta SNG Maribor, Edward Clug, se avdicije zaradi službene zadržanosti nista mogla udeležiti.

 

Na avdicijo sta se prijavila dva baletna plesalca, in sicer:

 1. Petra Pibernik
 2. Tomaž Golub.

 

Po sklepu avdicijske komisije sta bila v MSB za obdobje od 1.7.2015 – 31.12.2015, torej za preostali čas trajanja projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, sprejeta baletni plesalec Tomaž Golub ter baletna plesalka Petra Pibernik, baletni plesalki Moniki Zorko pa je bila zaradi kvalitet, ki jih je izkazala v času dotedanje zaposlitve pogodba podaljšana za čas do konca trajanja projekta.

 

Tako je DBUS na projektu Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet od 1.7.2015 dalje zaposlovalo osem baletnih plesalcev, od teh 6 ženskih in 2 moška, vsi slovenske narodnosti ter iz različnih krajev Slovenije:

 1. Metka Beguš
 2. Lara Flegar
 3. Tomaž Golub
 4. Alena Medič
 5. Petra Pibernik
 6. Uroš Škaper
 7. Monika Zorko
 8. Mateja Železnik.

 

 1. septembra 2015 je Tomaž Golub, ki velja za enega najbolj nadarjenih in perspektivnih mladih slovenskih baletnih plesalcev, uspešno opravil avdicijo za sprejem v baletni ansambel Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu, zato je zaprosil za predčasno sporazumno prenehanje delovnega razmerja za določen čas. Kljub temu, da smo se v DBUS zavedali posledic njegovega odhoda iz ansambla MSB, saj je bil aktivno vključen v vse projekte, je DBUS sporazumno odpoved z razlogom spodbujanja pridobitve stalnih zaposlitev med mladimi slovenskimi baletnimi plesalci sprejelo, po predhodnem dogovoru z direktorjem baleta HNK Zagreb pa s Tomažem Golubom sklenilo dogovor o njegovi prisotnosti pri javnih izvedbah tistih posameznih projektov, v katerih je bil nepogrešljiv, in jih zaradi njegove odsotnosti ne bi mogli realizirati.

Tomažu Golubu je delovno razmerje za določen čas do 31.12.2015 na projektu Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet s sporazumno odpovedjo prenehalo 12.10.2015.

 

Zaradi predčasnega sporazumnega prenehanja delovnega razmerja za določen čas do 31.12.2015 z delavcem Tomažem Golubom, je DBUS 30.9.2015 razpisalo novo, tretjo avdicijo za sprejem ene nove baletne plesalke ali enega novega baletnega plesalca v Mladi slovenski balet. Avdicija je potekala v ponedeljek, 5.10.2015 v SNG Opera in balet Ljubljana, v avdicijski komisiji pa so bili Tomaž Rode, vodja MSB, Clavdia Sovre in Sanja Nešković Peršin – umetniška voditeljica baleta SNG Opera in balet Ljubljana, ki pa je v zadnjem trenutku zaradi obveznosti opravičila svoj izostanek. Direktor Baleta SNG Maribor, Edward Clug, se avdicije zaradi službene zadržanosti prav tako ni mogel udeležiti.

 

Na avdicijo se je prijavila ena baletna plesalka, in sicer:

 1. Anamaria Radanovič,

S katero je bilo po sklepu avdicijske komisije sklenjeno delovno razmerje v okviru projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, in sicer za določen čas od 13.10.2015 do zaključka trajanja projekta, 31.12.2015.

 

Tako je DBUS na projektu Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet od 13.10.2015 dalje zaposlovalo osem baletnih plesalk in plesalcev, od teh 7 ženskih in 1 moškega, vsi slovenske narodnosti ter iz različnih krajev Slovenije:

 1. Metka Beguš
 2. Lara Flegar
 3. Alena Medič
 4. Petra Pibernik
 5. Anamaria Radanovič
 6. Uroš Škaper
 7. Monika Zorko
 8. Mateja Železnik.

 

Po manj kot mesecu dni zaposlitve je Anamarija Radanovič uspešno opravila avdicijo za sprejem v baletni ansambel Kubanski nacionalni balet in v začetku meseca novembra zaprosila za predčasno sporazumno prenehanje delovnega razmerja. Prošnji je DBUS ugodilo, prvič zaradi primarne naloge spodbujanja pridobitve stalnih zaposlitev med zaposlenimi na projektu, drugič zaradi možnosti pridobitve zaposlitve izključno pod pogojem, da baletna plesalka zaposlitev pri novem delodajalcu nastopi nedumoma in tretjič zaradi prestižnega imena baletnega ansambla, pri katerem je Anamaria Radanovič dobila možnost zaposlitve. Delovno razmerje z Anomario Radanovič je po sporazumni odpovedi prenehalo dne 10.11.2015.

 

Ker se je delovno razmerje z delavko Anamario Radanovič s sporazumno odpovedjo zaključilo dober mesec pred iztekom projekta Nove karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, in z razlogom, da na trgu dela ni bilo prostih mladih slovenskih baletnih plesalcev, ki bi s svojimi strokovnimi kvalitetami izpolnjevalo pogoje za vključitev v ansambel Mladi slovenski projekt, saj so bili ti bodisi pogodbeno vezani na druge projekte oziroma so končali baletno šolanje, ne pa tudi splošnega šolanja, DBUS ni razpisalo nove avdicije za zaposlitev za določen čas trajanja projekta, od 10.11.2015 do 31.12.2015.

 

Tako je DBUS na projektu Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet od 10.11.2015 do 31.12.2015 dalje zaposlovalo sedem baletnih plesalk in plesalcev, od teh 6 ženskih in 1 moškega, vsi slovenske narodnosti ter iz različnih krajev Slovenije:

 1. Metka Beguš
 2. Lara Flegar
 3. Alena Medič
 4. Petra Pibernik
 5. Uroš Škaper
 6. Monika Zorko
 7. Mateja Železnik,

in sicer ob občasnih vključitvah mladih talentiranih slovenskih baletnih plesalk v projekte Mladega slovenskega baleta, plesalk, pri katerih zaradi obveznosti drugod stalna zaposlitev za določen čas ni prišla v poštev.

 

 

TERITORIALNA RAZPRŠENOST ZAPOSLENIH NA PROJEKTU

 

DBUS je obvestila o možnostih zaposlitve na projektu Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet in razpise za opravljanje avdicij za sprejem v ansambel MSB plasiralo na široko, vseteritorialno območje Slovenije ter med mlade slovenske baletne plesalce, ki so se izobraževali v tujini. Tako je DBUS v baletnem ansambel Mladi slovenski balet zaposlovalo baletne plesalke in plesalce, ki so prihajali iz različnih slovenskih mest:

 1. Metka Beguš – Ljubljana
 2. Lara Flegar – Murska Sobota
 3. Filip Jurič – Maribor
 4. Tomaž Golub – Šempeter pri Gorici
 5. Gabriela Mede – Ljubljana
 6. Alena Medič – Ljubljana
 7. Petra Pibernik – Komenda
 8. Anamaria Radanovič – Žalec, Braslovče
 9. Uroš Škaper – Ljubljana
 10. Aleks Theo Šišernik – Kamnica pri Mariboru
 11. Monika Zorko – Celje
 12. Mateja Železnik – Ljubljana.

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI V OKVIRU PROJEKTA KARIERNE PERSPEKTIVE II – MLADI SLOVENSKI BALET

 

Na projektu Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet zaposlene baletne plesalke in baletni plesalci so delovali po vzoru profesionalnih baletnih ansamblov. Poleg baletnega treninga, ki je bil na urniku dela vsak delovni dan, so redno pripravljali in javno izvajali lastne projekte ter sodelovali na vajah in predstavah enega ali drugega nacionalnega baletnega ansambla.

V sklopu projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, je bilo v času trajanja projekta od 1.6.2014 do 31.12.2015, realizirano od 12 prijavljenih 19 projektov. Od teh je bilo 18 projektov v lastni produkciji, en projekt: »Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla« pa je pomenil sodelovanje zaposlenih na projektu v predstavah obeh nacionalnih baletnih gledališč, SNG Opere in baleta Ljubljana in SNG Maribor. 

 

 

Projekt št. 1:

BALET ZA LEBIČA (v počastitev leta Lojzeta Lebiča)

Glasba: Lojze Lebič

Koreografija: Gabriela Mede 

Število izvedb: 7

Sodelujoči v izvedbi: Gabriela Mede, Alena Medič, Aleks Theo Šišernik, Uroš Škaper in Mateja Železnik.

Prvi projekt je bil posvečen letu slovenskega skladatelja Lojzeta Lebiča, koreografija pa je bila zaupana članica MSB, mladi Gabrieli Mede, ki je v preteklosti s koreografskimi stvaritvami že opozorila nase, delo pa postavila v okviru svojih delovnih obveznosti. Balet za Lebiča je po plati koreografskega jezika sodobno-baletna plesna stvaritev, na repertoar pa je bila uvrščena tudi z namenom povezovanja ter tesnega medsebojnega sodelovanja in spoštovanja zaposlenih plesalcev.

 

 

Projekt št. 2:

VALČEK

Glasba: Peter Ilič Čajkovski

Koreografija: Maruša Vidmar in Tomaž Rode po Mihajlu Đuriću (priredba za pare)

Število izvedb: 2

Sodelujoči v izvedbi: Lara Flegar, Gabriela Mede, Alena Medič, Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper.

Valček je bil prvi pristop na poti k izvedbam klasično baletnih del in je bolj neoklasične narave. Na repertoar je bil postavljen predvsem z namenom, da se ugotovi dejanska sposobnost plesalk in plesalcev v plesanju duetov, torej baletnega partnerstva med žensko in moškim. Poleg tega je Valček od plesalk in plesalcev zahteval določen nivo ravno pravšnje, ne preveč zahtevne umetniške interpretacije, in je tako ponudil še vpogled v dejansko začetno stopnjo umetniškega razvoja posameznikov, iz katere je izhajalo nadaljnje izobraževanje zaposlenih. Delo sta po originalni koreografiji za šest deklet koreografa Mihajla Đurića, za dekleta in fante priredila priznana slovenska baletna pedagoginja Maruša Vidmar in vodja MSB, Tomaž Rode.

 

 

Projekt št. 3:

BENEŠKI KARNEVAL

Glasba: Cesare Pugni

Koreografija po Mariusu Petipaju: Ariane Lafita Gonzalves in Vittorio Galloro

Število izvedb: 1

Sodelujoči v izvedbi: Lara Flegar, Gabriela Mede, Alena Medič, Mateja Železnik, Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper.

Beneški karneval je klasično baletno delo, s katerim so na projektu zaposlene baletne plesalke in plesalci dobili vpogled v zahtevnejša klasično baletna dela, ki jih izvajajo tako solisti kot ansambel. Sinteza medsebojnega sodelovanja solistov in ansambla je v baletni umetnosti namreč sila pomembna, saj je razlika med izvajanjem samostojnih pas de deuxov, variacij, pas de troisov itd. in del v katerih sodluje številčen ansambel, očitna. Za to priložnost se je MSB povezal z udeleženci Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran, ki so skupaj ustvarili in javno izvedli divertisman iz baleta, v katerem se prepletajo štirje solistični pari (MSB), dekleta pa izvajajo nalogo baletnega zbora. Delo sta po originalni klasično baletni koreografiji mojstra Mariusa Petipaja priredila in postavila priznana mednarodna baletna umetnika, kubanka Arianne Lafita Gonzalves in italijan Vittorio Galloro, ki sta tudi sicer v istem času nastajanja projekta z baletnimi plesalkami in plesalci MSB vodila 14 dnevno strokovno usposabljanje iz interpretacije klasično baletnih del različnih interpretacijskih narav. V predhodnem posvetu z vodstvom MSB sta bila mnenja, da je vključitev baletnih plesalk in plesalcev v dela v katerih se prepletajo baletni solisti in baletni zbor, za njihovo nadaljnjo umetniško pot nujna.

 

 

Projekt št. 4:

ZGODBE Z MARSA IN VENERE (v počastitev leta Cristopha W. Glucka)

Glasba: Cristoph Willibald Gluck

Koreografija: Claudia Sovre

Število izvedb: 5

Sodelujoči v izvedbi: Lara Flegar, Gabriela Mede, Alena Medič, Mateja Železnik, Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper.

S postavitvijo dela Zgodbe z Marsa in Venere so mladi plesalci prvič dobili vpogled v nastajanje novega koreografskega dela ter spoznali pomen medsebojnega sodelovanja koreografa in plesalcev. Za prvo tovrstno priliko je bilo izbrano delo, primerno po svoji zahtevnosti, ki od baletnih plesalk in plesalcev ni zahtevalo prekomernega napora. Zgodbe z Marsa in Venere so bile z ozirom na izbiro koreografa na repertoar MSB postavljene načrtno in z namenom postopnega strokovnega uvajanja v postavitev novih, še neobstoječih baletnih in plesnih del ter sodelovanja plesalk in plesalcev pri procesu nastajanja. Za koreografinjo je bila izbrana slovenska umetnica Claudia Sovre, ki je nase opozorila z odlično uvrstitvijo na 1. Slovenskem tekmovanju koreografskih miniatur, ki ga je DBUS organiziralo junija 2014.

