DRŽAVNI ZBOR SPREJEL SKLEP O SPREMEMBAH ZUJIK-a, VEZAN NA DELOVNO DOBO BALETNIH PLESALCEV

ENO LETA DELA JE ENO LETA DELA IN POL TER POVIŠANA STOPNJA VPLAČEVANJA DELODAJALCA V DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE IZ 9,5% NA 16%

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji 4. novembra 2016 sprejel pomemben sklep o spremembah ZUJIK-a, ki bo pomembno vplival na prihodnost baletnih plesalk in plesalcev v Sloveniji!

Po več letih zalaganj Ministrstva za kulturo, ki je od leta 2009 tesno sodelovalo z DBUS in sindikatoma Gloso ter Sviz, je Državni zbor RS 4. novembra 2016 sprejel do sedaj najpomembnejši sklep povezan s problematiko upokojevanja baletnih plesalcev v Sloveniji. Tako se s februarjem 2017 baletnim plesalkam in plesalcem ponovno vrača priznana povečana dodatna delovna doba iz 15 mesecev na 18 mesecev za eno leto dela, poleg tega pa je v veljavo stopilo tudi povišanje sredstev, ki jih mora delodajalec za baletne plesalce mesečno vplačevati v fond dodatnega pokojninskega zavarovanja iz 9,5% na po zakonu maksimalno dovoljenih 16% od delavčeve bruto plače. Ob tem pa še vedno ostaja nekaj odprtih pomembnih vprašanj kot je npr. vprašanje upokojevanja baletnih plesalk in plesalcev, katerim je bila od leta 2001 do 2017 v fond dodatnega pokojninskega zavarovanja vplačevana mesečna premija v višini 9,5% od njegove brito plače ter priznana dodatna delovna doba v višini 15 mesecev za eno leto dela ter zagotovitev dodatnih ozirom dovoljšnjih sredstev za dejansko poklicno upokojevanje baletnih plesalk in plesalcev, kar milo rečeno pomeni nujnost pridobitve višjih plač za baletne plesalke in plesalce, kar bi jim omogočalo, da v času dela na računu dodatnega pokojninskega zavarovanja zberejo dovoljšnja sredstva za pridobitev poklicne pokojnine, ki bi morala biti do izpolnitve obeh pogojev za pridobitev polne pokojnine, t.j. delovna doba in leta starosti, ekvivalentna polni pokojnini. To pomeni, da bi bili s povišanjem plač baletnim plesalkam in plesalcem v bodoče zagotovljeni vsi pogoji za pridobitev človeka in umetnika vredne višine poklicne pokojnine, ki bi bila enaka kasnejši polni pokojnini.

DBUS tako že aktivno deluje na prizadevanjih za ureditev statusa tistih baletnih plesalk in plesalcev, katerim je bila leta 2001 za obdobje do leta 2017 odvzeta priznana delovna doba z 18 mesecev za leto dela na 15 mesecev za leto dela (tedanja ukinitev benificirane delovne dobe in uvedba dodatnega pokojninskega zavarovanja za baletne plesalke in plesalce). Z uspešno ureditvijo slednjega bi končno pridobili za baletne plesalke in plesalce častno in edino sprejemljivo rešitev statusa baletnih umetnikov v RS, ki bi ne le zagotavljala časten odhod v pokoj zdaj aktivnim plesalkam in plesalcem, ki v slovenskih baletnih ansamblih bogatijo slovensko baletno umetnost že dolga leta ampak bi pripomogla tudi k ureditvi pretka mladih baletnih plesalk in plesalcev v oba slovenska baletna ansambla.

Člen ZUJIK, ki ga je sprejel Državni zbor na svoji seji 4. novembra 2016:

  1. Pravice iz poklicnega zavarovanja

92.a člen

(poklicno zavarovanje baletnih plesalcev)

Za pravice in obveznosti baletnih plesalcev iz poklicnega zavarovanja veljajo predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kolikor ta zakon ne določa drugače. Baletnemu plesalcu, ki je bil vključen v poklicno zavarovanje iz naslova zaposlitve na delovnem mestu baletnega plesalca, se za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine in predčasne pokojnine oziroma starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja k dejanski zavarovalni dobi za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do poklicne pokojnine in predčasne pokojnine oziroma starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, doda polovica obdobja, v katerem je bil vključen v poklicno zavarovanje. Dodana doba iz prejšnjega stavka pomeni dodano dobo iz poklicnega zavarovanja skladno z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Višina prispevne stopnje za poklicno zavarovanje znaša 16 odstotkov od osnove.