2. SESTANEK STROKOVNE SKUPINE ZA POENOTENJE STALIŠČ GLEDE STATUSA BALETNIH PLESALCEV V RS

9. marca 2010 se je v veliki sejni sobi Ministrstva za kulturo RS sestala Skupina za poenotenje stališč glede statusa baletnih plesalcev v RS. 10 prisotnih se je ob navzočnosti povabljenih iz Ministrstva za kulturo ga. Biserke Močnik in g. Cirila Baškoviča ponovno dotaknilo perečega vprašanja “kaj baletnim plesalcem pripada in predvsem zakaj”.

9 od 10 navzočih je podprlo vrnitev skrajšane delovne dobe za baletne plesalce v obsegu 12 mesecev je 18 mesecev dela, en član pa se s predlogom ni strinjal.

Skupina deluje s pogledi na način, s katerim bi predlagala zaščito tako baletnega plesalca kot baletne stroke in vzpostavila normalen pretok baletnih plesalcev v obeh slovenskih baletnih ansamblih. Ob tem ne gre zanemariti težnje po ureditvi celotnega cikla v življenju baletnega plesalca, od začetkov šolanja pa do konca aktivne plesne kariere.

Skupina predlaga ponovno uvedbo skrčene delovne dobe v obsegu 12 mesecev je 18 mesecev, ob tem pa še sorazmerno krčenje starostnih let s čimer bi bili baletni plesalci ob koncu aktivne plesne kariere upravičeni do polne pokojnine, ob tem pa pripravlja predlog sistema, ki bi tistim baletnim pleslcem, ki želijo kljub izpolnjenim pogojem za upokojitev z delom nadaljevati na nekem drugem področju, to bodisi finančno z odpravnino ali plačanim študijem tudi omogočal. Tako gre po eni strani predvsem za ohranitev polnega dostojanstva baletnega plesalca in baletne umetnosti, po drugi pa posamezniku ponuja možnost osebnega odločanja.

Skupina se je dotaknila še reševanja problematike trenutno zaposlenih baletnih plesalcev, ki jim je bila leta 2000 odvzeta benificirana delovna doba v obsegu 12 mesecev je 18 mesecev na 12 mesecev je 15 mesecev. Trenutno so v obravnavi trije predlog. Prvi je možnost vrnitve skrčene delovne dobe v obsegu 12 mesecev je 18 mesecev vsem baletnim plesalcem, ki so aktivno delovali med letoma 2000 in 2010, druga možnost je odkup let v obsegu, ki bi trenutno aktivnim baletnim plesalcem omogočal upokojevanje po sistemu 12 je 18, tretji pa je ustanovitev novega in začasnega baletnega ansambla,v katerega bi bili razporejeni starejši baletni plesalci in ki bi služil tudi ureditvi normalnega pretoka baletnih plesalcev v obeh slovenskih baletnih ansamblih.

Eno ključnih vprašanj so tudi pogodbe za nedoločen čas. Skupina večinsko zagovarja njihovo ohranitev, tematike pa se bo podrobno dotaknila na svojem naslednjem sestanku, predvidoma v drugi polovici meseca marca 2010.