 

 

Projekt št. 5:

VEČER BALETNE KLASIKE

Projekt 6a: GUSAR – Pas de deux

Glasba: Riccardo Drigo

Koreografija po M. Petipaju: Maruša Vidmar in Tomaž Rode;

Projekt 6b: GUSAR – Pas de deux

Glasba: Riccardo Drigo

Koreografija po M. Petipaju: Maruša Vidmar in Tomaž Rode;

Projekt 6c: DON KIHOT SUITE

Glasba: Ludwig Minkus

Koreografija po M. Petipaju: Arianne Lafita Gonzalves in Vittorio Galloro (projekt v okviru Strokovnega izobraževanja: Izvedba in interpretacija klasično baletnih del);

Projekt 6d: HARLEKINADA Pas de deux

Glasba Cesare Pugni

Koreografija po M. Petipaju: Arianne Lafita Gonzalves in Vittorio Galloro (projekt v okviru Strokovnega izobraževanja: Izvedba in interpretacija klasično baletnih del);

Projekt 6e: GRAND CODA

Glasba: Cesare Pugni

Koreografija: Arianne Lafita Gonzalves in Vittorio Galloro (projekt v okviru Strokovnega izobraževanja: Izvedba in interpretacija klasično baletnih del);

Projekt 6f: GUSAR – variacija Medore

Glasba: Riccardo Drigo

Koreografija po M. Petipaju: Claudia Sovre

Projekt 6g: DON KIHOT – variacija Mercedes

Glasba: Ludwig Minkus

Koreografija po M. Petipaju: Claudia Sovre

Število izvedb: 7

Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Gabriela Mede, Alena Medič, Anamaria Radanovič, Mateja Železnik, Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper.

Večer baletne klasike je bil poimenovan projekt, v katerega so se tekom trajanja projekta vključevali različne znane variacije, pas de deuxi, pas de troisi in code v prvi fazi nadaljnjega razvoja mladih baletnih plesalk in plesalcev. Od teh se pri izvedbi projekta ni pričakovalo nadpovprečnih dosežkov, pač pa izključno strokovna korektnost izvedbe iz stilskega, tehničnega in umetniškega vidika. Z namenom delovne stimulacije zaposlenih na projektu so bila izbrana pretežno tista dela klasično baletnega repertoarja, ki so tudi samim baletnim plesalkam in plesalcem predstavljale osebni izziv in lastno željo po njihovi interpretaciji, ob tem pa so bili pri izbiri s strani baletnih strokovnjakov jasno vodeni in opozorjeni na njihove osebne plesne karakterje, primerne za interpretacijo posameznega baletnega dela. Ob naštetem Večer baletne klasike predstavlja tudi znanje zaposlenih baletnih plesalk in plesalcev, ki ga lahko predstavijo v okviru katerekoli avdicije za sprejem v profesionalne baletne ansamble doma ali v tujini.

Koreografske postavitve originalnih koreografij so bile zaupane različnim domačim in tujim baletnim strokovnjakom z namenom, da zaposleni pridobijo čim več različnih koristnih strokovnih informacij ter načinov dela z različnimi koreografi, ob tem pa tudi vpogled v različne klasično baletne šole: rusko, kubansko in italijansko. Tako so pri nastajanju sodelovali priznana slovenska baletna pedagoginja Maruša Vidmar, priznana mednarodno uveljavljena baletna umetnika, kubanka Arianne Lafita Gonzalves in italijan Vittorio Galloro, Tomaž Rode – vodja MSB in Claudia Sovre – koreografinja, baletna mojstrica in pomočnica vodje MSB. 

 

 

Projekt št. 6:

KOREOPLES – Spodbujanje ustvarjalnosti mladih

Projekt 7a: MIND

Glasba: Davor Herceg

Koreografija in ples: Gabriela Mede, Uroš Škaper

Število izvedb: 2

Projekt 7b: GRAND DUO

Glasba: Aldo Kumar

Koreografija in ples: Filip Jurič, Aleks Theo Šišernik

Število izvedb: 1

Projekt 7c:  OB SVOJEM ČASU

Glasba: Milko Lazar

Koreografija in ples: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Mateja Železnik

Število izvedb: 12

Koreoples je bil na repertoar MSB uvrščen z namenom spodbujanja koreografskih ustvarjalnosti zaposlenih, ki so posamezna dela sami koreografsko oblikovali in jih tudi izvajali. Nekateri so pri tem pokazali dejansko nadarjenost in celovitost koreografskega pristopa, upoštevajoč dramaturgijo, korografski jezik in smiselnost dela, drugim to ni uspelo – in prav to je bil namen Koreoplesa. Vsekakor pa so zaposleni dobili možnost lastne koreografske preizkušnje, ki je lahko posameznim plesalkam in plesalcem odpirala nove možnosti in kasneje pomagala v razmisleku o nadaljnji umetniški poti na področju profesionalne baletne kariere. Edini pogoj, ki so ga zaposleni morali upoštevati je bil izbor glasbe iz široke palete del slovenskih skladateljev, vsi ostali segmenti, ki jih je potrebno upoštevati pri nastanku novih baletnih in plesnih del, od stila do številčnosti vključenih, pa so bili zaupani plesalkam in plesalcem. 

 

 

Projekt št. 7:

PREVALJŠKA LEGENDA – celovečerni balet

Glasba: Lojze Lebič

Koreografija: Claudia Sovre

Število izvedb: 5

Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Gabriela Mede, Alena Medič, Monika Zorko, Mateja Železnik, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper.

Pobudo za projekt Prevaljška legenda je dalo Kulturno društvo Mohorjan iz Prevalj, z njo pa je želelo obeležiti leto velikana slovenske glasbe, Lojzeta Lebiča ter znano prevaljško zgodbo pisca Antona Sušnika prenesti v koreografski jezik. Tako je nastalo prvo celovečerno odrsko delo Mladega slovenskega baleta, v katerem so sodelovali plesalci in pevski zbor – Akademski pevski zbor Mohorjan. Prevaljška legenda je tako po večletnih neuspešnih poizkusih postavitve, v letu 2014 končno zaživela na odru. Prepletanje številnih vlog karakterno močno različnih se karakterjev, od baletnih plesalk in plesalcev ni zahtevalo zgolj korektne izvedbe plesnega dela koreografije ampak tudi zahtevano in natančno izdelano umetniško interpretacijo, ki je zagotovo predstavljala nov mejnik v njihovem strokovnem razvoju. Za dramaturga in koreografa smo poskušali k sodelovanju privabiti mednarodno uveljavljenega slovenskega koreografa, prevaljčana Milka Šparembleka, ki pa je zaradi visoke starosti sodelovanje odpovedal. Tako je koreografijo ponovno prevzela slovenska baletna umetnica Claudija Sovre, s katero so na projektu zaposlene baletne plesalke in plesalci v preteklosti že imeli medsebojne delovne izkušnje. Koreografski jezik v Prevaljški legendi je neoklasične narave, s katerim je koreografinji ob prepletanju plesalcev s pevskim zborom uspelo ustvariti močno dramsko zgodbo, ki je na premieri doživela pravi triumf.

 

 

Projekt št. 8:

BOŽIČNA ZGODBA – HRESTAČ (v koprodukciji z SNG Opera in balet Ljubljana)

Glasba: Peter Ilič Čajkovski

Koreografija: Youri Vamosh

Število izvedb: 24

Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Monika Zorko, Mateja Železnik, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper.

K uprizoritvi Hrestača – Božične zgodbe madžarskega koreografa in režiserja Yourija Vámosa je DBUS v okviru projekta Karierne perspective II – Mladi slovenski balet pristopilo z razlogom, da je SNG Opera in balet ravno v času, ko je imel MSB načrtovano delo na novem projektu z naslovom Božična pravljica, nujno potreboval baletne plesalke in plesalce za realizacijo lastnega projekta. Z ozirom, da je MSB kontiruinao sodeloval z SNG Opera in balet Ljubljana pri realizaciji Projekta št. 19: Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla, je bil z vodstvom SNG Opera in balet Ljubljana sprejet dogovor, da se sodelovanje MSB v predstavi Hrestač – Božična zgodba zaradi njegove zahtevnosti in obsega sodelovanja baletnih plesalk in plesalcev MSB označi kot koprodukcijski projekt med SNG Opero in baletom Ljubljana ter DBUS v okviru projekta Karierne perspective II – Mladi slovenski balet. V predstavi je večina baletnih plesalk in plesalcev MSB sodelovala v vidnejših vlogah, balerini Aleni Medič pa je bila zaupana celo povsem solistična vloga Klare, ki jo označuje zahtevna solistična variacija. Hrestač – Božična zgodba je baletna predstava, ki s svojo pričara decembrsko praznično vzdušje. Eno najlepših baletnih pravljic, ki jo je libretist Marius Petipa zasnoval po Dumasovi adaptaciji Hoffmannove pravljice Hrestač in mišji kralj, je koreograf Youri Vamosh nadgradil z znano brezčasno Božično zgodbo Charlesa Dickensa. Velika baletna uspešnica SNG Opere in baleta Ljubljana je uprizoritev z globokim sporočilom, da človeka lahko osrečita tudi prijaznost in sočutje do drugih ljudi.

 

 

Projekt št. 9:

PASTIR (v sodelovanju z SNG Opera in balet Ljubljana – plesalke in plesalci MSB v solističnih vlogah)

Glasba: Peter Šavli

Koreografija: Tanja Pavlič

Število izvedb: 5

Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Alena Medič, Mateja Železnik in Uroš Škaper.

Sodelujoči pri projektu kot rezerve v predstavi: Lara Flegar, Gabriela Mede, Monika Zorko in Aleks Theo Šišernik.

Pastir je operno-baletna predstava tekočega repertoarja SNG Opera in balet Ljubljana, v kateri nastopajo operni pevci in baletni plesalci. Z ozirom, da so plesalci MSB zasedli prav vse baletne like v enourni predstavi, ki so povrhu še solistične narave, jo lahko štejemo kot še en projekt v okviru projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet. K odločitvi za sodelovanju v projektu je botrovalo dejstvo, da mladim baletnim plesalcem preizkušnja v upodabljanju vlog komične narave ter nastopanje pred mladim občinstvom pomeni pridobitev dodatnih izkušenj na njihovi razvojni poti, poleg tega pa jim je bila dana redka priložnost predstavitve v solističnih vlogah v okviru javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana.

 

 

Projekt št. 10:

ŠTIRI ZADNJE PESMI

Glasba: Richard Strauss

Koreografija: Gaj Žmavc

Število izvedb: 3

Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Gabriela Mede, Alena Medič, Petra Pibernik, Monika Zorko, Mateja Železnik, Tomaž Golub, Aleks Theo Šišernik in Uroš Škaper.

Štiri zadnje pesmi so bile uvrščene na repertoar MSB z razlogom proslavitve leta skladatelja Richarda Straussa. Izvedba je pomenila prvi projekt MSB, ki je v primeru koreografskega jezika povsem sodobno obarvan. Baletne plesalke in plesalci so tako pristopili k delu z enim najbolj talentiranih mladih slovenskih koreografov, Gajem Žmavcem, ki ga odlikuje lasten in svojevrsten koreografski jezik, stilno usmerjenim v sodobni balet  ter pridobili neprecenljive izkušnje. Delo Štiri zadnje pesmi je zahtevno tako s tehničnega vidika, pri katerem se prepletajo številni skupinski plesi, dueti in soli, ki za plesne elemente uporabljajo plesalkam in plesalcem do sedaj še nepoznane oblike, prav tako pa je tudi zahtevno z vidika umetniške interpretacije, ki od vsakega posameznika zahteva globoko dramatično interpretacijo vloge, ki jo lahko poudablja le z veliko mero zahtevane odrske prezence.  

 

 

Projekt št. 11:

VALSE FRESCO (originalna verzija)

Glasba: Peter Ilič Čajkovski

Koreografija: Mikajlo Đurić

Postavitev koreografije: Maruša Vidmar

Število izvedb: 11

Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Monika Zorko.

Valse fresco je baletno delo, ki je tokrat v originalni koreografiji Mihajla Đurića nadaljevalo pot k ciljem, ki so bili zastavljeni v projektu št. 2. in je bilo zato prikazano v vsej svoji zahtevnosti precej bolj umetniško dozorelih baletnih plesalk kot so ti bile pred letom dni. Če so baletne plesalke in plesalci v Štirih zadnjih pesmih dokazali v letu dni pridobljen viden napredek v poudabljanju del sodobnega koreografskega jezika, pa so pri Valse fresco enako dokazali v primeru poudabljanja klasično baletnega jezika.  Postavitev originalne koreografije je bila zaupana slovenski baletni strokovnjakinji Maruši Vidmar, ki je pred leti pri nastajanju dela s koreografom tudi dejansko sodelovala in zato poznala vse njegove zahteve in napotke za popolno izvedbo.

 

 

Projekt št.12:

LARGO

Glasba: Georg Friederich Haendel

Koreografija: Vlasto Dedovič

Postavitev koreografije: Maruša Vidmar

Število izvedb: 9

Sodelujoči v izvedbi: Lara Flegar in Uroš Škaper.

Seznanjanje mladih baletnih plesalk in plesalcem s koreografsko zapuščino slovenskih koreografov preteklih generacij je neobhodno in nujno za njihovo poznavanje. Largo, enega največjih slovenskih koreografov, žal preminulega umetnika Vlasta Dedoviča sodi med najlepše domače baletne stvaritve. Koreografija od izvajalcev zahteva popolno poznavanje Dedovičevega stila, močno senzibilno intrpretacijo ter zahtevno prelivanje korakov, kot da bi bila celotna koreografija en sam baletni korak. Zahtevno delo je za Mladi slovenski balet postavila Maruša Vidmar.

 

 

Projekt št. 13:

CARMEN, balet v dveh dejanjih

Glasba: Georges Bizet

Koreografija Tomaž Rode

Število izvedb: 12

Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Petra Pibernik, Anamaria Radanovič, Monika Zorko, Mateja Železnik, Tomaž Golub in Uroš Škaper.

Predstava je nastala v koprodukciji z DBUS.

Po letu dni delovanja Mladega slovenskega baleta je bilo nujno potrebno narediti korak naprej in na projektu zaposlenim plesalcem nuditi nov izziv, tokrat z zahtevnim preizkusom poudabljanja celovečernega baleta v dveh dejanjih. Carmen je bila zasnovana povsem načrtno, in sicer ne kot predstava zaradi predstave same, pač pa kot predstava zaradi vsakega posameznega plesalca MSB, z upoštevanjem tistega kar na svoji umetniški poti najbolj potrebuje in ga kot posameznika uvršča v določeno karakterno skupino. V predstavi so zajete številne različne emocije, gradacije posameznih vlog, karakterno in emocionalno povsem različni plesi: variacije, pas de deuxi, borbe, skupinski plesi itd., iz katerih so plesalke in plesalci lahko prejeli nujna dodatna znanja, predvsem pa pridobili dragocene izkušnje v poustvarjanju zahtevnih solističnih vlog. Koreograf predstave je vodja MSB Tomaž Rode, ki je Carmen uvrstil na repertoar Mladega slovenskega baleta izključno z namenom ponuditi zaposlenim baletnim plesalkam in plesalcem dodatno strokovno znanje in stimulacijo za njihovo nadaljno umetniško potovanje.

 

 

Projekt št. 14:

VEČER BALETNE KLASIKE II:

PLAVA PTICA, pas de deux Princese Florine in Plave ptice iz baleta Trnuljčica

Glasba: Peter Ilič Čajkovski

Koreografija: Marius Petipa

Postavitev koreografije: Tomaž Rode

Število izvedb: 3

Sodelujoči v izvedbi: Alena Medič in Tomaž Golub.

LABODJE JEZERO, pas de deux belega laboda: Odete in Princa Siegfrida

Glasba: Peter Ilič Čajkovski

Koreografija: Lew Ivanov

Postavitev koreografije: Viktor Isaičev

Število izvedb: 1

Sodelujoči v zasedbi: Lara Flegar in Uroš Škaper.

LABODJE JEZERO, pas de deux črnega laboda: Odille in Princa Siegfrida

Glasba: Peter Ilič Čajkovski

Koreografija: Marius Petipa

Postavitev koreografije: Viktor Isaičev

Število izvedb: 1

Sodelujoči v zasedbi: Mateja Železnik in Uroš Škaper.

Plava ptica iz baleta Trnuljčica sodi med zahtevnejše pas de deuxe klasičnega baletnega repertoarja. Ne toliko zaradi tehnike same, pač pa zato ker njegova popolna interpretacija zahteva zrela plesalca. Z ozirom, da je MSB potreboval na svojem repertoarju tudi znana dela skromnejše zasedbe, je bila Plava ptica optimalna izbira, s katero je MSB lahko sodeloval na različnih prireditvah in baletnih koncertih. Plesanje plave ptive je bilo zaupano tehnično usposobljenima plesalcema MSB, Aleni Medič in Tomažu Golubu, koreografijo zanju pa je po originalni koreografiji Mariusa Petipaja prenesel vodja MSB, Tomaž Rode.

Oba pas de deuxa iz najbolj znanega klasičnega baleta Labodje jezero predstavljata eno najtežjih preizkušenj za baletne plesalce. Tehnično zahtevnost še povečuje sila zahteven in zahtevan stil interpretacije tako enega kot drugega pas de deuxa. Študiju obeh pas de deuxov, tako Belega laboda ali Odette in Princa kot Črnega laboda ali Odile in Princa smo posvetili veliko časa, javno pa ju nismo želeli predstaviti vse dotlej, dokler plesalci niso pokazali strokovne pripravljenosti, ki se je od njih zahtevala. Žal je tik pred prvo izvedbo zbolel plesalec MSB, Uroš Škaper in k sodelovanjuu sta prijazno priskočila prvak Baleta SNG Maribor, Anton Bogov, ki je z balerino Laro Flegar odplesal pas de deux Belega laboda in Yujin Muraishi, član baleta SNG Opera in balet Ljubljana, ki je z balerino Matejo Železnik odplesal pas de deux Črnega laboda. Oba pas de deuxa je s plesalci MSB pripravljal baletni mojster baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Viktor Isajčev.

 

 

Projekt št.15:

RATTATOUILLE, balet za otroke

Glasba: Giacchino Rossini

Koreografija: Tijuana Križman Hudernik

Število izvedb: 6

Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Petra Pibernik, Anamaria Radanovič, Monika Zorko, Mateja Železnik, Tomaž Golub in Uroš Škaper.

Rattatouille je zgodba o nepričakovanem prijateljstvu, pogumu, drznosti, iznajdljivosti in veri vase. Je zgodba o tem, da mora vsak najti svojo pot, ne glede na to, kaj mu pridigajo drugi. Zgodba o tem, da moraš vedno in povsod ostati zvest samemu sebi. Z uvrstitvijo baleta Rattatouille na repertoar projektov, je MSB v paleto dokaj resnega klasično baletnega, neoklasičnega in sodobnega spektra predstav dodal še baletno predstavo, namenjeno mlajši generaciji otrok. Z njo je širil prepoznavnost baletne umetnosti z namenom njenega pravočasnega seznanjanja pri najmlajših. Plesanje predstav za otroke se v marsičem razlikuje od plesanja resnih predstav za odrasle. Mnogo težje je h koncentriranemu spremljanju izvedbe pritegniti otroke in jih do konca držati v napetosti. Zato je Rattatouille plesalkam in plesalcem dal nove razsežnosti v oblikah umetniške interpretacije, s katero so zadovoljili pričakovanja številnih otrok širom Slovenije.

Koreografija baleta za otroke, Rattatouille, je bila zaupana mladi slovenski baletni umetnici, Tijuani Križman Hudernik, ki je v preteklsoti s svojimi koreografijami dokazala nadarjenost predvsem pri ustvarjanju za najmlajše. Rattatouille z Mladim slovenskim baletom je tako postal še en viden dosežek v njeni koreografski karieri.

 

 

Projekt št. 16:

LET`S HAVE A JOKE!

Glasba: Joseph Haydn

Koreografija: Evelyn Teri

Število izvedb: 3

Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Petra Pibernik, Monika Zorko, Mateja Železnik, Tomaž Golub in Uroš Škaper.

Balet z naslovom Let’s have a joke! Je koreografirala mednarodno uveljavljena baletna umetnica, ki je med drugim v letu 2015 koreografirala tudi za znameniti Operni bal v Dunajski državni operi, Evelyn Teri. Za celotni ansambel Mladega slovenskega baleta je postavila zanimivo in hudomušno koreografijo, ki jo oblikuje za plesalke in plesalce povsem nov, pa hkrati svojevrsten in prepoznaven koreografski jezik. Pri delu s Terijevo so plesalci MSB “pogledali” v nove strokovne in profesionalne razsežnosti, ki jih je podajala strokovnjakinja, ki je v mednarodnem polju baletne umetnosti še posebej poznana kot mojster dela z mladimi baletnimi plesalkami in plesalci. Med drugim je Terijeva kontinuirano delovala tudi z Mladim ansamblom Dunajskega državnega baleta.  

 

 

Projekt št. 17:

MUNECOS – LUTKI

Glasba: Rembert Egües

Koreografija po Albertu Méndezu: Monika Barna in Gyorgy Szakaly

Število izvedb: 3

Sodelujoči v izvedbi: Alena Medič in Tomaž Golub.

Munecos ali lutki je pas de deux kot predstava sama zase. Pri nas delo še nikoli prej ni bilo izvedeno, kot vodilo za njegovo uvrstitev na repertoar MSB pa je bila visoka stopnja zahtevnosti izvedbe ter njegova interpretacija, ki občasno poseže po pravih akrobatskih likih. Z Munecos so plesalci MSB pridobili še nova znanja v izvajanju odrskih »vragolij«, ki pa same po sebi za interpreta še zdaleč niso nič drugega kot popolna koncentracija v izvedbi, ki zahteva izkušenega plesalca. Ob začetku projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet je bila izvedba tako zahtevnega dela povsem nemogoča, njegova kasnejša uvrstitev na repertoar MSB pa samo dokazuje izredne dosežke posameznih baletnih plesalk in plesalcev, zaposlenih na projektu. V okviru Mednarodnega poletnega in baletnega seminarja Dancs-Piran 2015 so plesalci MSB v okviru dodatnega strokovnega usposabljanja sodelovali na klasično baletnih delavnicah Monike Barne in Gyorgya Szakalyja, kjer so se naučili in usposobili za izvajanje pas de deuxa Munecos.

 

 

Projekt št. 18:

BOŽIČNA PRAVLJICA – HRESTAČ BALETNI PRINC

Glasba: Peter Ilič Čajkovski

Koreografija: Tomaž Rode, Claudia Sovre, Ana Trojnar

Število izvedb: 1

Sodelujoči v izvedbi: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Petra Pibernik, Monika Zorko, Mateja Železnik in Uroš Škaper.

Božična pravljica – Hrestač, baletni princ je zadnji projekt MSB, ki je nastal v koprodukciji z DBUS in baletnim oddelkom Glasbene šole Kamnik. V projektu so zaposleni plesalke in plesalci pokazali celovito znanje in izkušnje, ki so jih pridobili tekom projekta. Božična pravljica je klasični balet v dveh dejanjih in je priredba znane zgodbe o Hrestaču. Projekt je primeren za uprizarjanje v božično-novoletnem času.

 

 

Projekt št. 19:

SEZNANJANJE Z DELOM IN UVAJANJE V DELO PROFESIONALNEGA BALETNEGA ANSAMBLA

 

Zaposleni na projektu Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet so v okviru svojih delovnih obveznosti kontinuirano od pričetka do poteka projekta sodelovali v predstavah obeh nacionalnih zavodov s področja baletne umetnosti, SNG Opero in baletom Ljubljana in SNG Maribor. Namen takšnega sodelovanja je bil predvsem seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla, kar bo zaposlenim ob pridobitvi rednega delovnega razmerja pomagalo pričeti delo brez dolgotrajnega uvajanja, prav tako pa lahko vodje baletnih ansamblov dobijo vpogled v strokovno pripravljenost posamezne plesalke oziroma posameznega plesalca. Baletne plesalke in baletni plesalci MSB so sodelovali v skupaj v 14 različnih predstavah, od tega v 9 različnih predstavah SNG Opera in balet Ljubljana in v 5 različnih predstavah SNG Maribor.

 

COPPELIA NA MONTMARTRU – balet v dveh dejanjih koreografa Yourija Vamosha

SNG Opera in balet Ljubljana

Število uprizoritev: 3

Sodelujoči: Metka Beguš, Gabriela Mede, Mateja Železnik, Uroš Škaper

 

NEVARNA RAZMERJA – balet v enem dejanju koreografinje Valentine Turcu

SNG Maribor

Število uprizoritev: 3

Sodelujoči: Filip Jurič

 

SKRIVNOST LJUBEZNI JE VEČJA OD SKRIVNOSTI SMRTI – otvoritveni koncert sezone 2015 / 2016

SNG Opera in balet Ljubljana

Število uprizoritev: 2

Sodelujoči: Metka Beguš, Gabriela Mede, Alena Medič, Lara Flegar, Mateja Železnik, Monika Zorko, Uroš Škaper, Aleks Theo Šišernik

 

TRISTAN IN IZOLDA  – sodobni balet v dveh dejanjih koreografa Dan Datchuja

SNG Opera in balet Ljubljana

Število uprizoritev: 8

Sodelujoči: Alena Medič, Mateja Železnik

 

DON KIHOT – klasični balet v treh dejanjih koreografa Ireka Mukhamedova po Petipaju

SNG Opera in balet Ljubljana

Število uprizoritev: 3

Sodelujoči: Metka Beguš, Alena Medič, Mateja Železnik, Uroš Škaper

 

NETOPIR – baletni vložek koreografa Iva Kosija v opereti 

SNG Opera in balet Ljubljana

Število uprizoritev: 8

Sodelujoči: Metka Beguš, Alena Medič, Lara Flegar, Gabriela Mede, Mateja Železnik, Monika Zorko, Uroš Škaper, Aleks Theo Šišernik

 

CARMEN – balet v enem dejanju

SNG Maribor

Število uprizoritev: 1

Sodelujoči: Aleks Theo Šišernik

 

NAVIHANKA

SNG Maribor

Število uprizoritev: 5

Sodelujoči: Aleks Theo Šišernik

 

LABODJE JEZERO

SNG Maribor

Število uprizoritev: 11

Sodelujoči: Metka Beguš, Alena Medič, Lara Flegar, Gabriela Mede, Mateja Železnik, Monika Zorko, Uroš Škaper, Aleks Theo Šišernik

 

LABODJE JEZERO

SNG Opera in balet Ljubljana

Število uprizoritev: 22

Sodelujoči: Metka Beguš, Alena Medič, Lara Flegar, Gabriela Mede, Mateja Železnik, Monika Zorko, Uroš Škaper

 

KONCERT OB OTVORITVI SEZONE

SNG Opera in balet Ljubljana

Število uprizoritev: 1

Sodelujoči: 2

 

KATUSI

SNG Opera in balet Ljubljana

Število uprizoritev: 7

Sodelujoči: Metka Beguš

 

PEER GYNT

SNG Maribor

Število uprizoritev: 10

Sodelujoči: Alena Medič, Mateja Železnik

 

GORENJSKI SLAVČEK

SNG Opera in balet Ljubljana

Število uprizoritev: 1

Sodelujoči: Monika Zorko.

 

 

Projekt – dodatni:

PLES V MESTU – PRIKAZ DELA BALETNIH PLESALCEV

Število uprizoritev: 2

Sodelujoči pri uprizoritvi: Metka Beguš, Lara Flegar, Alena Medič, Petra Pibernik, Monika Zorko, Mateja Železnik, Tomaž golub, Uroš Škaper.

 

 

 

STROKOVNA USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH NA PROJEKTU

 

DANCS-PIRAN 2014

Usposabljanje iz interpretacije klasično baletnega repertoarja, repertoarja Jirija Kyliana in repertoarja Williama Forsythea

Usposabljanje vodili: Arianne Lafita Gonzalves in Vittorio Galloro, Ana Catalina Roman.

 

SEZNANJANJE S KOREOGRAFSKIM JEZIKOM JOHNA BLIEKENDAALA

Romanza

Glasba: Henrik Wientempeux

Koreografija in vodja usposabljanja: John Bliekendaal.

 

SEZNANJANJE S KOREOGRAFSKIM JEZIKOM JIRIJA KYLIANA

Izbor iz koreografskega dela La bella figura

Vodja usposabljanja: Ana Catalina Roman

 

DANCS-PIRAN 2015

Usposabljanje iz interpretacije klasično in neoklasično baletnega repertoarja

Usposabljanje vodili: Evelyn Teri, Monika Barna, Gyorgy Szakaly.

 

 

ŠTEVILO JAVNIH IZVEDB

 

Zaposleni na projektu Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet, so v času trajanja projekta od 1.6.2014 do 31.12.2015 uprizorili:

164 vseh javnih nastopov skupaj
   
76 javnih uprizoritev lastnih projektov
   
90 javnih uprizoritev profesionalnim baletnim ansamblom v okviru projekta Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla.

 

 

PRILOGA ŠT. 1: Zaposleni na projektu po posameznih predstavah

 

 

TERITORIALNA RAZPRŠENOST JAVNIH IZVEDB

 

Mladi slovenski balet je poskušal svoje projekte plasirati v čim več različnih krajev Slovenije. Z ozirom, da so bili zaposlene baletne plesalke in plesalci precej časa angažirani tako s pripravami svojih projektov kot s pripravami in predstavami projektov obeh slovenskih nacionalnih baletnih ansamblov.

 

Jesenice – Gledališče Toneta Čufarja

Lendava – Gledališka in koncertna dvorana

Ljubljana – Cankarjev dom

Ljubljana – Center kulture Španski borci

Ljubljana – SNG Opera in balet Ljubljana

Ljubljana Šentvid – Narodni dom

Maribor – SNG Maribor

Murska Sobota – Gledališče park

Piran – Tartinijev trg

Piran – Tartinijevo gledališče

Portorož – Avditorij Portorož

Prevalje – Družbeni dom

Sežana – Kulturni dom Srečka Kosovela

Velenje – Dom kulture – Festival Velenje

 

Gostovanja v tujini:

Hrvaška – Poreč

Madžarska – Budimpešta

Avstrija – Pliberk

Trst – Italija (z baletom SNG Opera in balet Ljubljana)

Dubrovnik – Hrvaška (z Baletom SNG Maribor)

 

 

 

STROKOVNI SODELAVCI MLADEGA SLOVENSKEGA BALETA

 

V času izvedbe projekta Karierne Perspektive II – Mladi slovenski balet, so se zaposleni izobraževali pod vodstvom naslednjih baletnih strokovnjakov: (po abecednem redu priimka)

 

MÓNIKA BARNA

 • delovala z MSB: avgusta 2015 kot pedagoginja;
 • vodila: strokovno izobraževanje iz klasičnega baleta na Dancs-Piran 2015: v okviru tega Munecos – Lutki.

 

Mónika Barna je študirala balet na Madžarski plesni akademiji v Budimpešti, kjer je diplomirala leta 1992. Že leto pred zaključkom študija je postala redna članica Madžarskega državnega baleta. Neverjeten smisel za baletno pedagogiko je botroval odločitvi za vpis na študijsko smer “Učitelj in baletni mojster”, kjer je z odliko diplomirala leta 2001. Takoj za tem so ji ponudili mesto profesorice baleta na Madžarski plesni akademiji, eni najbolj eminentnih evropskih baletno izobraževalnih ustanov. Sprva je delovala kot pripravnica, potem kot asistentka, leta 2005 pa je prejela naziv redne profesorice. Od leta 2012 je vodja oddelka za klasični balet. Želja po dodatnem pedagoškem znanju je botrovala odločitvi za vpis na Univerzo za gledališče in film, kjer je leta 2007 diplomirala še iz smeri koreograf.

Mónika Barna danes svoje življenje v celoti posveča izobraževanju novih baletnih kadrov. Odlikujejo jo ne le visoka strokovna pedagoška usposobljenost ampak tudi izjemen človeški čut za mlade plesalce, zato ni čudno, da je leta 2015 v njenem razredu z odliko diplomiralo kar 20 mladih baletnih plesalk in plesalcev, kar po številu daleč presega vse pretekle generacije študentov baleta.   Za svoje požrtvovalno delo je leta 2014 prejela državno nagrado “Madžarski srebrni križ za zasluge”, leta 2015 pa še nagrado “György Lőrinc” za izjemne dosežke na področju baletne pedagogike.

 

 

JOHN BLIEKENDAAL

 • deloval z MSB: avgusta 2014;
 • vodil: strokovno izobraževanje iz klasičnega baleta in pas de deuxa na Dancs-Piran 2014, v okviru tega postavil koreografijo z naslovom Romance na glasbo Henrija Vieuxtempsa.

 

Prof. John Bliekendaal je strokovnjak za tehniko in metodologijo klasičnega baleta, pas de deuxa in repertoarja po tradiciji inštituta A. V. Lunacharskega za gledališčno umetnost (GITIS) v Moskvi, svetovalec (Senior Advisor) na področju razvoja plesnih talentov na plesni šoli ArtEZ umetniške akademije v Arnhemu na Nizozemskem, mednarodni gostujoči profesor in predavatelj pedagogike klasičnobaletne tehnike, metodologije oz. didaktike, pas de deuxa in repertoarja, mednarodni gostujoči učitelj in predavatelj metodologije klasičnega baleta, pas de deuxa in repertoarja po vsej Evropi, koreograf, nekdanji umetniški vodja in vodja pedagoškega dela na mednarodnem baletnem seminarju v Wolfseggu pod pokroviteljstvom Mednarodnega plesnega komiteja Unescovega iTi v Avstriji. John Bliekendaal je študiral ples in baletno pedagogiko pri Jürgenu Otteju na plesni akademiji v Arnhemu, nato pa se je izpopolnjeval pri Hansu Brenni v Københavnu, Roselli Hightower v Cannesu in Soulamifu Messererju v Moskvi. Plesal je s flamskim kraljevim baletom in ansamblom „Ballet of the 20th Century“ Mauricea Béjarta v Bruslju ter številnimi ansambli v Nemčiji. Kot solist je gostoval z mnogimi baletnimi ansambli v Nemčiji, na primer v Berlinu, Münchnu, Wiesbadnu in Gelsenkirchnu. Nastopil je na številnih znanih mednarodnih baletnih gala večerih v Nemčiji in drugod po Evropi. Po karieri poklicnega plesalca je bil imenovan za umetniškega vodjo in koreografa baletnega ansambla v nemškem mestu Oberhausen, ki ga je vodil od leta 1980 do leta 1987. Od leta 1987 poučuje plesno pedagogiko klasične tehnike, pas de deuxa, repertoarja in metodologije po vzoru inštituta A. V. Lunacharskega (GITIS) na plesni šoli ArtEZ v Arnhemu. Med letoma 1993 in 2006 je imel več vodilnih položajev na različnih plesnih oddelkih akademije. Poleg položaja na plesni šoli ArtEZ na Nizozemskem redno gostuje kot pedagog na Folkwang Hochschule v Essen-Werdnu v Nemčiji in mnogih drugih evropskih profesionalnih plesnih šolah. Poleg tega je od leta 2006 umetniški vodja programa plesne pripravnice na šoli ArtEZ. Septembra 2010 je postal svetovalec za razvoj talentov na šoli ArtEZ umetniške akademije v Arnhemu. Kot ustanovitelj in predsednik sklada ARDT Foundation od leta 2003 podpira mlade plesalce. Prof. Karol Tóth, s katerim je sodeloval deset let, ga je le nekaj dni pred smrtjo izbral za svojega naslednika na položaju umetniškega vodje in vodje pedagoškega dela na mednarodnem baletnem seminarju v Wolfseggu pod pokroviteljstvom Mednarodnega plesnega komiteja Unescovega iTi v Avstriji. Koreografiral je več kot 100 del in plesnih kompozicij za profesionalne baletne ansamble in profesionalne baletne šole po vsej Evropi. Leta 2003 je ustanovil sklad ARDT Foundation, ki mu predsedoval vse do leta 2014. Leta 2006 je bil nominiran za nagrado „Burgemeester Drijberprijs“ mesta Arnhem, tri leta pozneje pa za posebno nagrado mesta Arnhem za dosežke na področju kulture, in sicer za svoje delo v vlogi ustanovitelja in predsednika sklada ARDT Foundation, ki vsako leto organizira dobrodelni plesni gala večer s svetovno priznanimi solisti in plesnimi ansambli z vsega sveta, kjer se zbirajo finančna sredstva, ki mladim nadarjenim plesalcem omogočijo poklicno plesno izobraževanje. John Bliekendaal je v zadnjem času, tudi zaradi svoje vloge svetovalca za razvoj plesnih talentov, zelo iskan strokovnjak za tehniko in metodologijo klasičnega baleta, pas de deuxa in repertoarja, zato kot pedagog, predavatelj in koreograf redno gostuje v Španiji, Avstriji, Nemčiji, Italiji, Sloveniji, na Madžarskem in drugod.

 

 

ANTONIO CHAMIZO SALCEDO

 • deloval z MSB: avgusta 2014 kot pedagog
 • vodil: strokovno izobraževanje iz klasičnega baleta na Dancs-Piran 2014.

 

Antonio Chamizo Salcedo je začel plesati v Casa de la Cultura v Fuengiroli v Málagi in šolanje nadaljeval na Estudio de Ballet Clásico de Badajoz. Nato se je izpopolnjeval v Centro Internacional de Danza de Madrid pod vodstvom Carmen Roche, kjer je delal tudi z učitelji, kot so Gonzalo Zaragoza, Rosa Ochoa in Lazaro Carreño. Šolanje je zaključil na konservatoriju za ples v Madridu, ki se zdaj imenuje Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, in na britanski akademiji Royal Academy of Dancing. Med izobraževanjem je od leta 1995 kot profesionalni plesalec plesal s skupino DDT (De Danza Teatro), se leta 1998 pridružil skupini Joven Ballet Carmen Roche v Madridu in leta 2000 ansamblu Pfalztheater Kaiserslautern v Nemčiji. Leta 2001 je pričel s kariero solista; plesal je z nizozemskim ansamblom Introdans, od avgusta 2004 do julija 2006 pa z baletom nemške zvezne dežele Saarland. Odplesal je koreografije Renata Zanelle, Daniela Ezralowa, Davida Parsonsa, Jiříja Kyliána, Williama Forsythea in sodeloval s svetovno priznanimi koreografi, kot so Ton Wiggers, Robert Battle, Marguerite Donlon, Nils Christe, Karole Armitage, Christian Spuck, Patrick Delcroix in Hans van Manen. Ob koncu sezone 2005/06 se je osredotočil na pedagoško delo; med poučevanjem na plesnih konservatorijih „Mariemma“ in „Carmen Amaya“ se je posvetil tudi študiju klasičnobaletne pedagogike in podiplomskemu študiju uprizoritvenih umetnosti na Univerzi kralja Juana Carlosa v Madridu. Novembra 2011 je kot pedagog deloval na plesnem konservatoriju Conservatorio Superior de Danza de Madrid „María de Ávila“ v Madridu. Kot učitelj je že od samega začetka pedagoške kariere gostoval pri ansamblih, kot so Wayne McGregor Random Dance iz Londona, Hamada Sadamatsu iz Kobeja na Japonskem, Compañía Nacional de Danza iz Madrida pod vodstvom Joséja Carlosa Martíneza in Ballet Nacional SODRE iz Montevidea pod vodstvom Julia Bocce. Povabljen je na številne seminarje in konference; v letih 2011 in 2012 se je udeležil Endanze, intenzivnega poletnega tečaja v Valencii, leta 2013 pa seminarja za učitelje na Escuela Nacional de Danza v Montevideu v Urugvaju.

 

 

VITTORIO GALLORO 

 • deloval z MSB: avgusta 2014 kot pedagog in koreograf;
 • vodil: strokovno izobraževanje iz Interpretacije del klasično baletnega repertoarja;
 • koreografija: Beneški karneval, Večer baletne klasike: Harlekinada, Don Kihot suite, Coda.

 

Vittorio Galloro, rojen v Neaplju, je začel plesati pri desetih letih v Neaplju, leta 1997 pa je šolanje nadaljeval na kubanski narodni baletni šoli. Prejel je številne nagrade na tekmovanjih v Havani, Rimu in Budimpešti ter nastopil v več kot sto gledališčih po vsem svetu, od Kube, Mehike, Brazilije, Santo Dominga do Ulan Batorja v Mongoliji. Med drugim je plesal na gala večerih v Erfurtu, Benetkah, Rimu, Miamiju, Salernu, Torinu, Spoletu, Cremoni in Amsterdamu. Gostoval je na gala večerih v poklon Nurejevu v Budimpešti, Milanu in na festivalu Versiliana. Leta 2010 je na festivalu v Loanu prejel nagrado za življenjsko delo. Leta 2012 je kot prvak baleta Tenerife nastopil v Hrestaču in Trnuljčici, v Bukarešti, Bolgariji, Dubaju in Skopju je plesal Basila v Don Kihotu. Tako kot Arianne Lafita Gonzàlvez je vodil plesno delavnico v Levanteju v Italiji in plesal na gala večeru v Valencii. Za svojo kariero je avgusta na tekmovanju na Capriju prejel nagrado od Carle Fracci. Gostuje v uglednih evropskih operno-baletnih hišah, med drugim v Rimu, Bukarešti, Permu, Sofiji.

 

 

VIKTOR ISAJČEV

 • deloval z MSB: 2014 / 2015 kot pedagog;
 • vodil: strokovno izobraževanje iz klasičnega baleta in klasično baletnega repertoarja;
 • koreografija – postavitev: Labodje jezero – pas de deux Odette in Princa, Labodje jezero – pas de deux Odile in Princa

 

Viktor Isaičev se je rodil v mestu Piatiorsk na severnem Kavkazu v Rusiji. Baletno šolanje je končal v Moskvi.

Po končanem baletnem izobraževanju je bil najprej tri leta zaposlen v Državnem baletnem gledališču Ševčenko v Kievu, kjer je napredoval v solista. Kasneje je deloval tri leta kot baletni solist v HNK v Zagrebu, zatem pa v prav tako kot solist v SNG Opera in balet Ljubljana. Danes je Viktor Isajčev baletni mojster ansambla.

Plesal je številne solistične vloge, med njimi v Giselle, Labodjem jezeru, Trnuljčici, Carmen, Ani Karenini in Romeu in Juliji.

 

 

TIJUANA KRIŽMAN HUDERNIK

 • delovala z MSB: septembra in avgusta 2015 kot koreografinja;
 • koreografija: Rattatouille – balet za otroke

 

Kljub temu da se je Tijuana Križman Hudernik razmeroma pozno odločila za poklic baletne plesalke, je šolanje na Srednji baletni šoli v Mariboru v zelo kratkem času končala leta 2002. Nato je po uspešno opravljeni avdiciji leta 2004 z odliko končala še dveletno izpopolnjevanje na Akademiji gledališča La Scala v Milanu. Tistega leta se je vključila v baletni ansambel v Mariboru in nato leta 2008 napredovala v solistko. Že med šolanjem je v Mariboru sodelovala v gledališču pri baletnih predstavah Ples kadetov in Giselle, v Milanu je nastopila na prireditvi “Gala Nureyev” v teatru Arcimboldi in na gala večeru ob 190-letnici baletne Akademije.

NJEN REPERTOAR OBSEGA NASLEDNJE VLOGE: Princesa Aurora (Trnuljčica), Sladkorna vila (Hrestač), Pas de trois (Labodje jezero), Pepelka (Pepelka), Gamzati, (Bajadera), Giselle (Giselle), Mali Princ (Mali Princ), Juliet (Radio & Juliet), Marie (Vojček). Nastopala je še v Quatro, Prêt-à-porter, Watching Others, Evropa danes, Grk Zorba, Arhitektura tišine, Gospodarji časa, Sladko Sweet, Carmen, Paquita, Navihanka (Lisa), Don Kihot, Stabat Mater, Nevarna razmerja (Cécile de Volanges) in v operah Lakmé, La traviata, Tosca, Moč usode, Nabucco in Madama Butterfly.

Svoje baletno znanje je uspešno predstavljala tudi na gostovanjih v Luksemburgu, Italiji, Avstriji, na Hrvaškem, Srbiji, Bosni, Singapurju, Združenih državah Amerike, Kanadi, Kolumbiji, Koreji, Rusiji, Braziliji ter na Japonskem, Portugalskem in Finskem. Poleg tega že več kot desetletja vodi Poletni plesni seminar v Piranu, na katerem poučuje klasični balet.

 

 

ARIANNE LAFITA GONZALVES

 • delovala z MSB: avgusta 2014 kot pedagoginja in koreografinja;
 • vodila: strokovno izobraževanje iz Interpretacije del klasično baletnega repertoarja;
 • koreografija: Beneški karneval, Večer baletne klasike: Harlekinada, Don Kihot suite, Coda.

 

Arianne Lafita Gonzàlvez, rojena leta 1985 na Kubi, je zaključila študij plesa in plesne pedagogike v Havani. Profesionalno kariero je začela leta 2003 pri kubanskem državnem baletu pod vodstvom Alicie Alonso, leta 2005 se je pridružila ansamblu Ballet de Cuba Laure Alonso kot primabalerina, leta 2009 pa je v Španiji sodelovala z ansamblom „Victor Ullate Comunidad de Madrid“. Med njen klasični repertoar s kubanskim baletom sodijo baleti Labodje jezero, Pepelka in Paquita, z Ballet de Cuba je med drugim plesala vLabodjem jezeru, Don Kihotu, Silfidah, Paquiti, Hrestaču, Beneškem karnevalu, Coppélii, Plamenih Pariza in Giselle. Gostuje na gala večerih po vsem svetu; leta 2011 je nastopila na prireditvi „Thanks Rudy“ v Milanu, posvečeni Rudolfu Nurejevu, in istega leta na festivalu v Loanu prejela nagrado za življenjsko delo. Leta 2012 je gostovala na Tenerifu, v Rimu, Ascoliju in Cremoni ter v Bukarešti gostovala kot Kitri v baletu Don Kihot. Letos je plesala v Don Kihotu v Bolgariji, Skopju in Dubaju, in gostovala na gala večerih v Amsterdamu in Bukarešti. Poleg tega je poleti vodila plesno delavnico v Levanteju v Italiji in plesala na gala večeru v Valencii. Za svojo kariero je avgusta na tekmovanju na Capriju prejela nagrado od Carle Fracci. Kot primabalerina gostuje v uglednih evropskih operno-baletnih hišah, med drugim v Rimu, Bukarešti, Permu, Sofiji. Od leta 2010 je članica Unescovega International Dance Council (CID).

 

 

TOMAŽ RODE

 • vodja in umetniški vodja MSB za časa trajanja projekta
 • deloval z MSB: junij 2014 – december 2015 kot pedagog in koreograf.
 • vodil: vaje za posamezne projekte
 • koreografija: Carmen – balet v dveh dejanjih, Božična pravljica. 
 • Prenos originalne koreografije: Valček, Pas de trois iz baleta Gusar in Pas de deux Princese Florine in Plave ptice iz baleta Trnuljčica.

Tomaž Rode je leta 1987 diplomiral na Srednji glasbeni in baletni šoli v Ljubljani. Kasneje se je izpopolnjeval še Konstatinu Sergejevu, Nataliji Dudinskaji in Inni Zubkovskaji. Po končanem šolanju je med leti 1988 do 1992 član baleta SNG Opera in balet Ljubljana, kjer pleše vidnejše vloge klasičnega in sodobnega baletnega repertoarja, med njimi Albrechta in Hilariona v Giselle, Povodnega moža v Povodnem možu, Dvoržakovo simfonijo Iz novega sveta v koreografiji Ida Andersona in druge. Poleti leta 1992 ga povabijo na gostovanje v Italijo, kjer kot Princ Siegfried v Labodjem jezeru in kot Franz v Coppeliji nastopi v Rimu, Napoliju, Anconi in Treviju. Leta 1992 ga umetniška pot ponese v Muenchen, kjer postane član baleta Državnega Bavarskega gledališča Gaertnerplatz, leta 1993 pa je promoviran v solista. V tem času pleše najpomembnejše vloge železnega klasičnega in sodobnega baletnega repertoarja. Leta 1993 se udeleži Tekmovanja mladih slovenskih baletnih plesalcev in osvoji Zlato plaketo in Grand prix ter mednarodnega baletnega tekmovanja v Moskvi. Leta 1997 se vrne v Ljubljano, kjer pleše nosilne vloge železnega baletnega repertoarja. Leta 1998 prejme Župančičevo nagrado za vlogi Romea v baletu Romeo in Julija (koreograf: Istvan Herzog) in za vlogo Franza v baletu Coppelia na Montmartru (koreograf: Youri Vamosh). Še istega leta postane umetniški vodja ljubljanskega baleta, ki ga vodi do leta 2000. Leta 2001 mu je ob svetovnem praznovanju 100 letnice rojstva koreografa Kurta Jossa v Jossovem baletu Zelena miza zaupan častni nastop v vlogi Smrti, ki velja za največji izziv med vsemi kreacijami vlog 20 stoletja. Od tedaj dalje tri leta deluje kot svobodni baletni umetnik in pleše v Muenchenu,  Krefeldu, Moenchengladbachu in v Zagrebu, kjer kasneje kot solist deluje do leta 2006, ko namerava zaključiti svojo aktivno baletno kariero. Leta 2007 ga v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana povabijo, da prevzame zahtevno vlogo Don Kihota v baletu Don Kihot, s katerim se po letu dni plesnega premora vrne na oder, sprva kot gost, od leta 2007 do 2009 pa kot stalni član. Od leta 2008 dalje deluje tudi na pedagoškem področju. Leta 2009 postane predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije, krovne organizacije in najvišjega strokovnega organa s področja profesionalne baletne umetnosti v Republiki Sloveniji, katerega vodi še danes. Gostoval je v Rusiji (Moskva, St Peterburg, Odessa), Ukrajini (Kiew), Belorusiji (Minsk), v Italiji, Franciji, Angliji, na Škotskem, v Nemčiji in drugje.

 

 

CLAUDIA SOVRE

 • tajnica DBUS – pomočnica vodje in umetniškega vodje MSB;
 • delovala z MSB: avgust 2014 – december 2015 kot pedagog in koreograf;
 • vodila: vaje za posamezne projekte, kondicijske treninge;
 • koreografija: Zgodbe z Marsa in Venere, Prevaljška legenda, Božični večer;
 • asistent koreografov: Carmen, Munecos, Plava ptica, Let’s have a joke.

 

Claudia Sovre je baletno šolo končala v Ljubljani leta 1983, pri prof. Magdi Vrhovec z odličnim uspehom. Leta 1982 je končala Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, smer ”grafično oblikovanje” z odličnim uspehom, leta 1978 pa nižjo glasbeno šolo Franca Šturma, podružnica Šentvid, smer klavir (glavni predmet). V sezoni 1982/83 je v SNG Opera in balet Ljubljana dobila zaposlitev za določen čas, v naslednji sezoni pa je bila sprejeta za nedoločen čas. Tu je bila zaposlena tri sezone. Sodelovala je v vseh novih predstavah, vskočila v nekaj starih in dobila priložnost odplesati tudi nekaj solističnih vlog, med njimi tudi glavno vlogo v baletu Ples kadetov. V sezoni 1985/86 je dobila redno zaposlitev v baletnem ansamblu HNK v Zagrebu. Tam je ostala šest sezon, kot prva (najvišja) grupa baletnega zbora pa je odplesala kar nekaj solističnih vlog in pridobila dragocene izkušnje. V sezoni 1991/92 se je vrnila v SNG Opera in balet Ljubljana, kot plesalka v baletnem zboru, kjer je večkrat dobila priložnost pokazati se v  solističnih vlogah. Pri postavitvi Labodjega jezera 2001/02 (koreografija ga. Irina Lukašova) je prvič dobila priložnost sodelovati pri predstavi kot asistenka koreografa, istočasno pa se je začela ukvarjati tudi z baletno pedagogiko. Kot baletni pedagog je od leta 2013 učila v baletnem ansamblu SNG Opera in balet Ljubljana, v Plesni šoli Mojce Horvat, trenutno pa že četrto leto poučuje v Baletni šoli Pirueta, za katero je naredila več krajših koreografij. Delovala je tudi kot pomoč v tonski kabini in kot pomoč lučnem mojstru v SNG Opera in balet Ljubljana. Aprila 2013 je prevzela produkcijo baleta Coppelia, pri kateri je bila odgovorna za obnovitev scene, kostumov in ostalo organizacijo. Od junija 2014 je asistentka umetniške voditeljice baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Sanje Neškovič Peršin. Trenutno poleg asistence umetniške vodje v SNG Opera in balet Ljubljana deluje kot asistentka koreografa v več predstavah, občasno vodi baletne treninge baletnemu ansamblu in skrbi za organizacijo v baletu. Pred leti se je pričela ukvarjati tudi s koreografijo. Leta 2009 je za APZ Tone Tomšič naredila koreografijo za pesem Izštevanka (Nana Forte), s katero so osvojili 1. mesto na prestižnem svetovnem tekmovanju pevskih zborov. Sodelovala je na koreografskem večeru DBUS 2013 s koreografijo Prišla bo pomlad na glasbo Eve Hren & Sladcore.  V juniju 2014 je osvojila 2. mesto na ”Prvem slovenskem tekmovanju koreografskih miniatur” v organizaciji DBUS v Piranu. Avgusta 2014 pa je za Mladi slovenski balet naredila svojo prvo polurno baletno predstavo ”Zgodbe z Marsa in Venere” na glasbo Glucka.

 

 

GYÖRGY SZAKÁLY

 • deloval z MSB: avgusta 2015 kot pedagog;
 • vodil: strokovno izobraževanje iz klasičnega baleta na Dancs-Piran 2015: v okviru tega Munecos – Lutki.

György Szakály, rektor Madžarske plesne akademije od julija 2011, je študiral na Madžarski plesni akademiji v Budimpešti, kjer je leta 1976 diplomiral.

Takoj po diplomi je prejel enoletno štipendijo za izpopolnjevanje na Baletni akademiji Agripile Vaganove v Sankt Peterburgu, tedanjem Leningradu.

Po vrnitvi iz Rusije, leta 1977, je postal član Madžarskega državnega baleta leta v Budimpešti.

Poleg gostovanj z Madžarskim državnim baletom, je bil v letih 1985-1988 stalni gost Dortmundske opere in baleta, med 1988 in 1991 pa prvi solist baleta v Bonnu.

V svoji bogati solistični karieri je odplesal vrsto najzahtevnejših vlog, med njimi Albrehta v Giselle, Princa v Labodjem jezeru in Hrestaču, Mercutia v Romeu in Juliji, Oberona v Kresu poletne noči, Oriona v Sylviji, Espado v Don Kihotu, Karenina v Anni Karenini, Spartaka v Spartaku, Zorbo v Zorbi, Mandarina v Čudežnem Mandarinu, Simone v Navihanki in druge. Pogosto je interpretiral tudi zahtevne vloge v baletih Georga Balanchina.

Že za časa aktivne plesne kariere je György Szakály pogosto deloval kot pedgog, baletni mojster in koreograf.

Leta 2003 se je vrnil na Madžarsko plesno akademijo, kjer je redni profesor, od leta 2011 pa tudi rektor te prestižne baletno-izobraževalne ustanove.

Za svoje pedagoško in plesno delo je prejel številne nagrade, med katere se uvrščajo nagrada za najboljšega plesalca v sezoni, ki jo podeljuje madžarsko Plesno društvo (1983), nagrada „Liszt”, ki jo podeljuje madžarsko Ministrstvo za kulturo (1984), nagrada „Zaslužni umetnik”, ki jo prav tako podeljuje madžarsko Ministrstvo za kulturo (1985), nagrada „Kossuth”, najvišjo madžarsko nagrado za umetniške stvaritve (1991),   nagrada „Izjemen umetnik” madžarskega ministrstva za kulturo (2000), nagrada „Poveljniški križ za zasluge Republike Madžarske (2004).

 

 

EVELYN TÉRI

 • delovala z MSB: avgusta 2015 kot koreografinja;
 • koreografija: Let’s have a joke!.

 

Evelyn Téri se je rodila v Budimpešti. Baletno šolo in baletno izobraževanje na visoki stopnji je opravila na Državnem baletnem inštitutu v Budimpešti, kjer je diplomirala z odliko. Takoj po končanem izobraževanju je postala članica baleta Državne opere v Budimpešti. Učila se je pri Hedvig Hidas and Olgi Lepesinskaji. Od leta 1965 se je izpopolnjevala pri Victorju Gsovskemu v Nemčiji, Mariki Bezobrazovi v Monte Carlu ter Ursuli Bormann v Kölnu. Kasneje je študirala baletno metodiko po metodi Agripile Vaganove, po kateri poučuje še danes.1965 je Evelyn Téri zapustila Madžarsko in se kot solistka pridružila znamenitemu baletnemu ansamblu iz Stuttgarta, ki ga je tedaj vodil svetovo znani koreograf John Cranko. Kmalu za tem je prejela naslov “Izjemna umetnica”, ki ga podeljuje nemška zvezna država Baden-Wuerttemberg, hkrati pa ji je bilo častno dodeljeno nemško državljanstvo.

Plesala je še v Luebecku in Kiel, v Državni nemški operi v Hamburgu Hamburg ter Mannheimu. Kot gostja je odplesala številne predstave z Grand Ballet de France Classique in Južni Ameriki, z Baletom iz Monte Carla ter gostovala na Japonskem in v Belgiji.

Evelyn Téri  je plesala glavne vloge baletnega repertoarja, med njimi Giselle in Myrtho v Giselle, Odette in Odile v Labodjem jezeru, Kitri v Don Kihotu, Pepelko v Pepelki, Julijo v Romeo in Juliji ter številne druge. Za svoje delo je prejela številne pomembne nagrade, med katerimi naj omenimo diplomo Galine Ulanove, posebno nagrado za povezovanje med zahodom in vzhodom, ki jo podeljuje inštitut za plesno kulturo v Evropi, nagrado Avstrijskega plesnega sveta in druge.

Po aktivni baletni karieri se je posvetila baletni pedagogiki in postala ena najbolj eminentnih in iskanih pedagoginj v svetovnem merilu. Poučevala je na Glasbeni akademiji v Mannheimu, na Baletni akademiji japonskem Kyotu in drugje. Leta 2002 je Evelyn Téri prejela naziv pofesorice na znameniti Madžarski plesni akademiji iz Budimpešte, leta 2003 pa naziv profesionalne baletne profesorice Republike Avstrije. Postala je profesorica baleta Avstrijskega zveznega gledališča, kjer je še danes redni profesor in projektni vodja na Dunajski baletni akademiji.

Evelyn Téri je danes svetovno znana pedagoginja in poučuje praktično na vseh znanih baletno izobraževalnih inštitucijah po Evropi, Ameriki, Kitajski, Koreji in Japonski. V zadnjih letih ji je zaupano mesto pedagoginje in koreografinje Mladega baletnega ansambla Dunajske džavne opere.

Leta 2015 je z velikim uspehom koreografirala vse baletne vložke na znamenitem Opernem plesu, ki ga vsako leto prireja Dunajska državna opera. Njeno poslanstvo kot pedagoginja in baletna mojstrica odlikuje izjemen profesionalni in človeški smisel za vse plesalce, od najmlajših do vrst profesionalnih baletnih plesalcev.

 

 

MARUŠA VIDMAR

 • delovala z MSB: junij 2014 – junij 2015 kot pedagoginja in koreografinja;
 • vodila: vaje za posamezne projekte, baletne treninge;
 • postavitev originalnih koreografij: Valse, Valse fresco, pas de trois iz baleta Gusar in Largo.

 

Maruša Vidmar, balerina in pedagoginja klasičnega baleta je zaključila študij baleta pod mentorstvom prof. Lydije Wisiakove in se pridružila ljubljanskemu baletnemu ansamblu.

V več kot dve desetletji dolgi plesni karieri je dosegala vrhunce v naslovnih in glavnih vlogah liričnega karakterja z interpretacijami, ki ostajajo ohranjena v srcih gledalcev.

Po njeni premieri naslovne vloge v Dolinovi Giselle, je profesorica Lidya Wisiakova navdušeno čestitko pospremila z besedami: »Končno imamo spet eno silphido«.

Nestorja slovenskega baleta, Pia in Pino Mlakar sta v Maruši začutila lahko gnetljivo umetniško snov, iz katere se je rodila žena v Suiti iz baleta Lok, za katero je v paru z Vojkom Vidmarjem leta 1971 prejela Župančičevo nagrado mesta Ljubljane.

Sedem let kasneje, se je rodila krhka in občutljiva Jela v baletu Vrag na vasi.

V galeriji njenih izvrstnih interpretacij neizbrisno ostajajo v spominu njen Beli labod v Labodjem jezeru, pa Julija v Romeu in Juliji, Marija v Bahčisarajski fontani, Margareta v Abraksasu, Grozdana v Opojnem poletju, Dekle v Obrežju plesalk itd. S svojo umetniško osebnostjo je zaznamovala predstave Suita v belem, Joan von Zarissa, Posvečenje pomladi, La Valse, Chopiniana, Notredamski zvonar in mnoge druge. Publiko je enostavno začarala s svojo občutljivo dušo.

Nekatere njene vloge so ohranjene tudi v Arhivu Televizije Slovenija.

Še v času aktivne prisotnosti na baletnem odru je začutila željo, da bi svoje dragocene umetniške izkušnje delila z baletnim podmladkom.

Vrsto let je poučevala na Srednji baletni šoli v Ljubljani in dosegala zavidljive uspehe. Njeni učenci so postali prepoznavni na letnih predstavitvah baletne šole, se na baletnih tekmovanjih uvrščali v najvišje kakovostne razrede in posegali po medaljah.

Več let zapored so njeni varovanci zastopali Slovenijo na bienalnih Evrovizijskih tekmovanjih mladih plesalcev.

S svojim izvrstnim poznavanjem baletne tehnike, repertoarja in baletnih stilov, ter s svojo neizčrpno ljubeznijo do baletne umetnosti in zaupenjem v mlada bitja, ki želijo doseči svojo muzo v neizmernosti baletnega sveta, je ustvarila odličen kader, ki danes polni vrste ljubljanskega baleta, nekateri med njimi pa že prenašajo svoje znanje naslednji generaciji.

Za svoje pedagoške uspehe je leta 2001 prejela Škrjančevo diplomo za izredne dosežke na področju baletne pedagogike.

Eden od njenih kolegov je te dni zapisal: »Maruša je na odru živela in ni bila samo odlična plesalka in pedagoginja, ampak čudovit človek s polno dobrote in pozitivne energije, vedno nasmejana in prisrčna. Je človek, ki mu lahko rečeš prijatelj z veliko začetnico, skratka umetnica, ki je vredna vsega spoštovanja. Ja, takšna je Maruša bila, in je še«.

 

 

GAJ ŽMAVC

 • deloval z MSB: januarja in februarja 2015 kot koreograf;
 • koreografija: Štiri zadnje pesmi.

 

Gaj Žmavc je študij plesa začel v Mariboru (SGBŠ), kasneje pa nadaljeval na Mednarodni akademiji za klasični balet v Kijevu, v Ukrajini. Leta 2006 se je pridružil baletnemu ansamblu SNG Maribor.

Kljub klasični izobrazbi in rednemu baletnemu repertoarju ga je kmalu opazil Edward Clug in ga kot plesalca povabil k sodelovanju v sodobnih projektih. V istem obdobju je Gaj Žmavc pokazal tudi željo po samostojnem ustvarjanju in se leta 2007 s koreografijo Skin uvrstil v finale koreografskih miniatur v Beogradu.

Sodelovanje v projektih Edwarda Cluga (Radio and Juliet, Arhitektura tišine, Prêt-à-porter, Watching Others, Hommage à Stravinsky) mu je omogočilo celosten umetniški in ustvarjalni razvoj in naposled še naslovno vlogo v projektu Vojček Staše Zurovca. Kot plesalec je gostoval na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Italiji, Južni Koreji, Kolumbiji, na Madžarskem, Portugalskem, v Srbiji, Singapurju, Rusiji, Ukrajini in ZDA, na prestižnih festivalih, kot so Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, Jacob’s Pillow Dance Festival, The Stars of the White Nights v gledališču Mariinsky v St. Peterburgu v Rusiji. Kot mladi koreograf je od leta 2007 ustvaril več koreografskih miniatur, med drugim 11, Skin, Those and Dreams, Ich erinnere mich du warst hier in A Room for Raining.

 

 

 

 

USPEŠNOST ZAKLJUČKA PROJEKTA KARIERNE PERSPEKTIVE II – MLADI SLOVENSKI BALET

 

Večina zaposlenih na projektu Karierne perspektive II – Mladi slovenski projekt je projekt uspešno zaključilo, bodisi s pridobitvijo redne zaposlitve v profesionalnih baletnih ansamblih doma in v tujini, bodisi z delovanjem na projektu od časa pridobitve zaposlitve do zaključka projekta z dnem 31.12.2015.

 

Baletne plesalke in plesalci vključeni v projekt, ki so dobili redno zaposlitev drugod:

 • Tomaž Golub – redno zaposlena v baletu Hrvaškega narodnega gledališča Zagreb;
 • Gabriela Mede – redno zaposlena v baletu Hrvaškega narodnega gledališča Split;
 • Anamaria Radanovič – redno zaposlena v Nacionalnem kubanskem baletu;
 • Uroš Škaper – redno zaposlen v baletu Hrvaškega narodnega gledališča Split.

 

Baletne plesalke, ki so uspešno zaključile projekt in v MSB delovale od vključitve do zaključka projekta:

 • Metka Beguš (po zaključku projekta je vključena v občasno sodelovanje v prihajajoče predstave baleta SNG Opera in balet Ljubljana);
 • Lara Flegar (po zaključku projekta je vključena v občasno sodelovanje v prihajajoče predstave baleta SNG Opera in balet Ljubljana);
 • Alena Medič (po zaključku projekta je vključena v občasno sodelovanje v prihajajoče predstave baleta SNG Opera in balet Ljubljana);
 • Petra Pibernik (po zaključku projekta namerava nadaljevati na področju izven baletne in plesne umetnosti);
 • Monika Zorko (po zaključku projekta je vključena v občasno sodelovanje v prihajajoče predstave Baleta SNG Maribor);
 • Mateja Železnik (po zaključku projekta je vključena v občasno sodelovanje v prihajajoče predstave Baleta SNG Maribor).

 

Baletna plesalca, ki nista uspešno zaključil projekta:

 • Filip Jurič – redno sodeluje z ansamblom Baleta SNG Maribor;
 • Aleks theo Šišernik (izredna odpoved delovnega razmerja za določen čas zaradi hudih kršitev iz naslova delovnega razmerja).

 

 

 

 

ANALIZA DOSEŽKOV NA RAVNI FINANČNIH CILJEV

 

Za izvedbo projekta Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet je DBUS prejelo 300.000,00 eur.

V obdobju 1.6.2014 do 31.12.2015 v sklopu projekta prejelo avans v višini  90.000 eur ter

 • izplačilo po 1. Zahtevku za izplačilo v višini 21.851,72 eur

(31.216,74 minus 30% avans 9.365,02 eur),

 • izplačilo po 2. Zahtevku za izplačilo v višini 39.315,53 eur

(56.165,04 minus 30% avans 16.849,53 eur),

 • izplačilo po 3. Zahtevku za izplačilo v višini 29.067,96 eur

(41.525,65 minus 30% avans 12.457,69 eur),

 • izplačilo po 4.zahtevku za izplačilo v višini 16.968,89

(24.241,26 minus 30% avans 7.272,26 eur),

 • izplačilo po 5. zahtevku izplačilo v višini 19.542,97

(27.918,52 minus 30% avans 8.375,55 eur),

 • izplačilo po 6. zahtevku izplačilo v višini 25.309,85

(36.156,92 minus 30% avans 10.847,07 eur), 

 • izplačilo po 7. zahtevku izplačilo v višini 10.330,76

(14.758,22 minus 30% avans 4.427,46 eur),

 • izplačilo po 8. Zahtevku – izplačilo v višini 573,40

(17.961,99 eur minus 30% avans 5.388,59 eur)

 • izplačilo po 9. Zahtevku – izplačilo v višini 908,10

(15.583,00 eur minus 30% avans 4.674,90 eur)

 • izplačilo po 10. Zahtevku – izplačilo v višini 10.466,57

(14.952,23 eur minus 30% avans v višini 4.485,66 eur)

 • zahtevek št. 11 v višini 13.632,46

(19.488,64 eur minus 30% avans v višini 5.846,59 eur minus poračun avansa v višini 9,59 eur)

 

PORAČUN AVANSA:

AVANS 30% 90.000,00 1.9.2014  PREDPLAČILO
  -9.365,02 15.12.2014 ZAHTEVEK ŠT. 1
  -16.849,51 1.9.2014 ZAHTEVEK ŠT. 2
  -12.457,69 1.6.2014 ZAHTEVEK ŠT. 3
  -7.272,37 1.6.2015 ZAHTEVEK ŠT. 4
  -8.375,55 12.6.2015 ZAHTEVEK ŠT. 5
  -10.847,07 7.9.2015 ZAHTEVEK ŠT. 6
  -4.427,46 1.7.2015 ZAHTEVEK ŠT. 7
  -5.388,59 1.9.2015 ZAHTEVEK ŠT. 8
  -4.674,90 16.11.2015 ZAHTEVEK ŠT. 9
  -4.485,66 22.12.2015 ZAHTEVEK ŠT.10
   -5.846,59 31.12.2015 ZAHTEVEK ŠT.11
   -9,59   PORAČUN AVANSA
   0,00   STANJE AVANSA OB ZAKLJUČKU PROJEKTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAZLIKE MED FINANČNIM NAČRTOM IN FINANČNO REALIZACIJO

 

Finančni načrt ob začetku projekta Karierne perspective II – Mladi slovenski balet, smo naredili z ozirom na izračun pričakovane realizacije. Kljub temu so med potekom projekta izkazovala določena odstopanja od predvidenega z dejanskim, in sicer pretežno zaradi naslednjih vzrokov:

 • 12 prijavljenim projektom smo dodali še 7 dodatnih projektov, ker smo sproti sledili dejanskim potrebam po višanju strokovnih kompetenc na projektu zaposlenih plesalk in plesalcev iz ranljive skupine.
 • Med potekom projekta so nekateri zaposleni odhajali zaradi razlogov opisanih v poglavju o zaposlitvah, vsakič pa smo morali za sprejem novih plesalcev razpisati avdicijo. S sprejemom novih plesalcev smo morali slediti tudi normalnemu poteku kontinuiranega pridobivanja strokovnih kompetenc, ki se je navezoval tako na tiste plesalke in plesalce, ki so določene strokovne kompetence že pridobili kot na novo zaposlene plesalke in plesalce. To je posledično, predvsem zaradi angažiranja novih strokovnih sodelavcev ter odločitve po dodatnih projektih, vplivalo tudi na finančno dinamiko.
 • Tekom projekta so se pokazale določene nepredvidene potrebe po sprejemu strokovnih odločitev, ki so vplivale tudi na finančno dinamiko.
 • V prijavi smo napačno vnesli predvideni strošek DDV, saj DBUS ni zavezanec zanj.
 • S stroškovnega mesta posrednih stroškov v višini 15% pavšalnega zneska je preostalo nekoliko več sredstev, ker pri 1. zahtevku za izplačilo, zaradi neizkušenosti s projektom nismo prijavili 15% pavšalnih stroškov.

 

Tekom projekta nismo zaprošali za prerazporeditev sredstev iz enega stroškovnega mesta na drugega, vse do meseca decembra 2015, ko je postala slika dejanske porabe stroškov s posameznega strokovnega mesta povsem jasna. Tako smo pri predzadnjem (10. Zahtevek za izplačilo) ter pri zadnjem zahtevku (11. zahtevek za izplačilo) zaprosili za prerazporeditev naslednjih stroškov s posameznega stroškovnega mesta na drugega:

 

1.) pri zahtevku za izplačilo št.10:

1.211,24 eur iz stroškovnega mesta DDV na stroškovno mesto Zunanje storitve. Zaprošena višina za prenos predstavlja celotno višino stroškov predvidenih za DDV, prenos pa je bil s strani skrbnika pogodbe v celoti odobren.

 

2.) pri zahtevku za izplačilo št.11:

2.536.92 eur iz stroškovnega mesta Stroški plač in druga povračila stroškov dela zaposlenih na operaciji na stroškovno mesto Zunanje storitve.

Zaprošena višina za prenos ne dosega 20% dovoljene višine za prenos na drugo stroškovno mesto. (Dovoljena višina za prenos v obsegu 20% bi bila 47.923,32 eur).

 

3.) pri zahtevku za izplačilo št.11:

1.336,19 eur iz stroškovnega mesta Dnevnice, namestitve in potni stroški na stroškovno mesto Zunanje storitve.

Zaprošena višina za prenos za 96,19 eur presega 20% dovoljene višine za prenos na drugo stroškovno mesto, zato smo za prenos podali uradno prošnjo. (Dovoljena višina za prenos v obsegu 20% bi bila 1.240,00 eur).

 

4.) pri zahtevku za izplačilo št.11:

3.692,70 eur iz stroškovnega mesta Posredni stroški v pavšalnem znesku na stroškovno mesto Zunanje storitve.

Zaprošena višina za prenos vseh stroškov s stroškovnega mesta Posredni stroški v pavšalnem znesku ne dosega 20% dovoljene višine za prenos na drugo stroškovno mesto. (Dovoljena višina za prenos v obsegu 20% bi bila 7.632,75 eur)

 

5.) pri zahtevku za izplačilo št.11:

19,18 eur iz stroškovnega mesta Posredni stroški v pavšalnem znesku na stroškovno mesto Informiranje in obveščanje.

Zaprošena višina za prenos vseh stroškov s stroškovnega mesta Posredni stroški v pavšalnem znesku ne dosega 20% dovoljene višine za prenos na drugo stroškovno mesto. (Dovoljena višina za prenos v obsegu 20% bi bila 7.632,75 eur)

 

 

 

POSEBNI POGOJI POVEZANI Z OPERACIJO

 

DBUS je za izvedbo operacije prijavilo 12 projektov, in sicer za obdobje od maja 2014 do decembra 2015. S projektom smo pričeli mesec kasneje, t.j. 1. junija 2014, in bili zato primorani prilagoditi terminsko planiranje projektov.

V obdobju trajanja projekta, od 1.6.2014 do 31.12.2015 smo izvedli skupno 19 projektov, vendar je bila pri tem spremenjena dinamika v smislu terminske sheme, in sicer zaradi naslednjih razlogov:

 • na projektu zaposlene baletne plesalke in plesalci so bili v okviru projekta št. 19 (Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla) kontinuirano vključeni v delo in izvedbe predstav baletnih ansamblov SNG Opera in balet Ljubljana ter SNG Maribor. Ker predhodno, se pravi pred začetkom izvedbe projekta zaradi strokovnih in operativnih razlogov v obeh javnih zavodih nismo nismo mogli sestaviti zasedb, saj le te določajo večinoma gostujoči koreografi, je bilo to mogoče storiti šele po njihovem prihodu in opravljeni avdiciji za posamezni projekt javnega zavoda.
 • odgovorni osebi za vodenje enega in drugega profesionalnega baletnega ansambla sestavljata zasedbi za posamezne, tekoče projekte javnih zavodov kratkoročno pred pričetkom obnovitvenih vaj, saj dolgoročno ni mogoče predvideti subjektov, normalnih za baletno umetnost kot so poškodbe, odhod plesalk in plesalcev k drugemu delodajalcu in podobno.
 • zaradi obeh opisanih razlogov smo se bili terminsko primorani ravnati po obeh profesionalnih baletnih ansamblih, v kolikor smo želeli projekt št. 19 (Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla)izvesti v zastavljenem obsegu, to je s kontinuirano vključenostjo zaposlenih na projektu v projekt št. 19.
 • za delo na lastnih projektih smo bili odvisno od prostih kapacitet: baletnih dvoran v SNG Opera in balet Ljubljana ter SNG Maribor, ob tem pa smo morali paziti tudi na še sprejemljivo delovno obremenitev zaposlenih na projektu.
 • plan javnih izvedb lastnih projektov smo večinoma prilagajali javnim izvedbam projektov obeh nacionalnih baletnih ansamblov, kar pa je bilo mogoče storiti šele potem, ko je bil njihov dejanski plan znan, znana pa je bila tudi vključenost posameznih zaposlenih v njihove projekte.

 

Prav tako smo se odločili spreminjati posamezne naslove oziroma imena koreografov ter v plan projektov dodajati dodatne projekte, in sicer zaradi strokovno kvalitetnejše ponudbe zaposlenim in sprotnega ugotavljanja njihovih dejanskih potreb v obdobju zaposlitve in po njej. To pomeni, da smo skrbno sledili dinamiki njihovega razvoja in višanja strokovnih kompetenc ter se sproti odločali kaj je za njih najboljše oziroma kaj jim moramo nuditi, da bi v največjem možnem obsegu v nadaljevanju izboljšali njihovo strokovno znanje, to je tehnično in umetniško usposobljenost, razvoj osebnosti oziroma odrskih prezenc in tako v največji predvideni meri tudi dejansko povečali njihove strokovne kompetence.

 

Tako smo od projektov v obdobju 1.6.2014 – 31.12.2015 realizirali:

 1. Projekt 1 z naslovom: Balet za Lebiča / glasba Lojze Lebič / koreografija Gabriela Mede (kot prijavljeno),
 2. Projekt 2 z naslovom “Valček” (dodaten projekt) smo realizirali in javno uprizorili, zanj pa smo se odločili po strokovnem posvetu, in sicer z namenom postopnega uvajanja zaposlenih k zahtevnejšim delom;
 3. Strokovno izobraževanje zaposlenih v okviru Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran, kateremu so se pridružili v okviru rednih delovnih obveznosti (kot prijavljeno),
 4. Projekt 3 z naslovom “Karneval v Benetkah” smo realizirali in javno uprizorili v sklopu Strokovnega izobraževanja;
 5. Projekt 4 z naslovom: Zgodbe z Marsa in Venere / glasba Ch.W. Gluck / koreografija Claudia Sovre (kot prijavljeno),
 6. Projekt z naslovom: baleta na glasbo R. Straussa – zaposleni so na projektu delovali vzporedno z nastajanjem projekta Zgodbe z Marsa in Venere, vendar smo se po strokovnem posvetu odločili, da projekt zaradi tehnične zahtevnosti, za katero zaposleni na projektu še niso bili usposobljeni, javno uprizorimo v letu 2015;
 7. Zaposleni v MSB so aktivno sodelovali pri učenju tehnike Jirija Kyliana z delom na odsekih iz njegovega baleta “La bella figura” ter na učenju sodobne baletne tehnike Christiana Guerematchija, in sicer v okviru Mednarodnega baletnega poletnega seminarja Dancs-Piran 2014, vendar pa do javne uprizoritve v primeru tehnike Jirija Kyliana zaradi avtorskih pravic in višjih stroškov, ki bili z njihovo pridobitvijo povezani ter v drugem primeru zaradi zgolj učenja tehnike, ne pa tudi dejanskega koreografskega dela, ni prišlo.
 8. Projekt 5 z naslovom “Večer baletne klasike” je zamenjal predviden projekt koreografov J. Kyliana in C. Guerematchija. K sodelovanju smo povabili Arianne Lafita Gonzalves in Vittoria Galloro, katerih tehnika in znanje, ki sta ga prenašala na zaposlene so bili bližji dejanskim potrebam zaposlenih plesalcev, in sicer za njihovo nadgradnjo baletne tehnike in umetniške interpretacije iz del klasično baletnega repertoarja. S plesalci MSB sta realizirala naslednje projekte, ki so bili tudi javno izvedeni: Don Kihot divertissment, Harlekinada, Grand coda.
 9. Projekt 6 z naslovom Koreoples – Spodbujanje ustvarjalnih energij mladih / glasba Davor Herceg, Milko Lazar, Aldo Kumar / koreografije: vsi plesalci Mladega slovenskega baleta (kot prijavljeno);
 10. Projekt 7 z naslovom: Prevaljška legenda – celovečerni balet; glasba Lojze Lebič, koreografija Claudia Sovre,
 11. Projekt 8 z naslovom Božična zgodba – Hrestač / glasba P.I. Čajkovski / koreografija Youri Vamosh (prijavljeno kot Božični večer) – projekt je zamenjal naslov prijavljenega projekta Božični večer, čeprav gre za popolnoma enako tematiko. K realizaciji projekta v koprodukciji z SNG Opera in balet Ljubljana smo se odločili zaradi nujnih potreb SNG Opere in baleta Ljubljana po vključitvi zaposlenih plesalk in plesalcev v projekt ter zaradi strokovne odločitve, da lahko zaposleni na projektu zaradi zahtevnosti projekta Božična zgodba – Hrestač pridobijo z vključenostjo višje strokovne kompetence.
 12. Projekt 9 z naslovom Pastir / glasba Peter Šavli / koreografija Tanja Pavlič (dodatni projekt). Za izvedbo dodatnega projekta smo se odločili zaradi možnosti solističnega poudabljanja vlog v predstavi, zaradi katerih so se višale strokovne competence zaposlenih.
 13. Projekt 10 z naslovom Štiri zadnje pesmi / glasba Richard Strauss / koreografija Gaj Žmavc (prijavljeno v letu 2014 – realizirano v letu 2015) – projekt je bil prestavljen na kasnejši čas od predvidenega zaradi njegove tehnične zahtevnosti, ekvivalentne najbolj zahtevnim solističnim interpretacijam. Za pridobitev strokovnih izkušenj in kompetenc so zaposleni na projektu potrebovali pridobitev predhodnega znanja, razvoj odrskih osebnosti in solističnih izkušenj.
 14. Projekt 11 z naslovom Valse fresco / glasba Peter Ilič Čajkovski / koreografija Mihajlo Đurić (dodatni projekt) – zaradi sledenja dejanskih potreb zaposlenih plesalcev, in sicer za njihovo nadgradnjo baletne tehnike in umetniške interpretacije iz del neoklasičnega baletnega repertoarja.
 15. Projekt 12 z naslovom LARGO / glasba Georg Friederich Haendel / koreografija Vlasto Dedovič – Hommage Vlastu Dedoviču, priznanemu slovenskemu koreografu, ki je preminil v letu 2014 (zamenski projekt za projekt Mlakar vs Mlakar) – projekt Mlakar vs Mlakar, ki smo ga načrtovali kot izvedbo enega od del slovenskih koreografov Pie in Pina Mlakarja, smo zamenjali s projektom koreografa Vlasta Dedoviča. Vlasto Dedovič sodi med velikane slovenske baletne koreografije in se odlikuje z edinstvenim koreografskim jezikom in zahtevnim stilom. Ker je Dedovič preminil v letu 2014 smo s projektom počastili spomin nanj.
 16. Projekt 13 z naslovom Carmen, balet v dveh dejanjih / glasba Georges Bizet / koreografija Tomaž Rode (projekt je zamenjal načrtovani projekt Delo uveljavljenega slovenskega koreografa) – Po letu dni delovanja Mladega slovenskega baleta je bilo nujno potrebno narediti korak naprej in na projektu zaposlenim plesalcem nuditi nov izziv, tokrat z zahtevnim preizkusom poudabljanja celovečernega baleta v dveh dejanjih, skozi katerega so pridobili še do tedaj manjkajoče strokovne competence. Realizacija projekta kot je Carmen je bila nujna v povezavi s sledenjem dejanskih potreb zaposlenih za višanje strokovnih: tehničnih, osebnostnih, igralskih in umetniških kompetenc.
 17. Projekt 14 z naslovom Drugi večer baletne klasike: Pas de deux Princese Florine in Plave ptice, Pas de deux belega laboda, Pas de deux Črnega laboda – Projekt je zamenjal načrtovan projekt Paquita, ki je po tehnični plati ekvivalenten, po umetniški, se pravi po plati interpretacije pa bistveno manj zahteven od zamenskega projekta, zato predstavlja le še en primer v nizu sledenja v višanju strokovnih kompetenc zaposlenih.
 18. Projekt 15 z naslovom Rattatouille – balet za otroke / glasba Giacchino Rossini / koreografija Tijuana Križman Hudernik (kot prijavljeno)
 19. Projekt 16 z naslovom Let`s have a joke! / glasba Joseph Haydn / koreografija Evelyn Teri – projekt v okviru prijavljenega projekta Koreoples – nova koreografija za MSB (prijavljeno kot delovni naslov Koreoples, izvedeno kot dejanski naslov Let’s have a joke!)
 20. Projekt št. 17 z naslovom Munecos – Lutki / glasba Rembert Egües / koreografija Monika Barna in Gyorgy Szakaly po Albertu Méndezu (dodatni projekt z namenom višanja strokovnih kompetenc zaposlenih)
 21. Projekt št 18 z naslovom BOŽIČNA PRAVLJICA-BALETNI MUZEJ, balet v dveh dejanjih / glasba Peter Ilič Čajkovski / koreografija Tomaž Rode, Claudia Sovre, Ana Trojnar (v okviru prijavljenega projekta delo mladega koreografa).

 

 

 

TEŽAVE PRI IZVAJANJU OPERACIJE IN UKREPI ZA NJIHOVO ODPRAVO

 

Pri izvedbi projekta smo se srečevali večinoma z normalnimi težavami, vseeno pa so opozorila vredne naslednje:

 

Težava pri izvajanju operacije: Ukrep za odpravo:
Vodenje projekta je za eno osebo preobsežno Določitev dodatnega sodelavca na projektu, pomočnika vodje projekta iz vrst Izvršnega odbora DBUS
Pomajkanje lastnih delovnih prostorov Dogovor z SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor o uporabi njihovih vadbenih prostorov, pri čemer smo bili vezani na terminsko usklajevanje glede na časovno proste kapacitete
Sodelovanje zaposlenih plesalcev v projektih profesionalnih baletnih ansamblov, kar je zahtevalo posebno planiranje dela z ozirom na plan obeh baletnih ansamblov in zasedenost na projektu zaposlenih baletnih plesalk in plesalcev v predstavah nacionalnih zavodov Težavo smo rešili tako, da v času nujnih delovnih procesov enega ali drugega profesionalnega baletnega ansambla in MSB pripada polovico delovnega časa za delo na lastnih projektih MSB in polovico delovnega časa za delo na projektih profesionalnega baletnega ansambla.
Vnaprej določena časovnica vaj in predstav nacionalnih baletnih ansamblov, po kateri smo se morali v primeru projekta št. 19 ravnati. Terminsko smo se pri izvedbi lastnih projektov MSB prilagajali terminsko vnaprej postavljenim nalogam iz delovnega procesa obeh nacionalnih baletnih ansamblov, saj je bilo sodelovanje na projektu zaposlenih baletnih plesalk in plesalcev koristno za večanje strokovnih kompetenc.

 

 

 

POROČILO O TEKOČEM VREDNOTENJU

 

Na projektu zaposleni baletne plesalke in plesalci so komtinuirano delovali po načinu profesionalnih baletnih ansamblov. Ob vsakdanjem kondicijskem treningu so delovali na realizaciji lastnih projektov, hkrati pa se aktivno vključevali v delo profesionalnih baletnih ansamblov. Z delom na lastnih projektih in hkrati z vključenostjo v delo profesionalnih baletnih ansamblov so pridobili dragocene izkušnje ter nova znanja iz strokovnih baletnih vsebin. Tako so v mnogo večjem obsegu povečali svoje strokovne kompetence kot bi jih povečali, če bi delovali izključno samo na lastnih projektih oziroma samo na projketu vključenosti v delo profesionalnih baletnih ansamblov. 

Pri realizaciji projektov MSB je skupina strokovnjakov, imenovana s strani vodje MSB, Tomaža Rodeta stalno spremljala in vrednotila delo zaposlenih plesalcev, tako da smo stil in zahtevnost projektov, ki so sledili edena za drugim, stalno podrejali potrebam po napredku v njihovem znanju in usposobljenosti ter pridobivanju novih znanj iz naslova strokovnih kompetenc. Zaposleni plesalci so tako močno izboljšali kvaliteto klasičnobaletne tehnike, neoklasične baletne tehnike ter sodobno plesnih zvrsti. Veliko pozornost smo ves čas projekta namenili boljši tehnični in umetniški usposobljenosti, interpretaciji solističnih in zborovskih vlog, razvoju odrske presence in osebnosti posameznika, usposobljenosti v interpretaciji različnih plesnih tehnik od klasično-baletne do sodobne ter dvigu strokovne kondicije v vseh razsežnostih.

 

SPREJETI UKREPI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA

 

Celoten čas trajanja projekta Karierne perspective II – Mladi slovenski balet, smo pozornost posvečali informiranju in obveščanju o obstoju, delu ter javnih dogodkih MSB.

V ta namen smo uporabili naslednja medijska sredstva:

 • Internetna stran: https://mladislovenskibalet.wordpress.com, na kateri smo ažurno objavljali vse dejavnosti na projektu ter opis projekta, seznam zaposlenih, seznam javnih dogodkov, seznam projektov ter seznam strokovnih sodelavcev. Internetno stran smo plasirali v vse pore naše družbe.
 • Internetna stran v angleškem jeziku: youthslovenianballet.wordpress.com, na kateri smo ažurno objavljali vse dejavnosti o projektu ter na projektu. Internetno stran v angleškem jeziku smo plasirali v mednarodno javnost.
 • Za promocijo MSB smo izdelali šest panojev B1 svelikosti s fotografijami iz njegovih projektov, ki smo jih redno postavljali na ogled.
 • Kontinuirana obveščanja po masovni elektronski pošti.
 • Obveščanje o projektu v edini strokovni reviji s področja baletne umetnosti – Revija Balet
 • Vključitev v aktivnosti TV Slovenija
 • Izdelava raznih plakatov za dogodke MSB
 • Medijske objave oziroma kritike o projektih MSB.

 

 

 

 

 

 

DBUS ima uradni naslov na Župančičevi 1, 1000 Ljubljana, pisarniške prostore pa na naslovu Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana, ki smo jih v uporabo prejeli od MOL.

 

ZAKLJUČEK

Letno poročilo Društva baletnih umetnikov je sprejel občni zbor DBUS na svojem rednem letnem zasedanju dne 25.3.2016.

Notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva je opravil Nadzorni odbor društva dne 22.3.2016.

 

Kraj in datum: Ljubljana, 25.3.2016

 

Oseba odgovorna za sestavitev računovodskih izkazov in pojasnil k računovodskima izkazoma: Darinka Preston

 

 

Predsednik društva:

Tomaž Rode

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja